Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Готовність викладача іноземної мови до розробки електронних засобів навчання 

 

Будучи поліаспектною, професійна діяльність викладача вишу передбачає наукові пошуки, суто викладацьку діяльність, методичну роботу, виховний та організаційний вплив на студентство, самовдосконалення [3]. На нашу думку, саме в написанні навчальних посібників/підручників, як професійному вмінні, й скомпільовані ці аспекти.

Інформатизація професійної діяльності викладача осучаснила це професійне вміння й модифікувала його як розробку електронних навчальних посібників/підручників. Відтак, актуалізувалась проблема співвідношення друкованих та електронних засобів навчання, зокрема іноземних мов.

На нашу думку, яка ґрунтується на результатах п’ятирічної (2007-2011 р.р.) апробації мультимедійного навчального посібника «Урок англійської мови в початковій школі» та його друкованого аналогу [1] в авторському курсі за вибором «Методика навчання англійської мови в початковій школі», не варто віддавати перевагу жодному з варіантів посібника. Адже кожний з них є ефективним у набутті студентами методичних знань: при роботі з друкованим варіантом посібника у студентів краще формуються декларативні знання, при роботі з його електронним варіантом – процедурні знання. Відтак, оптимальним є паралельне використання друкованого й електронного засобів навчання, зокрема іноземних мов.    

Чи готовий пересічний викладач іноземної мови до розробки електронних навчальних посібників/підручників? Окреслимо умови такої готовності. Передусім це обізнаність викладача із традиційними й інноваційними засобами викладання іноземної мови, використовуваними у вітчизняних і зарубіжних вишах. Адже сучасний ринок освітніх ресурсів з іноземної мови (як друкованих, так і електронних) постійно поповнюється й оновлюється. І статус викладача зобов’язує його бути першоджерелом фахових знань для студентів, а також знань про засоби навчання іноземних мов. По-друге, при розробці електронних посібників/підручників викладач повинен обов’язково спиратися на власний практичний досвід викладання іноземної мови, що дозволить йому виявити потребу в такому засобі навчання й усвідомити доцільність його розробки та практичну значущість, побачити його місце серед інших засобів навчання тощо.

Конкретизуємо види готовності викладача іноземної мови до розробки електронних засобів навчання в контексті особистісно-діяльнісного підходу [2]. Особистісна готовність передбачає наявність у викладача мотивів розробки електронного навчального посібника/підручника (мотиваційна готовність) і необхідних для його розробки когнітивних процесів та емоційно-вольових якостей (інтелектуальна й емоційно-вольова готовність). Діяльнісна готовність передбачає одночасне функціонування у викладача іноземної мови трьох видів діяльності:  викладання (професійна готовність), іншомовної мовленнєвої діяльності (комунікативна готовність) і технологічної діяльності (інформаційно-комунікаційна готовність).

Відтак, складниками особистісної та діяльнісної готовності викладача іноземної мови до розробки електронних навчальних посібників/підручників є мотиваційна, інтелектуальна, емоційно-вольова та професійна, комунікативна й інформаційно-комунікаційна готовність. На нашу думку, саме високий рівень сформованості кожного її виду забезпечить успішну розробку викладачем електронних засобів навчання іноземних мов.

У межах дисертаційних досліджень, виконаних під нашим науковим керівництвом, О.А.Мацнєвою (доцент Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка) створено навчальну комп’ютерну програму «Improve Your Listening Skills» для майбутніх учителів англійської мови,  Д.А.Руснак (доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) – навчальну комп’ютерну програму «Vive le Subjonctif!» для майбутніх викладачів французької мови, Я.В.Окопною (викладач Національного університету харчових технологій) розроблено навчальну комп’ютерну програму-тренажер «Deutsch nach Englisch» для майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, Т.Г.Кириченком (викладач Київського національного лінгвістичного університету) – мультимедійний методичний посібник «Professional Interpreter Trainer» для викладачів перекладу.

У межах дисертаційних досліджень, виконаних під науковим керівництвом професора П.О.Беха, М.М.Волошиновою (доцент Національного транспортного університету) розроблено мультимедійний навчальний посібник «Документація транспортної логістики англійською мовою» для майбутніх логістів, О.М.Метьолкіною (аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка) – мультимедійний методичний посібник «At the Customs. Навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення» для викладачів англійської мови.

Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в дослідженні процесу формування готовності до розробки електронних навчальних посібників/підручників у викладачів/учителів іноземних мов.

Література:

1.  Бігич О. Б. Планування уроку англійської мови в початковій школі / О. Б. Бігич : [посібник]. – К. : Ленвіт, 2006. – 64 с.

2.  Зимняя И. А. Педагогическая психология : [учебник для вузов] / И. А. Зимняя. – [изд. второе, доп., испр. и перераб.]. – М. : Логос, 2000. – 384 с.

3.  Кузьмінський А. І. Педагогічна майстерність викладача вищої школи та її вплив на якість навчання / А. І. Кузьмінский // Педагогічні видання / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку». – Вип. 2. – 2010 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n2_2010_st_12/