К.е.н. Хоменко Л.М., Білокобильська А.В.

Кременчуцький національний університет імені М.Остроградського, Україна

Сучасний стан та проблеми малого бізнесу в Україні

 

В умовах формування будь-якої розвиненої господарської системи необхідним і невід’ємним елементом є розвиток підприємницької активності у всіх сферах економіки. В країнах з розвиненою економікою одним із перспективних напрямків створення конкурентного середовища та розв’язання проблеми зайнятості є мале підприємництво. В Україні мале підприємництво, як важлива складова господарства, активно впливає на економічне і соціальне життя, але ще не стало суттєвим чинником його перебудови, адже малі підприємства працюють нестабільно, так як більш піддаються негативним змінам в економічному і політичному середовищі країни, ніж великі.

З метою визначення місця і ролі малого підприємництва в сучасній економіці України необхідно дослідити тенденцію економічного розвитку суб’єктів малого підприємництва.

У 2009 році за статистичними даними кількість малих  підприємств у  розрахунку  на 10 тис. осіб наявного населення склала 75 підприємств, що на 3 підприємства більше, ніж у 2008 році.  У порівнянні з 2000 р. приріст складав 31 підприємство (або 1,7 рази). Кількість малих підрпиємств на 10 тис. осіб населення в Росії в 1,5 раза, в Польші в 9, а в США в 17 разів більше у порівнянні з Україною. Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств України в 2009 році складала 93,7%. За стандартами ЄС, частка малих та середніх підприємств (із кількістю працюючих до 250 осіб) має складати більше 99% загальної кількості підприємств країни. Кількість найманих працівників у 2009 році на малих підприємствах складала 2067,8 тис. осіб, що становить 25,3 % від загальної кількості найманих працівників по країні в цілому. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 1%, а у порівнянні з 2000 роком на 10,2 %. Порівнюючи з розвинутими країнами, за даними ООН, малий бізнес забезпечує робочими місцями майже 50 % працюючого населення. Малими підприємствами   реалізовано  продукції  (робіт, послуг) у 2008 році  на  суму 492376,3 млн.грн., або 16,3% загального обсягу реалізації по економіці, у 2009 році частка збільшилась на 0,4 %. Відповідно обсяг виробництва в цьому секторі у різних країнах складає від 33 до 66% валового внутрішнього продукту. У 2008-2009 рр. малі підприємства України за більшістю видів економічної діяльності закінчили свою господарську діяльність з від’ємним фінансовим результатом. Фінансовий результат від звичайної діяльності  малих підприємств до оподаткування за 2009 рік був теж від’ємним і склав 21209,9 млн.грн.

Вітчизняні науковці пояснюють низьку прибутковість з надмірною багатопрофільністю малих підприємств. Вони не витримують конкуренції, характеризуються меншою стабільністю, оскільки диверсифікація вимагає високої маневреності у використанні фінансових ресурсів. Серед малих підприємств досить велика частка збиткових підприємств, у 2007 році - 32,8%, у 2008 – 37,3%, а у  2009 році їх питома вага склала 39,9%. Проте слід врахувати той факт, що частина малих підприємств приховує свої фактичні прибутки, декларуючи збитковість.

Головні фактори, що впливають на рівень збитковості малих підприємств можна виділити наступні: низький попит;  недосконала інфраструктура; низький рівень технічної озброєності; нерівні умови конкуренції, в тому числі надання переваг або пільг окремим суб’єктам підприємницької діяльності з боку державних органів; відсутність достатньо повної інформації про стан та кон’юктуру ринку; прагнення до самостійності, тоді як зарубіжні підприємства працюють в умовах субпідряду, франчайзингу, тощо.

Досить негативно на розвиток малого бізнесу впливає високий рівень інфляції в країні, корупція, низький рівень платоспроможності населення, загальний спад вітчизняного товарообороту, зростання цін та недосконала система оподаткування, що посідає, мабуть, перше місце, серед проблем, що заважають розвиткові бізнесу.  Невиправдане високе оподаткування «вбиває» в Україні мале підприємництво: багаточисельні податки і збори нерідко залишають підприємству лише 5-10% отриманого прибутку. Через велике податкове навантаження розвивається тіньовий бізнес, що створює нерівні умови конкуренції для підприємств. Навіть підприємства, що працюють легально, намагаються приховати доходи. Середній рівень уникнення податків складає біля 40%.

Можна стверджувати, що спостерігається стійка тенденція росту малого бізнесу в Україні, але відносні і абсолютні показники ще залишаються на досить низькому рівні. На даний момент, можна зробити висновок про те, що малий бізнес в Україні не виконує в достатньому обсязі покладених на нього функцій, але все одно залишається запорукою ефективного розвитку ринкової економіки.На сьогодні в Україні відсутня цілісна система державних заходів, що спрямовано на розвиток та підтримку малого підприємництва. Проблема становлення малого бізнесу, його державна підтримка є стратегічними проблемами економічної політики.

Основними напрямками щодо підтримки малого бізнесу на найближчі роки мають стати: 1) створення відповідної нормативно-правової бази, яка б забезпечувала ефективний розвиток підприємства та сприяла реалізації приватної власності; 2) удосконалення системи оподаткування, страхування та кредитування малого бізнесу; 3) реалізація програми підготовки та перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва; 4) розробка та впровадження механізму стимулювання комерційних банків, які надавали б пільгові кредити малим підприємствам, що здійснюють діяльність у пріоритетних напрямках; 5) розробка та впровадження системи інформаційного забезпечення малого бізнесу.

Література:

1. В.В. Виговська Малий бізнес України сучасний стан і тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №1(91) С. 59-63;

2. Статистична інформація: [Електронний ресурс]. - http://www.ukrstat.gov.ua