Економічні науки/10. Економіка підприємства

 

К.е.н. Сурженко Н.В., Ніколова О.А., Сеттаров А.У.

Таврійський Державний Агротехнологічний Університет

 

МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

 

Вдосконалення організації праці на підприємстві є дуже актуальною проблемою в сучасних умовах господарювання. Одним з напрямів забезпечення правильного використання трудових ресурсів, зменшення витрат у процесі виробництва є чітко побудована організація праці на всіх етапах управління. Керівники підприємств зазначають, що добре організована праця на основі наукових дослідів є визначним чинником збільшення її продуктивності і зменшення витрат у процесі виробництва, що в майбутньому буде визначати конкурентоспроможність фірми.

Можна виділити три основні складові мети організації праці:

– предметна - забезпечення запланованого обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) потрібної якості в заданий строк;

– економічна - досягнення мети діяльності за максимальної економічної віддачі кожної одиниці використовуваної живої праці і загальних витрат на виробництво;

– соціальна - в загальному вираженні це гуманізація праці, тобто вдосконалення її умов і змістовне підвищення якості трудового життя, розвиток і реалізація трудового потенціалу робітника[2, с. 40].

В сучасних умовах ринкової економіки потрібне уточнення терміну «організація праці», який становить складний процес правильного поєднання робочої сили з предметами і засобами праці, що забезпечує раціональне їх використання і досягнення необхідних результатів при певних умовах виробництва.

Організація праці – це процес раціональної взаємодії працівників із засобами виробництва та один з одним, яка ґрунтується на визначеному порядку та точній послідовності виконання трудових процесів і спрямована на досягнення високих кінцевих соціально-економічних результатів.

Вдосконалення організації праці засновано на використанні в процесі роботи таких законів: фізіології, економіки, психології, соціології та інших. Економічною метою організації виробничого процесу є  доцільність використання конкретної техніки, сировини та матеріалів. Психофізіологія дає змогу створити безпечні умови праці для здоров’я співробітників та які б забезпечували їм високий рівень працездатності. Соціальна складова організації трудової діяльності дозволяє підвищити задоволеність людей від трудового процесу разом з підвищенням їхнього професійного рівня[1, с. 71-74].

Спрямування грошових коштів на розвиток робітників не тільки сприяє забезпеченню стабільності персоналу, а й ще створює умови формування та розвитку трудового потенціалу безпосередньо на виробництві, що є важливим фактором задоволеності потреб працівників у самореалізації та кар’єрному зростанні.

Дохід будь-якої фірми, її рентабельність та успіх у конкурентній боротьбі має пряму залежність від створення спеціальних умов, накопичення і впровадження високоефективних знарядь праці, прогресивних технологій, рівень автоматизації і механізації виробництва, організації і управління ними. Потрібен безперервний пошук подальшого зростання ефективної роботи підприємств.

Організація трудової діяльності – це особлива система, яка дозволяє досягти певних результатів при використанні організації праці персоналу. Матеріальне виробництво має три складові: предмети праці, знаряддя праці і працю. Для організації процесу виробництва потрібна цілеспрямована, організована діяльність людини, яка приводить в дію механізм виробництва. Удосконалення організації праці – одне з основних завдань, яке ставлять перед собою служби управління персоналом. На обсяг виробництва підприємства впливає безліч факторів, пов’язаних з його організаційно-технічним рівнем.

Збільшення показника продуктивності праці – це усунення всіх недоліків в організації виробничого процесу, прискорення впроваджених заходів науково-технічного прогресу, заходи збільшення якості готової продукції, зменшення кількості браку у виробництві.

В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та соціально-психологічні завдання щодо поліпшення організації праці. Економічні завдання передбачають досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат у процесі виробництва продукції і надання послуг належної якості, з точки зору організації виробничого процесу раціонального використання ресурсів, залучених підприємством для своєї господарської діяльності. Соціально-психологічні - передбачають створення умов праці, які будуть забезпечувати високий рівень працездатності зайнятих у виробничому процесі, збереження здоров'я людини, підвищення культури та естетики праці. Окрім того, робітники повинні отримувати певне задоволення від праці, яку вони виконують. Важливе значення має для вдосконалення організації праці створення відповідних умов для роботи та відпочинку працівників, правильна організація робочого місця[4, с. 66-69].

Важливою складовою організації праці також є організація робочих місць на підприємстві. Під робочим місцем у суб’єктах господарювання розуміється первинна ланка виробничого процесу, тобто зона трудової діяльності працівника або групи працівників, оснащена необхідними засобами праці для виконання відповідних задач. Основною вимогою раціональної організації робочого місця є забезпечення працівникам максимальної зручності для здійснення їх виробничої діяльності, звільнення їх від непотрібних переміщень та рухів, зменшення відповідно витрат праці на виконувану працівниками роботу.

Модернізація обладнання також є важливим засобом здійснення механізації процесу виробництва, тобто фізичне оновлення і вдосконалення функціонуючого обладнання, незначні зміни його конструкцій. Це можна досягти шляхом збільшення потужності і робочих швидкостей устаткування, механізацією і автоматизацією допоміжних робіт (подача, зняття,  транспортування і контроль виробів) і автоматизацією управління обладнанням. Модернізація близько пов'язана із реконструкцією діючих підприємств. Для збільшення продуктивності праці велике значення має вдосконалення технології виробництва, яка включає технічні прийоми виготовлення продукції, виробничі методи, способи застосування технічних засобів і агрегатів[3].

Отже, актуальність вивчення основ організації праці на підприємстві зумовлена тим, що сучасне виробництво не може розвиватися без наукового підходу, інтуїтивно, ігноруючи закони економіки праці, організації виробництва тощо. Вдосконалюючи організацію виробництва, праці і підбору персоналу, професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, нормування і стимулювання праці, поліпшення умов праці та ділової робочої атмосфери у колективі, створюється підґрунтя для економічного розвитку підприємства, швидкого та якісного задоволення потреб споживача, задоволення потреб людини у праці.

Література:

1.                  Васюта В. Б. Шляхи покращення організації праці на підприємстві / В. Б. Васюта, А. Ю. Тронь // Materials of the X International scientific and practical conference. – Condact of modern science. – Vol. 5. Economic science. Sheffield. Science and education LTD, 2014. – с. 71–74.

2.                  Корягін О.А. Автоматизація в поміч: системи організації праці та нормування / О.А. Корягін // Праця і закон: [науково-економічний та суспільно-політичний журнал; Ч.5]. – К., 2009. – с. 40.

3.                  Оранський Я.О. Окремі аспекти управління організацією праці на закордонних підприємствах / Я.О. Оранський, Г.І. Капінос. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.rusnauka.com/.

4.                  Решміділова С.Л., Мул Н.А., Зелена М.І. Організація праці на підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – Ч.4, Т. 4. – с. 66-69.