Мехеда Н.Г. , Таран В. В.

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Поняття якості продукції показники якості продукції і методи оцінки якості продукції

Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що випускається. Але не кожне підприємство затрачає свої матеріальні та інші ресурси на постійне поліпшення якості і модернізацію технологій. Такі організації намагаються утримувати свою продукцію на постійному досить високому рівні якості. У цих цілях створюється відділ управління і контролю за якістю продукції, що випускається.

Якість продукції одна з найактуальніших проблем на сьогоднішній день і будь-яке підприємство, яке має своєю метою, завоювати більший сегмент ринку вкладає велику кількість коштів саме в якість виробленої продукції.

Поняття якості є одним з найскладніших, серед тих, що досліджуються вченими-науковцями, тому досить важко однозначно сформулювати її визначення та значення, так як дане поняття можна віднести до різноманітних об’єктів.

Під якістю продукції найчастіше розуміють сукупність її властивостей, які зумовлюють рівень здатності задовольняти певні потреби споживачів відповідно до їх призначення. Також якість можна охарактеризувати як сукупність характерних форм, зовнішнього вигляду й умов застосування, якими повинні бути наділені товари відповідно до свого призначення.  [1]

Якість продукції є одним з важливих засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації, а для складних видів устаткування – з наданням визначеного гарантійного терміну після установки устаткування на підприємстві замовника.

Тому управління якістю продукції стало основною частиною виробничого процесу і спрямовано не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення та експлуатації. Саме тому обрана проблематика дослідження є вельми актуальною на даний момент.  

Найбільш характерною рисою роботи більшості сучасних підприємств є зростання технічного рівня якості продукції. В умовах високої насиченості ринку, виробництво високоякісної продукції є одним із чинників успіху. Саме якість визначає ступінь виживання підприємства, темпи науково-технічного прогресу, економію всіх його видів ресурсів, які використовуються підприємством.     

Властивості, які визначають якість продукції, можуть характеризуватися:

   параметрами якості (кількісна характеристика якості);

    ознаками якості (якісні характеристики).

Необхідність поліпшення якості продукції в сучасних умовах диктується такими обставинами як:                                                                 потребами науково-технічного прогресу;                                              зміною споживчих запитів населення;                                                        нестачею або обмеженістю природних ресурсів;                                       підвищенням значення матеріального стимулювання в ринкових умовах, коли кожна людина, яка краще працює, може придбати за свою платню більш високоякісний товар;

   розвитком зовнішньої торгівлі.    [2]    

При цьому необхідно враховува­ти те, що підвищення якості продукції задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Вироби залишаються техніч­но прогресивними, зручними, красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним прогресом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість продукції повинна бути опти­маль­ною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при від­нос­но­ мінімальних затратах на її досягнення. 

З розвитком науково-техічного прогрессу проблема якості не спрощується, а стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо. Повинен бути ком­плексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю.     

Таким чином, проблема забезпечення якості продукції є комплексною: науковою, технічною, економічною і соціальною, і у вирішенні її повинні приймати уча­сть висококваліфіковані спеціалісти, які вільно володіють сучасними методами уп­рав­ління якістю, незалежно від того, в якому секторі вони працюють: державному чи приватному, на великих підприємствах чи в малому і середньому бізнесі, тому що загальні принципи організації і забезпечення високої якості продукції та послуг не залежать від розміру підприємства.     [3]    

 

 

 

 

Список джерел

1.                      Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підруч. — Львів: Вид-во Haц. ун-ту "Львівська політехніка", 2005.  500 с.    

2.                      Кириченко Л. С, Мережко Н. В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2001. — 446 с.

3.                      Кириченко Л.С, Чуніхіна H.M. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання. — К.: КДТЕУ, 2009. — 501 с.