секція «Педагогічні науки», подсекція № 5.

Ягоднікова Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи Одеського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

Кейс-метод (Case study)

як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців.

 

     Реформування національної системи освіти України, сучасні тенденції світової інтеграції зводять проблему розвитку особистості в ранг пріоритетних завдань. Тому велике значення набуває впровадження інтерактивних методів навчання і виховання, яке є  ефективнішим засобом в опануванні сучасних технологій, підвищенні ефективності навчання і якості знань, формуванні життєвої і професійної компетентності сучасної молоді.

     Теоретичні засади застосування сучасних педагогічних технологій у навчальному процесі розкрито у працях І. М. Богданової, Е. А. Михайлова, В. І. Матірко, В. В. Полякова, Ю. А. Ткаченко, О. І. Сидоренко, Ю. П. Сурмин. Активні групові методи навчання інтенсивно розробляли таки вчені-психологі, як Л. К. Асі мова, Н. Н. Богомолова, Ю. Н. Ємельянов, Д. Н. Кавтрадзе, А. М. Смолкін та ін.

     Однією з інтерактивних методик, що набула популярності у Великобританії, США, Німеччини, Данії та інших країнах стала Case study (кейс-метод, метод аналізу ситуацій), розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс. Саме їй у світової практиці відводиться важливе місце для вирішення сучасних проблем у навчанні. Вперше кейс-метод був застосований у 1910 р. при викладі управлінських дисциплін у Гарвардський бізнес-школі, який добре відомий інноваціями, а в  Україні даний метод став поширюватись тільки у другій половині 90-х років ХХ ст., як пізнавальна акселерація у процесі вивчення природничих наук.

     В основу кейс-методу покладені концепції розвитку розумових здібностей.

     Суть методу полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень студентами з певного розділу навчання дисципліни.

     Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти.

     Як специфічний метод навчання, кейс-метод застосовується для розвязання властивих йому завдань. До основних його проблем належить:

- технологізація і оптимізація;

- методологічне насичення;

- застосування в навчанні різних типів і форм;

- компетентісний підхід.

     Цілі, на які спрямовано використання кейс-метод, залежить від типу конкретної ситуації, а саме виділяють: кейс-потреби, кейс-вибір, кризовий кейс, конфліктний кейс, кейс-боротьба, інноваційний кейс.

     Навчальні завдання кейс-методу полягають у : 

-         набутті навичок використання теоретичного матеріалу для аналізу практичних проблем;

-         формуванні навичок оцінювання ситуації, вибір та організацію пошуку основної інформації;

-         вироблені вмінь формулювати питання і запити;

-         виробленні умінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дії;

-         формуванні вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності;

-         формуванні навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій, прогнозування способів розвитку ситуацій;

-         формуванні вмінь та навичок конструктивної критики.  

     Кейс-метод має певні переваги, так як є не тільки навчальним, а й має великий виховний потенціал з позиції формування особистісних якостей:

-         розвиток працьовитості;

-         розвиток креативності;

-         формуванні здатності до конкурентноспоможності;

-         формуванні готовності взяти на себе відповідальності за результати власного аналізу ситуації і за роботу всієї групи;

-         формуванні впевненості в собі;

-         формуванні потреби в досягненні;

-         розвиток вольових якостей, цілеспрямованості;

-         формуванні навичок роботи в групі;

-         формуванні навичок комунікативної культури;

-         формуванні соціально активної і життєво компетентної особистості, здатної до саморозвитку, самовдосконаленню і самореалізації.

Дослідження науковців свідчать, що цей метод не потребує великих матеріальних і часових витрат й допускає варіативність навчання. Проблемна ситуація може бути висвітлена як при вивчені нової теми у викладенні теоретичного матеріалу так і може використовуватися з метою узагальнення та систематизації матеріалу. Як інтерактивний метод навчання кейс-метод ефективний у використанні вивченні економічних, суспільних і соціальних наук, мови й літератури та професійних дисциплін.      

                      Робота над кейсом передбачає:

-         розбір конкретної ситуації з певного сценарію, який включає самостійну роботу;

-         «мозковий штурм» в мережах малої групи;

-         публічний виступ із представленням та захистом запропонованого рішення;

-         контрольне опитування учасників на предмет знання фактів кейсу, що розбирається.

     Роботу над кейсом поділяють на два основні етапи: домашня самостійна робота й робота в аудиторії.

      Алгоритм проведення занять із застосуванням кейс-методу передбачає:   

І етап - заздалегідь складені кейси викладач роздає студентам не пізніше як за день до заняття. Студенти самостійно розглядають кейс, підбирають додаткову інформацію і літературу для його вирішення.

ІІ етап - заняття розпочинаються з контролю знань студентів, зясування центральної проблеми, яку необхідно вирішити. Розділів групу студентів на мали робочі групи дати різні ситуації для вирішення кейсу або всім однакові. Викладач контролює роботу малих груп, допомагає, уникаючи прямих консультацій. Студенти можуть використовувати допоміжну літературу, підручники, довідники. Кожна мала група обирає «спікера», який на етапі презентації рішень висловлює думку групи. У ході дискусії можливі питання до виступаючого, виступи і доповнення членів групи, викладач слідкує за ходом дискусії і шляхом голосування обирається спільне вирішення проблемної ситуації. На етапі підведення підсумків викладач інформує про вирішення проблеми в реальному житті або обґрунтовує власну версію і обов’язково оприлюднює кращі результати, оцінює роботу кожної малої групи і кожного студента.

     Для ефективного використання кейс-методу необхідно створювати спеціальні умови:

-         забезпечення достатньо високої складності пізнавальних проблем, які потрібно вирішувати студентам;

-         створення викладачем логічного ряду запитань щодо пізнавальної проблеми, які спонукають студентську молодь до пошуку істини;

-         створення в аудиторії атмосфери психологічного комфорту, яка має сприяти вільному висловлюванню студентами думки, не боячись помилки;

-         відведення спеціального часу на осмислення способів вирішення проблеми;

-         організація спеціальної підготовки викладачів до запровадження методики.

     Таким чином, треба визначити, що застосування викладачем кейс-методу з одного боку стимулює індивідуальну активність студентів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує «пасивних» і невпевнених у собі студентів, забезпечує високу ефективність навчання і розвитку майбутніх фахівців, формує певні особистісні якості і компетенції, а з другого дає можливість самому вчителю: самовдосконалюватись, по-іншому мислити й діяти та оновлювати власний творчий потенціал.

     Цілком ймовірно найближчими роками ситуативна методика стане домінуючою. Але вже в наш час в її розвитку спостерігається поєднання накопиченого міжнародного досвіду з національною методичною специфікою.

                                         

 

                                      Література

1. Михайлова  Э. А. Кейс и кейс-метод. – М.: Центр Марк. исслед. и менежд., 1999.

2. Ситуаційна методика навчання : теорія і практика / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К.:Центр інновацій та розвитку, 2001.

3. Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. – К.: МАУП, 2005.