Педагогические науки/5.Современные методы преподавания

 

                                          К. пед.н .Третьякова Т.А.

 

                      Запорожский национальный университет, Украина

 

Ігрова діяльність як метод формування комунікативної компетенції студентів в читанні іншомовної літератури

 

      Ефективність застосування ігрової діяльности в процесі формування комунікативної компетенції студентів в читанні (ККЧ)  іншомовної літератури визначається, на наш погляд, наступними параметрами:

     а)сформованістю теоретичних положень методу активізації можливостей особистості і колективу, де принцип рольової організації займає одне з ведучих місць;

     б)структурно-функціональним змістом моделі формування ККЧ, що дозволяє застосувати теоретичні положення методу активізації в розв`язанні практичних завдань. Розроблена модель багаторівнева  структура трифазного процесу формування спроможності в читанні як спілкуванні дотекстове текстове післятекстове спілкування, де кожна ланка забезпечує певний рівень сформованості  комунікативної компетенції і характеризується своєю специфікою.

       Головна мета  застосування рольової гри в процесі формування ККЧ забезпечення мотиваційного фону читання як специфічного виду спілкування. Текстовий матеріал опосередковує дійсність, а читання опосередковує спілкування, тобто вилучення еталонних дій з дійсності в процесі ділової гри має відбуватись опосередковано, без копіювання форми, на підсвідомому рівні. Дійсно, читаючи доповіді делегатів наукової міжнародної конференції ” (тексти, що підготовлені ситуаційно для мотивованого читання), студенти не акцентують увагу на відмінності між навчальною та реальною ситуаціями, вони сприймають цю умовність як належне. Це відбувається тільки в випадку вилучення з реальної дійсності еталонів мотивів, формування їх природного генезу.

       Відсутність цілісних досліджень системи рольових ігор в навчанні читання зумовлює актуальність визначення деяких психолого-педагогічних умов конструювання ігрової діяльності в процесі формування ККЧ: 

      - ігрова діяльність розглядається як система взаємодії суб`єктів спілкування та як відтворення в умовній формі головних параметрів дійсності на базі відповідного змісту мотивів, з одного боку, і як ефективний метод створення потребуючого та мотиваційного фону формування ККЧ, з другого;

     - в ігровій діяльності мають розвернутись різноманітні аспекти діяльності, які формують компоненти ККЧ;

      - враховуючи характер змісту мотивів ігрової діяльності в навчанні читання, з метою актуалізації необхідних потреб на різних етапах, слід внести в сюжет і кожну з ролей комунікативні завдання (вправи) відповідних типів і підтипів;

       - слід враховувати принципи проблемності, двоплановості , імітаційного моделювання, виробничої необхідності, діалогічного спілкування;

       - враховуючи зміну і втрату потреби, що формує головний мотив діяльності читання, необхідно перешкоджати розвиткові цього процесу:        

       а)запобігати втрачанню почуття гри (у зв`язку з суворою регламентацією дій, вербалізацією правил гри, відсутністю мотивацій);

      б) перешкоджати розвиткові почуття втоми, нудьги, незадоволеності.   

      Дані умови залежать від багатьох причин: від сформованості предметної (професійної) компетенції студентів, що відображає ту сферу дійсності, яка відтворюється в грі, від сформованості групи як колективу; від конструкції ігрової діяльності, наявності ефективних та відповідних вправ; від педагогічної майстерності викладача тощо.

      - структура ігрової діяльності складається з таких елементів: а) учасники; б)комплекс інструкцій; в)інформаційний банк гри (тексти, вправи, що відображають процеси, які моделюються). Все це складає пакет ігрових документів, в якому окрім цього детально окреслюються цілі та призначення ділової гри на  певному етапі формування ККЧ, ії організація, функції учасників,сценарі1 (сюжет), контроль та система стимулювання, прийоми усунення ентропії (перешкод). Наприклад, спеціальний комплект матеріалів стосовно міжнародної наукової конференції  “Суспільство та його проблеми містить:набір візитних карток, набір заявочних форм, запрошень, програм, тексти доповідей, тези передбачуваних повідомлень, автореферати виступів тощо, приклади можливих фраз і ситуацій спілкування під час конференції;

       - метод активізації органічно впроваджує ділову гру в процес навчання читання іншомовної літератури і робить ії методичним інструментом, що дозволяє реально втілити принцип рольової організації в процес формування ККЧ. В даному контексті ігрова діяльність може трактуватись і як один з видів вправ.

