К.е.н., доцент Місько Г. А.,

бакалавр Пєнова А.І.

Одеський національний економічний університет, Україна

Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства

 

Виникнення, формування та розвиток суспільства супроводжується виникненням та формуванням такого явища як конкуренція. В сучасних умовах досягнення високого рівня конкурентоспроможності є актуальним, адже кожне підприємство, яке успішно функціонує на ринку, намагається досягти якомога більше переваг над іншими підприємствами певної сфери діяльності.

Сьогодні визначення конкурентоспроможності широко представлені у наукових працях таких вчених, як: Ярошенка С.П., Зав’ялова П.С., Покропивного С.Ф., Камишнікова Р.В., Карпенко Є.М., Шершньової З.Є., Должанського І.З., Фатхутдинова Р.А., Єрмолова М.О., Алексєєва С.Б., Ярошенко С.П. та інших.

Мета роботи – уточнення поняття конкурентоспроможність підприємства.

Єдиного підходу до визначення конкурентоспроможності підприємства у вітчизняній та зарубіжній науці не існує. Деякі з трактувань цього поняття наведені в табл. 1.

Таблиця 1

 

Систематизація поняття «конкурентоспроможність підприємства»

 

Автор

Визначення конкурентоспроможності підприємства

Акцент на отриманні прибутку

1

Покропивний С.Ф. [2, с. 350]

здібність ефективно здійснювати господарську діяльність та забезпечувати досягнення прибуткового результату, враховуючи умови конкурентного ринку.

2

Зав’ялов П.С.

[3, с. 213]

можливість ефективної господарської діяльності та в результаті її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку. Реалізація забезпечується всім комплексом наявних у фірми засобів, включаючи маркетингові.

3

Ярошенко С.П.

[3, с.136]

здатність підприємства діяти в умовах ринкових відносин, отримуючи прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалення виробництва, стимулювання працівників і підтримки якості продукції на високому рівні.

Акцент на конкурентній боротьбі

4

Алексєєв С.Б.

[4, с.618]

економічна категорія, яка дозволяє в умовах конкуренції представити на внутрішній і зовнішній ринок продукцію, яка з точки зору конкурентних переваг сприймається споживачем як краща за аналогічну продукцію конкурентів та

 

 

дозволяє  отримувати дохід, реалізовувати стратегії конкурентної боротьби й забезпечувати виживання на ринку.

5

В. Винокуров

[1, с. 17]

здатність підприємства вести успішну конкурентну боротьбу, протистояти їй; конкурентоспроможність визначають порівняльні конкурентні переваги суб’єкта господарювання стосовно інших.

Акцент на використанні власних ресурсів

6

Должанський І.З.

[2, с.28]

можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку.

7

Шершньова З.Є.

[1, с.7]

рівень компетенції підприємства відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту, навичок персоналу, що знаходить вираження в таких показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо.

Акцент на задоволенні потреб

10

Фатхутдинов Р.А.

[5, с.23]

властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби, у порівнянні з аналогічними об’єктами, що є на даному ринку.

 

Досліджуючи поняття «конкурентоспроможність» автори роблять акцент на: отриманні прибутку, ефективному використанні ресурсів підприємства, задоволенні потреб.

Ми згодні з визначеннями конкурентоспроможності таких авторів, як Ярошенко С.П., Зав’ялов П.С.  та Покропивний С.Ф., які зробили акцент на отриманні прибутку в результаті здійснення підприємницької діяльності. Саме прибуток характеризує кінцеві результати діяльності та є метою будь-якого підприємства. Він є результативним показником успішної діяльності та правильного використання власних ресурсів та одним із основних показників конкурентоспроможності підприємства.

В результаті аналізу наведених трактувань, ми можемо зробити висновки та надати своє визначення поняття. Конкурентоспроможність підприємства – це комплексна характеристика, яка показує здатність  підприємства використовувати власні ресурси та потенціал, вести успішну конкурентну боротьбу задля задоволення своїми товарами чи послугами (у порівнянні з об’єктами, що здійснюють свою діяльність на ринку) та отримання прибутку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

1.     Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. – Одеса: Атлант, 2013. – 470 с.

2.     Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

3.     Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие / П.С. Завьялов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 496 с.

4.     Алексеев С.Б. Теоретические аспекты конкурентоспособности предприятий // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 191: В 4 т. Том ІІ.− Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. − С.614−619.

5.     Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. − М: ИНФРА-М, 2000. − 311 с.