Экономические науки.

Ракова Л.Н.

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Бізнес-освіта як фактор інноваційного розвитку економіки

В умовах постіндустріального суспільства людський потенціал, людський  капітал є домінуючими факторами інноваційного розвитку. Одним з найважливіших напрямків формування інноваційно-орієнтованого  інституційного середовища є освіта. Модернізація системи професійної освіти стає основою динамічного економічного зростання та соціального розвитку суспільства, фактором благополуччя громадян і безпеки країни та  необхідною умовою формування інноваційної економіки. Значимість модернізації системи освіти визначається її ключовою роллю в підвищенні конкурентоспроможності країни та прискоренні темпів економічного зростання.

Диверсифікація професійної освіти, обумовлена лібералізацією економіки, розвитком інституту приватної власності на засоби виробництва та підприємництва призвела до виникнення значного як в кількісному, так і в якісному відношенні сегменту ринку освітніх послуг, орієнтованого на підготовку підприємців, бізнесменів, функціональних фахівців комерційних структур, - сфери бізнес-освіти.

В системі професійної освіти бізнес-освіта займає особливе місце. З одного боку, будучи частиною найважливішого соціального інституту, бізнес-освіта забезпечує формування і розвиток людського капіталу, який є основою інноваційних перетворень суспільства, що характеризується постіндустріальними тенденціями. З іншого боку, саме бізнес-освіта активно взаємодіє з іншим, не менш важливим для досягнення поставлених пріоритетних завдань інноваційного розвитку, інститутом - інститутом підприємництва. Інноваційне економічне зростання визначається інституціональним середовищем, стимулюючим підприємництво. Найважливішим чинником інноваційного розвитку є наявність інноваційної інфраструктури, до елементів якої, як правило, відносять бізнес-інкубатори, технопарки, інноваційно-промислові комплекси, ресурсні центри і т.д. Наявність розвиненої інфраструктури створення та реалізації інновацій, ефективного механізму інноваційної діяльності є обов'язковими умовами інноваційного зростання.

Освітня сфера в принципі консервативна і не може бути іншою. Однак бізнес-освіта має бути найбільш динамічним сектором в консервативній освітньої галузі. Адже вона ближче всього стикається з підприємницькою сферою, має своїм безпосереднім партнером тих, хто повинен просувати вперед нову економіку. На  малюнку 1.відображені основні напрямки трансформації бізнес-освіти на сучасному етапі в Україні.

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва потребує реалізації цілого ряду заходів інституційного характеру, які включають: розвиток інфраструктури підтримки нових підприємств у рамках бізнес-інкубаторів, технопарків і промислових парків, спрощення для малих підприємств доступу до купівлі та оренди нерухомості; розширення системи мікрокредитування; скорочення кількості контрольних та наглядових заходів. Абсолютно очевидна особлива роль системи бізнес-освіти, орієнтованої на підготовку та професійний розвиток не тільки менеджерів і функціональних фахівців великих компаній, але й підприємців, що представляють малий і середній бізнес. Саме малий та середній бізнес є фундаментом інноваційного розвитку економіки, і саме бізнес-освіта формує необхідне інституційне середовище побудови цього фундаменту.

Фаза бурхливого зростання у сфері бізнес-освіти, що характерна для періоду формування вітчизняного ринку освітніх послуг, в даний час переходить в організаційну фазу або фазу систематизації. Очевидна актуальність формування та розвитку системи бізнес-освіти, яка об'єднала б в собі не тільки державні та недержавні установи вищої, середньої і початкової професійної освіти, що вписуються в існуючу на сьогоднішній день формальну систему професійної  освіти України, але і такі суб'єкти ринку бізнес-освіти, як: освітні структури комерційних організацій; освітні структури самоврегульованих професійних асоціацій та об'єднань; галузеві освітні структури; недержавні спеціалізовані структури додаткової професійної освіти (недержавні освітні установи) та ін. Відсутність такої системи в даний час, на нашу думку, є найбільш серйозною проблемою, яка гальмує розвиток даного сектора ринку освітніх послуг.

Крім того, особливої уваги потребує визначення ролі регіональних систем освіти, для яких в даний час характерні різноспрямовані тенденції. Посилення соціально-економічної ролі регіонів у цілому, що є об'єктивною реакцією на тенденції глобалізації, в сфері освіти супроводжується відносною пасивністю регіональних органів управління освітою, неефективною діяльністю різних освітніх структур, нездатних запропонувати споживачам конкурентоспроможні освітні продукти.

Безумовно, і професійну освіту в цілому, і бізнес-освіта як його невід'ємна частина, є найважливішими чинниками економічного зростання та соціально-економічного розвитку на сучасному етапі переходу до інноваційного типу економіки. На даний момент бізнес-освіту необхідно розглядати в якості одного з ключових елементів інноваційної інфраструктури. Сфера бізнес-освіти, у свою чергу, також є об'єктом організаційних інновацій, орієнтованих насамперед на формування системи бізнес-освіти, підвищення ефективності взаємодії суб'єктів ринку бізнес-освіти на міжнародному, національному та регіональному рівнях.