                                                                                                                                                   Таким чином, ділова гра  входить до комплексу вправ як діяльностних засобів формування ККЧ:

      I тип вправ – стимулюючий вплив, що забезпечує внутрішнє керування емоційною сферою особистості студента, викликає  зацікавленість до наступної текстової діяльності і створює можливість цієї діяльності шляхом застосування рольової (ділової) гри як засобу мотивації: часткове ознайомлення з предметною ситуацією (з предметом читання, що передбачається) через ситуацію спілкування релевантними мовленнєвими, паралінгвістичними засобами та мовними діями. Даний тип прийомів як обов`язковий компонент застосовується у фазі дотекстового спілкування та сприяє реалізації принципу рольової організації навчального процесу і принципу формування достатнього рівня інтенції.

     Мета вправ першого типа – орієнтація в проблематиці ситуації, формування навичок пізнавання мовних одиниць, розвиток здатності визначати тему матеріалу тексту-полілогу, а також уміння переглядального та ознайомлюючого читання. Розвиток уміння сприймання тексту як цілісної одиниці, удосконалення навичок пізнавання, виділення головного.

    Завдання-інструкція: Dear friends, I am very glad to meet you at our Inter-Congress “Society and its Problems”. There is a  registration package, programs, agenda and so on. By the way, the title of your abstracts is mentioned  in the agenda. Do you want to make some amendments etc.? Your summaries  of the presentation were a real success – I`d like to summarize the aspects of your reports -  for the Chairman – etc..

     Спосіб організації вправи: фронтальний режим. Ті, хто приймають запропоновані їм невербально умови гри, опановують “свою” роль і партнерів по спілкуванню. Реагують на зміни компонентів ситуації спілкування, “заглядають” у роздані ім у ході гри “пакет документів конференції, тези доповідей, назви своїх монографій тощо”. Викладач, читаючи основний текст-полілог, “знайомить” усіх  із стислим змістом опублікованих тез тощо. У ході гри викладач може “переплутати” назву доповіді, ім`я ученого або ж проблему.

      Формуючи комунікативні завдання  1 типу, необхідно створити такі умови , які б спонукали тих, хто навчається, до виконання наступних дій: уважно слухати того, хто говорить (I congratulate youYour book is published -),швидко продивитись текст, що в нього на руках ( у вигляді плану, програми, розкладу), (If I am not mistaken, according to the Programme  - you are the key-note speaker -); назвати загальні положення, що розглядаються в тексті ( Your points are not very clear to me  - Will you sum up-); визначити тему тексту (I am from the Organizing Committee, I am to make some amendments to the agenda) - тощо.

     II тип вправ – регулюючий та організуючий вплив, що забезпечує керування орієнтовною основою ігрової діяльності пид час читання, повне ознайомлення з ситуацією спілкування і релевантними лінгвістичними , пара лінгвістичними, формально-логічними засобами та мовленнєвими діями; пропонується  реальний текст з повною наявністю компонентів КК, моделюється ситуація відповідно до змістової орієнтаціє та розвиття комунікативної ціленастави автора.

     Мета другого типу – формування навичок і уміння читання з метою пошуку, розвиток свідомого аналізу та опанування мовними явищами, відпрацьовування техніки читання, Ії операційного механізму.

     Завдання-інструкція: Next we will hear from Dr. Clark… Well, I have a short comment… The main points of your reports should be translated into your own languages. I would like to make only one modest remark about style correctness of translation… Well, Dr. White, I am sure that your opponent at the plenary session was Greak. There are some details in his remarks to your manusript… Look… etc.

     Спосіб організації вправи: індивідуальний режим. Ті, хто навчається, докладно читаютьсвоїдоповіді, додаткову інформацію з конференції, тощо, роблять переклад окремих речень, докладно вивчають запропоновані матеріали, зачитують уголос окремі речення, азаци. Пропонуються додаткові тексти з різноманітним коментарем.                        

      Таким чином, рольова (ділова) гра  є методом формування комунікативної компетенції студентів  в читанні іншомовної літератури  як виді мовленнєвої діяльності шляхом моделювання процесу професійно-оріентованого спілкування .

 

                                           

                                            Література:

    1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.– М.: Наука, 1977.- 107 с.

    2. Эльконин Д.П. Психология игры. – Г.: Из-до Педагогика,1978. – 304 с.

    3. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. - М. : Наука, 1984. – 268 c.

      4. Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. Язык и культура. – Г.: Русский язык,   1990.  - 246 с..   

      5. Бим И.Л. Личностно-ориентированный подход - основная стратегия обновления школы. // Иностранные языки в школе. 2002. №2.