Экономические науки/13.Региональная экономика.

Гавалешко С., Ніконець О.

Наук.кер. Гудима Р.Р

Буковинська державна фінансова академія

Сучасний стан та перспективи розвитку атомної електроенергетики в Україні

Україна відноситься до країн частково забезпечених традиційними видами первинної енергії і має середньоєвропейський рівень енергозалежності. Стан енергозабезпечення та енерговикористання в Україні на сьогодні характеризується тим, що вітчизняна економіка споживає значно більшу кількість первинної енергії на одиницю виробленого ВВП; має майже вдвічі більшу, ніж країни ЄС, США та інші країни світу, частку природного газу у структурі власного споживання енергії (41% в Україні проти 21% у світі, 22% у ЄС, 24% у США); залежить від умов постачання газу з країн СНД.

Атомні елекростанції (АЕС) України виробляють 45-50% споживаної в країні електроенергії. Потенційні можливості країни по створенню енергетичних потужностей на атомних станціях дозволяють зробити висновок про те, що в найближчі роки атомні станції будуть залишатися базою енергетики України. Енергетична стратегія України на період до 2030 року передбачає зростання виробництва електроенергії в країні до 420,1 млрд. кВт/г. При цьому частка виробництва електроенергії на АЕС у 2030 році повинна скласти 52 % від загального виробництва електроенергії в Україні.

Розвиток ядерної енергетики в Україні є важливою складовою забезпечення енергетичної безпеки країни. Перспективи розвитку атомної енергії тісно пов’язані з питаннями екології, ядерної та радіаційної безпеки. Безперечною перевагою ядерної енергетики є її екологічна безпека у порівнянні з тепловою енергетикою. Наявні переваги ядерної енергетики, зростання цін на нафту й газ, введення в дію Кіотського протоколу як механізму боротьби з глобальними змінами клімату через неконтрольовані викиди парникових газів, призвели до дострокового закінчення так званої газової паузи і прискорення розвитку атомної енергетики.

Однак у сучасної атомної енергетики є й істотні недоліки:

-    безпека поховання великої кількості радіоактивних відходів (РАВ) на десятки і сотні тисяч років викликає сумнів через надійність таких довготривалих фізично-геологічних прогнозів;

-   існує нагальність створення стратегічного запасу ядерного палива для забезпечення роботи українських АЕС та вирішення питання поводження з відпрацьованим ядерним паливом;   

-   значні проблеми виникають у зв’язку з недостатньою пропускною спроможністю ліній електропередачі для видачі потужностей АЕС (Рівненська, Хмельницька, Запорізька);

 - кошти державного бюджету, виділені на підвищення енергоефективності, використовують вкрай неефективно [1, с.150].

 Саме тому для  підвищення ефективності роботи  АЕС передбачається розроблення таких  програм, зокрема: “Програми розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж напругою 220-750 кВ”, “Програми інтеграції української енергосистеми в європейську (Інтеграція в UCTE)”, “Програми розвитку експортного потенціалу українського паливно-енергетичного комплексу”, “Адаптація енергетичного законодавства України до законодавства Європейського Союзу”, а також “Програма науково-технічного забезпечення”, тощо.

На сьогоднішній час потрібно втілити в життя наступні заходи:

- підвищити рівень безпеки АЕС, який вимагає докорінної реконструкції автоматизованої системи управління технологіч­ними процесами;

- створення ядерно-паливного циклу в Україні на базі пере­дових технологій, який забезпечить гарантовану незалежність АЕС від імпорту ядерного палива і знизить потреби України в його закупівлі;

-  необхідно створити власні сховища ядерних відходів, які мають бути розташовані в зоні відчуження;

- АЕС повинні мати право вільного і безперешкодного продажу електроенергії безпосередньо як енергопостачальникам, так і споживачам;

- збільшення експорту електроенергії з України можливе лише за умови об’єднання з європейською енергосистемою (UCTE/CENTREL) [2, с.78].  

          - для інтеграції енергосистеми України до енергетичних систем держав ЄС у термін до 2010-2012 рр. необхідно здійснити впровадження сучасних систем і доведенням показників їх роботи до європейських стандартів;

- необхідно збільшити пропускну спроможність міждержавних електромереж як на території України так і на територіях країн ЄС, що потребує обгрунтованих дій відповідних вітчизняних та зарубіжних структур.

Потреба в споживані енергії зростає з кожним роком. Україна входить до кола держав з високим споживанням електроенергії, тому існує необхідність раціонального використання і поліпшення стану постачання електроенергії до споживача, саме тому Україна повинна реформувати законодавство щодо електроенергетики відповідно до європейських стандартів, а також усунути всі проблеми повязані з технічним станом АЕС.

Атомна електроенергетика може скоротити  залежність нашої країни перед іноземними імпортерами нафти і газу, а це в свою чергу зміцнить економіку і посилить імідж держави в світі. 

Література:

1. О.В. Овсієнко Економічні механізми підвищення енергоефективності у системі енергобезпеки // Економіка і регіони. – 2008р. – №2 (17) с. 148-151.

2. І.А. Франчук Аналіз структури ринків електроенергії деференційованих за видами діяльності і напрямками розвитку їх державного регулювання // Економіка та держава. 2009р. №1с.76-78.