Тимошенко О. С.

викладач

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського

«Особливості перекладу економічних текстів»

Економіка в даний час - це наука, що охоплює і вбирає в себе широкий спектр інших наук. Фінанси і банківська справа, фондові біржі та інвестиції, бізнесінформатіка, управлінські системи та багато іншого - все це різні аспекти економічної діяльності. Кожна система з точки зору лінгвістики має свою структуру термінів. Тож, при перекладі на передній план виступає термінологія як особливий пласт мови.

Мета полягає в тому, щоб донести найбільш правильний переклад з урахуванням відмінностей, наявних в економічних реаліях країн. Вона може бути досягнута тільки у разі виявлення еквівалентних термінів. Завдання в нашому випадку не завжди просте, так як багато термінів з'явилися в українській мові порівняно недавно і / або були запозичені з тієї ж англійської мови, а поняття, яким вони відповідають, або відсутні зовсім, або тільки формуються. У зв'язку з цим абсолютно точного перекладу того чи іншого терміну практично неможливо дати, так як умови здійснення економічної діяльності в різних країнах різні. Тобто, без глибокого знання предмету "економіка" і особливостей її застосування в даній конкретній країні переклад термінів не буде точним.

Наприклад, розглянемо недавно з'явилося у нас слово "хеджувати". "Хеджувати - хеджування - хедж" є словами-кальками з англійської мови, так як точного еквівалента економічного поняття в українскькій мові знайдено не було. Слово "хедж" з відомої англійської прислів'я означає "жива огорожа; перешкода": A hedge between keeps friendship green. Але зовсім несподіваним чином розкривається поняття, що лежить в основі використання цього слова, в економічному контексті при перекладі: 1) хеджування; 2) інструмент, який використовується для хеджування  або захисту від інфляції.

Наступний приклад: слово "ліквід". Первісне значення цього слова означає "рідкий", а 'liquidity' - "рідина". Одночасно з цим значенням слова в економіки останнім часом поширилися слова "ліквідний" і "ліквідність", які констатують зовсім інші поняття, а саме: здатність швидко і без втрат перетворюватися в готівку.

Розглянемо ще один приклад:

«The securities portfolio provides income, liquidity, cash flow diversification, reduced risks and shelters bank earning when interests on loans decline.»

Слово "liquidity" сусідить з іншим словом, схожим за змістом початкового його значення: "рідина" - "потік" - "flow" в словосполученні "cash flow" - "потік готівки". За допомогою проведення зіставлення початкового значення слова з придбаним в економічному контексті, можна помітити, що останнім функціонально пов'язано з першим. Сама популярна рідина в природі - вода, яка є основною умовою життя у всіх еѐ проявах на Землі. Гроші або готівкові неодноразово зіставлялися з водою: "Гроші - Як вода "- в українській мові існує таке порівняння. Але і в англійській мові спостерігається подібний прояв асоціативного характеру, коли гроші розглядаються як рідина, яка утворює потік -" cash flow ", будучи одночасно джерелом існування економічного життя. Паралелі можуть бути продовжені. Так, вода має свої джерела, а в економіці існує поняття "джерело ліквідності" - "sources of liquidity" і т.д.

Однак, для повного з'ясування змісту даного або іншого економічного тексту, викладеного вище трактування, заснованого на функціональній схожості термінів, може бути недостатньо. Для здійснення адекватного перекладу цих або інших термінів є обґрунтованим дати дефініції або визначення понять, які позначають ці терміни. Наприклад: "liquid" - здатний швидко і без втрат перетворитися в готівку; "Cash flow" - різниця між всіма наявними надходженнями і платежами компанії, відображає здатність виконувати поточні обов'язки.

Як показує практика, найбільші труднощі при перекладі представляють терміни, що складаються з двох слів і більше і на позначення одного поняття або явище економічної діяльності. Взяті окремо один від одного, складові частини таких словосполучень, як правило, не викликають складності при перекладі і використовуються для позначення простих понять, які відомі всім. Частотність вживання цих слів буває дуже високою, і це призводить до труднощів при перекладі письмовому, а особливо усному, якщо перекладач не володіє достатнім досвідом перекладу таких фразеологічних конструкцій або не володіє хорошим знанням економіки. Наприклад, англо-український тлумачний словник валютно-кредитних термінів пропонує безліч таких словосполучень з тлумаченням замість перекладу. Наприклад: accrued dividend - дивіденд, який ще не оголошений і не виплачений, але фактично існує і враховується; accumalative dividend - кумулятивний (накопичений) дивіденд, який не був виплачений вчасно, перетворився в пасив компанії і повинен бути використаний в майбутньому.

Очевидно, що без більш глибокого знання предмета економіки в розділі фінансової і банківська справа або без наявності тлумачного словника такі, що здаються простими, на перший погляд, словосполучення не можуть бути адекватно переведені на українську мову без втрати свого смислового наповнення. Що ж стосується використання в економічній літературі англійською мовою понять, які позначають співвідношення, пропорційну залежність і показники, то дану категорію мовних одиниць буде правомірно розглядати окремо від інших, як представляє особливу складність при перекладі на українську мову, такі терміни, крім перекладу, майже завжди мають додаткові роз'яснення.

Проблемам перекладу економічних текстів присвячені дослідні та практичні роботи не тільки у нас в Україні, але, перш за все, за кордоном. Як згадувалося вище, глобалізація - це процес повсюдний, і саме англійської мови випала роль головного інструменту ділового спілкування. До теперішнього часу з'явилося безліч словників, які допомагають досягненню цієї мети. Досліджуючи такі словники, можна знайти безліч прикладів словосполучень термінологічного характеру, що вимагають чіткого пояснення.

 

Література:

1.      Пивовар, А.Г., Большой финансово-экономический словарь [Текст] / под ред. Осипова В.И. – М.: Экзамен, 2000.

2.      Фѐдоров, Б.Г.. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов [Текст] / Б.Г. Федоров. – М.: Финансы и статистика, 1992.

3.      McGraw-Hill Primis, Fundamentals of Corporate Finance, Sixth Edition, Alternate Edition, Ross et al.

4.      Sue Robbins. CollinsCobuild Business Vocabulary in Practice. - HarperCollins Publishers, Glasgo, GB