Балабанова І.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

 

 

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ РАЦІОНАЛЬНІСТЮ

 

Ключовим питанням підвищення конкурентоспроможності продовжує залишатися проблема посилення конкурентних позицій. Щоб витримати інтенсивну конкуренцію в ринкових умовах вимушені упроваджувати концепцію конкурентної раціональності. Прискорення змін у конкурентному маркетинговому середовищі, наростаюча диференціація потреб і зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, за споживача, інтернаціоналізація бізнесу, розвиток інформаційних технологій, участь споживача у створенні товару призвели до суттєвого підвищення значення управління конкурентною раціональністю.

Дослідженням різних аспектів теорії конкурентної раціональності в умовах ринку присвячені роботи таких авторів, як  Азоєв Г.Л., Балабанова Л.В.,  Гаркавенко  С.С., Голубков Є.П., Гордон Я. Х., Дібб С, Сімкин Л., Бредлі Дж., Дойль П., Штерн Ф., Котлер Ф., Ламбен Жан-Жак, Лянцевич М., Пітер Р. Діксон,  Портер Майкл Е., Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. , Тарануха Ю.В., Фатхутдинов Р. А. і ін.

Теорія конкурентної раціональності вивчає послідовну маркетингову поведінку фірми, що взаємодіє із споживачем, в ході організації процесу обміну на висококонкурентному ринку, що постійно розвивається.

Маркетингові рішення в теорії конкурентної раціональності мають особливості: необхідність постійного задоволення потреб, які зростають, що вимагає від підприємства цілеспрямованої діяльності щодо вдосконалення товару як щонайвищої споживацької цінності; необхідність скорочення витрат при збереженні якості, що вимагається споживачем; прагнення до вдосконалення процедури ухвалення рішень, пов'язаних із створенням відмітних конкурентних переваг.

На наш погляд конкурентна раціональність – оптимізація конкурентного потенціалу та конкурентної поведінки підприємств з метою одержання довгострокових конкурентних переваг через забезпечення результативного задоволення потреб і запитів споживачів в ринкових умовах функціонування.

В цьому контексті концепція конкурентної раціональності є науковообґрунтований задум (проект) підприємства, який ґрунтується на ухваленні обґрунтованих ефективних рішень, що забезпечують оптимальний конкурентний потенціал, адаптивну конкурентну поведінку і одержання довгострокових стійких конкурентних переваг.

Концептуальна схема управління конкурентною раціональністю діяльності підприємства представлена на схемі (рис. 1.).

Концептуальна схема управління конкурентною раціональністю діяльності підприємства складається з інтегрованої системи управління конкурентною раціональністю, предмету, об'єкту, основних принципів, критеріїв,  методології, маркетингових стратегій та  категорій.

Інтегрована система управління конкурентною раціональністю складається з управління конкурентним потенціалом, управління конкурентною поведінкою, управління конкурентними перевагами.

Предметом  концепції управління конкурентною раціональністю підприємства виступає конкурентна політика  підприємств на ринку, що є певними діями, способи поведінки, які   в певних конкурентних ситуаціях забезпечують досягнення цілей підприємства, реалізацію конкурентних стратегій і ведуть до довгостроково вигідної конкурентної взаємодії, до зміцнення конкурентної позиції.

Об'єктом концепції управління конкурентною раціональністю підприємства виступає процес управління конкурентною раціональністю підприємств.

 


КОНЦЕПЦІЯ  УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ  РАЦІОНАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

 

Конкурентні умови

ринок  як система взаємодії різноманітних учасників, які розрізняються своїм потенціалом

наявність різних типів продавців і покупців

динамічний ринок

 

 

Об'єкт - процес управління конкурентною раціональністю підприємств

 

Категорії: конкурентний клімат, конкурентна компетенція, конкурентна позиція, конкурент-тний потенціал, конкурентна поведінка, конкурентні  стратегії,  конкурентні переваги.

 

Предмет – конкурентна політика  підприємств на ринку.

 

 

 

Принципи:

- постійне вдосконалення товару і якості послуг, що надаються;

- постійне вдосконалення процедури ухвалення рішень   і їх реалізації;

- постійний пошук  шляхів підвищення якості  конкурентної раціональності;

- сінергія

 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ РАЦІОНАЛЬНІСТЮ

 

Критерії

Якість конкурентної раціональності

Інноваційність рішень

Оперативність рішень

Безперервність  схвалюваних рішень

Здібності до швидкого навчання і адаптації

Адаптивна радіація

- управління конкурентним потенціалом,

- управління конкурентною поведінкою,

- управління конкурентними перевагами.  

 

 

 

 

 

Маркетингові стратегії управління конкурентною раціональністю: підкорення,  взаємна адаптація, проактивні маркетингові стратегії управління конкурентним потенціалом, стратегії управління конкурентними ризиками; реактивні маркетингові стратегії управління конкурентною поведінкою.

 

 

Методологія ухвалення рішення:  конкурентний бенчмаркінг; когнітивна модель конкурентної поведінки торгового підприємства;  модель діагностики конкурентних ризиків; математична модель розвитку конкурентного потенціалу; моделі оцінки конкурентної позиції; модель реалізації набору стратегій маркетингового управління конкурентною раціональністю

Рис. 1 Концептуальна схема конкурентної раціональності діяльності  підприємств


Категоріями концепції управління конкурентною раціональністю підприємства на наш погляд виступають: конкурентний клімат, конкурентна компетенція, конкурентна позиція, конкурентний потенціал, конкурентна поведінка, конкурентні  стратегії,  конкурентні переваги.

Постійне вдосконалення товару і якості послуг, що надаються, постійне вдосконалення процедури ухвалення рішень і їх реалізації, постійний пошук  шляхів підвищення якості  конкурентної раціональності, сінергія  є основними принципами концепції управління конкурентною раціональністю підприємства.

Основними критеріями конкурентної раціональної поведінки на ринку доцільно розглядати: якість конкурентної раціональності, інноваційнність, оперативність, безперервність ухвалюваних рішень, здібність до швидкого навчання і адаптації, адаптивна радіація.

В якості методології концепції конкурентної раціональності пропонується використовувати наступні методи і моделі: конкурентний бенчмаркінг; когнітивна модель конкурентної поведінки торгового підприємства;  модель діагностики конкурентних ризиків; математична модель розвитку конкурентного потенціалу;  моделі оцінки конкурентної позиції;  модель реалізації набору стратегій маркетингового управління конкурентною раціональністю.

В якості маркетингових стратегій управління конкурентною раціональністю доцільно використовувати наступні стратегії: підкорення,  взаємна адаптація, проактивні маркетингові стратегії управління конкурентним потенціалом, стратегії управління конкурентними ризиками; реактивні маркетингові стратегії управління конкурентною поведінкою

Таким чином, реалізація представленої концепції управління конкурентною раціональністю в підприємстві  сприятиме раціональній конкурентній поведінці підприємства на ринку, а отже і підвищенню ефективності його діяльності.