Экономические науки/ 4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки.

Ткаченко К.О.

Науковий керівник Бриль О.О.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

 

Інвестиційний клімат в Україні

 

Удосконалення інвестиційних процесів посідає одне з центральних місць у розвитку економіки України. Це пов'язано з тим, що інвестування є базовим процесом розширеного відтворення та вирішення сучасних проблем вітчизняної економіки, а це, в свою чергу, впливає на соціально-політичне становище країни. Активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестування та їх ефективне використання є головною передумовою економічного зростання України, одним з вирішальних факторів успішного реформування її народного господарства. [1]

В останні роки вчені, а саме Ю. Пахомов, А. Пересада, І. Сазонець, В. Федоренко, В, Фещенко, Д. Черваньов, досліджували питання регулювання інвестиційної діяльності в економіці України. [2, с.40]

Метою цієї статті є  визначення існуючого інвестиційного клімату в Україні та пошук шляхів його покращення.

В умовах перебудови української економіки гострою проблемою є потреба у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн світу (США, Німеччині, Франції, Великобританії, Південній Кореї, Тайвані) каталізатором інвестиційної активності став саме іноземний капітал, який відіграв активну роль у розвитку й перебудові їхніх економік. Україні варто використати цей досвід (передусім індустріально розвине­них країн Азії) для залучення на взаємовигідних умовах прямих іноземних інвести­цій із метою розв'язання завдань структурної трансформації, розвитку імпортозамінних виробництв і поступового нарощування експортного потенціалу. [3, с.63]

 

Економічне зростання в Україні значною мірою залежить від обсягів надходження іноземних інвестицій, оскільки внутрішніх джерел нагромаджених для фінансування в Україні недостатньо. Іноземні інвестиції компенсують дефіцит внутрішніх заощаджень, що виникає в умовах трансформації економіки; дають змогу передавати науково-технічний, управлінський і виробничий досвід, що надає можливість підвищити ефективність виробництва, якість продукції, конкурентоспроможність її на світовому ринку; сприяють поліпшенню платіжного балансу в державі. [1]

За оцінками провідних спеціалістів Європи, підприємницький ризик інвестицій в Україну становить 80%. Саме він зумовлює незначний потік прямих інвестицій. Згідно з розрахунками у світовому потоці прямих інвестицій  на економіку України припадає близько 1 %, або в середньому приблизно 5 дол. США на одну особу населення.

Наша країна може вийти з кризового стану насамперед за рахунок власних сил і коштів. Проте інтенсивний перехід до конкурентоспроможної моделі національної економіки спричиняє потребу співробітництва зі світовою системою господарювання, в якій іноземні інвестиції є важливим економічним важелем. Тому створення відкритої, орієнтованої на експорт моделі економіки значною мірою залежить від рівня активності іноземних інвесторів на території України, інтенсивності міжнародного руху капіталів і поділу праці. Згідно з розрахунками вітчизняних економістів орієнтація лише на внутрішні резерви може призвести до того, що період відродження української економіки триватиме понад 20 років. Потреба у кредитних ресурсах лише для підтримки дотованих галузей більш як утричі перевищує кредитні можливості країни.[3, c.64-65]

Отже, до шляхів активізації інвестування в Україні можна віднести такі:

- реформа підприємств, яка передбачає перехід до загально­прийнятих у світовій практиці стандартів бухгалтерського обліку, оцінку основних виробничих фондів відповідно до їх реальної рин­кової вартості, суттєве покращення корпоративного управління;

- розвиток інфраструктури, форм і методів залучення до інве­стиційної сфери заощаджень населення. [4]

- звуження напрямів інвестування і запровадження проектів із урахуванням існуючого інноваційного потенціалу;

- залучення іноземних партнерів до запровадження інвестиційних проектів, пов'язаних із використанням інноваційного і промислового потенціалу;

- створення нових організаційних форм інтеграції фінансового і промисло­вого капіталу;

- розробка і запровадження регіональних програм інвестування у пріоритетні. [3, с.70]

На сьогодні характерною рисою інвестиційних процесів в Україні є недостатня кількість коштів для інвестування та неефективне використання наявних грошових ресурсів. За таких умов відбуватиметься зниження інвестиційної активності, що посилить негативні тенденції в економіці. Тому вкрай потрібно розробити про­грами  більш ефективного використання внутрішніх коштів та залучення як національних, так і іноземних інвестицій.

 

Література

 

1.     Проблеми інвестування [Електронний ресурс] - http://ukrreferat.com/index.php?d=23994

2.            Кабанов В.Г. Активізація фінансових інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки, Фінанси України, - 2010р, - №5, - с. 39-47

3.            Худавердієва В.А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України, Фінанси України, - 2010р, - №6, - с. 62-71

4.     Основні засади та проблеми інвестування [Електронний ресурс] - http://ukrreferat.com/index.php?referat=17530