Лесик Ю., Ящук О.

Науковий керівник-Богач Б.М.

                      Буковинська державна фінансова академія

 

До проблеми значення, завдання і джерел інформації для комплексної оцінки фінансового стану підприємства

 

За умов ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу  фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен  нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Економічний аналіз фінансового стану підприємства використовує весь комплекс доступної інформації та  носить оперативний характер.

Тема комплексної оцінки фінансового стану підприємства є досить актуальною тому, що в результаті її проведення, отримана загальна оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства дасть змогу виявити наскільки діяльність підприємства є ефективною і чи не виникли умови щодо банкрутства підприємства. Також з результатів комплексної оцінки фінансового стану підприємства здійснюється планування діяльності підприємства на наступний період.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому фінансова діяльність має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінсових ресурсів, дотримання розрахункової та кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Дане поняття знаходило своє відображення у численних працях науковців, серед яких відомі українські і закордонні вчені В.П. Александров, О.М. Алимов, Б.В. Губський, Л.В. Дікань, В.Я. Шевчук, А.Д. Чернявський, М.Г. Чумаченко, Е.Альтман, М.Портер, Т.Пітерс, М.Фрідман.

Аналізуючи фінансовий стан підприємства, треба чітко розрізняти фінансову діяльність і фінансовий стан.

Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства[5].

"Фінансовий стан підприємства — це комплекс­не поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємств, визначається сукупністю виробничо-господарських факто­рів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів".[1]

Також фінансовий аналіз можна розглядати як це показник його кре­дитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами .

Аналіз фінансового стану – це засіб оцінки та  прогнозування результатів фінансової діяльності підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Тому основною інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані балансу (форма 1); звіту про фінансові результати (форма 2);  звіту про рух грошових коштів (форма 3); звіт про власний капітал (форма 4); примітки до річної фінансової звітності (форма 5).

Аналіз фінансового стану підприємства ґрунтується головним чином на відносних показниках, тому,  що абсолютні показники балансу в умовах інфляції складно привести до порівнянного виду. Відносні показники фінансового стану аналізованого підприємства можна порівняти з:

-  загальноприйнятими «нормами» для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

-  аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

-  аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденції поліпшення чи погіршення фінансового стану підприємства.

Головне завдання аналізу фінансового стану – своєчасно виявити й усунути недоліки у фінансовій діяльності, знайти управлінські рішення для поліпшення її результатів. Це розв'язується на основі дослідження динаміки абсолютних і відносних фінансових показників з відокремлюванням, зокрема, таких напрямів як аналіз балансу; аналіз майна й джерел його утворення (аналіз активів і пасивів); аналіз ліквідності й платоспроможності; аналіз фінансової стабільності; аналіз оборотності оборотних коштів; аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.

Виходячи з цього головна мета аналізу – своєчасно виявити і попередити недоліки у фінансовій діяльності та знайти резерви покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Тому, залежно від мети і завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансового стану є  засобом оцінки та  прогнозування результатів фінансової діяльності підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Головним завданням аналізу фінансового стану для комплексної оцінки підприємства є насамперед своєчасне  виявлення й усвідомлення недоліків у фінансовій діяльності, знайдення управлінських рішеннь для поліпшення їх результатів.

Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, а і його засновники, інвестори – з метою вивчення ефективності використання ресурсів; банки – для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику; постачальники – для своєчасного одержання платежів; податкові інспекції – для виконання плану надходження засобів у бюджет і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства. Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, що контролюються органами на основі опублікованої звітності.

Аналіз фінансового стану підприємства є досить важливим елементом господарської діяльності підприємства, оскільки забезпечує повну і ґрунтовну фінансову оцінку, а також виявити приховані резерви, забезпечуючи користувачів необхідною інформацією.

 

Список використаної літератури

 

1.     Дацко А. О. Сутність та оцінка фінансового стану підприємства // Держава та регіони. – 2006. - №1. – с. 307-312.

2.     Кузьмін, О. Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства/ О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник // Фінанси України. - 2010. - №8. - С. 105-114.

3.     Сафронська, І. М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства/ І. М. Сафронська, Г. С. Бєлай // Економіка та держава. - 2009. - №11. - С. 104-105.

4.     Тарасенко Н. В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 3-тє видання перероблене. Львів:"Новий світ– 2000", 2004. – 344с.

5.     Турило, А. М. Визначення відмінностей у сутності й оцінці категорій "економічний стан підприємства" і "фінансовий стан підприємства" / А. М. Турило, А. В. Агапова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №7. - С. 164-168.