Экономические науки/6. Маркетинг и менеджмент

 

К.держ.упр. Шевченко В.М.,

Університет імені Альфреда Нобеля, Україна

Низовська Я.О.

Університет імені Альфреда Нобеля, Україна

Стратегічний маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства

 

Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. Аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств показав, що стратегічне управління у промисловому комплексі України на сьогоднішній день перебуває у стадії розвитку. Незважаючи на формальне надання економічним суб’єктам повної господарської самостійності, у них відсутнє прагнення до стратегічного бачення своєї діяльності. Орієнтація виключно на виживання забезпечує успіх лише в короткостроковому періоді. Тому для успішної діяльності підприємствам необхідно розробити довгостроковий план дій, спрямований на досягнення місії організації з орієнтацією на ринкові потреби й врахування ринку як головного фактора зовнішнього середовища.

Варто зазначити, що розвиток економiки характеризується змiною технiки i технологiй, зростанням конкуренцiї, скороченням сфери неквалiфiкованої i малоквалiфiкованої праці. Все це свiдчить про потребу суспiльства в активних суб’єктах пiдприємницької дiяльностi, здатних постiйно розвиватися та зростати. В умовах становлення ринкової економiки України дiяльнiсть пiдприємств отримує певну специфiку, оскiльки пiдвищується рiвень невизначеностi i ризику, зростає iнтенсивнiсть конкуренцiї, покупцi стають усе бiльш вимогливими до якостi товарiв i послуг.

Водночас збiльшується потреба господарюючих суб’єктiв у достовiрнiй i адекватнiй iнформацiї стосовно процесiв, якi вiдбуваються на окремих ринках. Це обумовлюється тим, що для зайняття компанiєю конкурентоспроможної позицiї на ринку, утримання чи розширення сегмента ринку надзвичайно важливим у сучасних економiчних умовах стає механiзм комплексного розв’язання проблеми адекватностi її функцiонування умовам та вимогам маркетингового середовища, аналiз та прогнозування якого є прерогативою маркетингових дослiджень.

Поступовий перехiд України на ринковi вiдносини призводить до значної переоцiнки принципiв i модельних характеристик розвитку економiки i викликає необхiднiсть кардинально переорiєнтувати пiдходи до управлiння пiдприємством. Орiєнтацiя виробникiв на потреби споживача, жорстка конкуренцiя, небувалий рiст впливу науково-технiчного прогресу на всi сфери життя людини визначають основу управлiння збутовою дiяльнiстю, а саме дiяльнiсть менеджменту та маркетингу. Тож щоб досягти поставлених цілей підприємство повинно максимально використати внутрішні ресурси, дослідити оточуюче ринкове середовище, спрогнозувати його розвиток і потреби задіявши при цьому усі інструментарії стратегічного маркетингу.

Стратегічний маркетинг характеризується розробкою багатопланових проектів, які містять в собі постановку цілей маркетингу i підприємства, визначення основних ринків, на яких доцільно діяти, формування системи організації i управління в перспективному плані, покращення ресурсного забезпечення, розвиток зв’язків підприємства в оточуючому його середовищі.

Проте слід зауважити, що маркетинг не є засобом створення товару. Товари проектуються на стадії науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи (НДДКР), матеріалізуються в сфері виробництва з використанням засобів виробництва, технологічних процесів, методів інноваційного та виробничого менеджменту. До НДДКР проводяться роботи зі стратегічного маркетингу: стратегічна сегментація ринку, розробка нормативів конкурентоспроможності та стратегії фірми. Далі за стадіями життєвого циклу товару (продукції) перераховані роботи виконуються із застосуванням концепції маркетингу. А на останніх етапах виробничого процесу і в сфері обігу починається виконання функцій тактичного маркетингу: тактична сегментація ринку, реклама, організація просування та реалізації товару, його сервісного обслуговування.

Дослідження показують, що в умовах жорсткої локальної та глобальної конкурентної боротьби за гроші покупця, за провідне місце на ринку головним є підвищення якості стратегічного маркетингу як стратегічного планування на основі прогнозування інфраструктури ринку. „Економія” на стадії стратегічного маркетингу за рахунок застосування спрощених методів аналізу, прогнозування та економічного обґрунтування майбутніх напрямків розвитку систем на наступних стадіях їх життєвого циклу призводить до втрат, в сотні-тисячі разів перевищує раніше заощаджену суму. Тому для компаній, що випускають масові або складні товари, економія на стратегічному маркетингу призведе в кінцевому підсумку до їх краху.

Таким чином, стратегічний маркетинг варто розглядати в трьох аспектах:

1) концептуально як орієнтація будь-якої діяльності на споживача;

2) в просторі як перша стадія життєвого циклу об’єктів;

3) в часі як перша загальна функція управління державними, підприємницькими та іншими структурами, технічними системами.

Реалізація концепції стратегічного маркетингу за стадіями життєвого циклу будь-якого об’єкта (особливо на першій стадії) допоможе підприємству на певному сегменті ринку підвищити свою конкурентоспроможність.