СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА/4. Современные строительные материалы

 

К.т.н. Ковальський В.П., студент Варчук Р.В.

Вінницький національний технічний університет, Україна

Теплоізоляційні сухі будівельні суміші на перлітовому заповнювачі модифіковані поліпропіленовою фіброю

 

На даний момент питання енергозбереження в Україні є стратегічно важливим. Так підвищення вимог до теплоізоляції будівель сприяє створенню нових та більш ефективних матеріалів [1].

На теперішній час спучений перліт використовують для виробництва теплоізоляційних виробів [2,3].

Експериментальні зразки сухих будівельних сумішей на портландце–ментному в’яжучому та перлітовим піском в якості заповнювача, мають гарні фізико-механічні показники. Але великий вміст портландцементу підвищує середню густину таких сумішей. Тому було прийнято рішення ввести поліпропіленову фібру до складу суміші, для підвищення границі міцності, що в свою чергу дозволить зменшити вміст портландцементу без значного впливу на фізично-механічні властивості.

Поліпропіленова фібра має ряд переваг, які несуть позитивний ефект на властивості теплоізоляційних сухих будівельних сумішей та готових штука–турних розчинів на їх основі, а саме:

       перешкоджання розтіканню штукатурного розчину;

       зменшення водопоглинання та перешкоджання осіданню виробів;

       підвищення опору удару;

       подовження строк служби виробу;

       підвищення вогнестійкісті [4].

Поліпропіленову фібру розрізняють розміром волокон.

 

 

Рисунок 2 – Поліпропіленова фібра з різними розмірами волокон

а) довжина 12 мм, б) довжина 6 мм.

 

В дослідах було використано фібру з довжиною волокон 6мм, вміст якої був у всіх зразках однаковим – 0,6 кг на 1м3 бетонної суміші.

 

Рисунок 2 – Вплив фібри на міцність СБС з різним вмістом цементу

 

З рис. 2 видно, що додавання фібри позитивно впливає на властивості    СБС  збільшення міцності на 18-24% в порівнянні з міцністю зразків без додавання фібри. Найбільший приріст міцності спостерігається в зразках з вмістом цементу до 640 кг/м3, далі ефективність фіброволокна стає меншою.

Можемо зробити висновок, що поліпропіленова фібра може зайняти місце у виготовленні сухих будівельних сумішей, як полімерна добавка і армуючий елемент.

Також як активні мінеральні добавки  та мікронаповнювачі можна використовувати відходи промисловості і місцеві будівельні матеріали (наприклад, вапняк черепашник, зола виносу). Подальші дослідження будуть проходити у цьому напрямку[5].

Література:

1. Ефективність впровадження енергоощадних заходів в житлово-комунальному господарстві України О.М. Лівінський, В.П. Очеретний,            В.П. Ковальський, А.С. Бойко Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 115-119.

2. Переваги і недоліки сучасних теплоізоляційних матеріалів /
Череватова О. В. Науковий керівник – доц., к.т.н. Ковальський В.П., Бондар А. В// Електронне наукове видання матеріалів XLIIІ регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області – Вінниця: ВНТУ, 2014.

3. Рамачандран, В. Наука о бетоне / В. Рамачандран,Р. Фельдман, Дж. Бодуэн. – Москва : Стройиздат, 1986. –279 с.

4. Свойства фибробетона с полипропиленовой фиброй. Т.Э. Рымар, А.С. Шишина. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 109-112

5. Проектування складів сухих будівельних сумішей з мінеральними добавками В.П. Очеретний, В.В. Смоляк, В.П. Ковальський, А.В. Бондар Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві 8 (1), 48-54