Економіка / 10. Економіка підприємства

К.е.н., доц. Поліщук Н.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Види ефектів інноваційної діяльності підприємств

 

У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність набуває все більшого значення для результативності діяльності підприємств, а функціонування економічних суб’єктів у конкурентному середовищі потребує постійного контролю за динамікою економічної ефективності їхньої діяльності. Визначення та оцінювання результативності управління інноваційною діяльністю набуває особливо важливого значення, оскільки це дає змогу оцінити рівень ефективності системи управління, виявити наявні та потенційні можливості її розвитку, забезпечити необхідною інформацією для прийняття відповідних управлінських рішень.

Поняття «ефективність» походить від лат. «efficienta» і розглядається як результативність певного процесу, дії. Ефективність є багатоаспектним поняттям, яке вживається щодо цілеспрямованого процесу, а тому це дає можливість використовувати його як управлінську категорію. Результативність управління – це комплексна та багатогранна категорія, яку необхідно розглядати як комплексну характеристику управління, яка відображає ступінь досягнення цілей діяльності підприємства. Складність і багатогранність ефективності управління пояснюються складністю самої категорії управління. Питання ефективності управління, з одного боку, є невід’ємним для управління підприємством, з іншого – воно не має однозначного рішення. Поняття «ефективність управління» передбачає якісний показник оцінювання діяльності підприємства або процесу.

На нашу думку, під ефективністю управління інноваційною діяльністю підприємств слід розуміти складну соціально-економічну категорію, яка відображає ступінь реалізації визначених цілей підприємства за умови оптимального використання наявних засобів та інноваційних можливостей як керуючою підсистемою, так і керованою.

Ефективність управління інноваційної діяльності підприємств виражається через економічні і фінансові показники. Проте до цього часу спостерігається відсутність системного підходу узагальнення (агрегування) показників ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств, оскільки кожен інвестор самостійно визначає цю систему, виходячи з особливостей інноваційного проекту, професіоналізму фахівців і менеджерів та інших факторів.

При дослідженні питання ефективності управління інноваційною діяльністю необхідно розмежовувати поняття «ефект» та «ефективність». Під ефектом розуміють результат, що у кінцевому підсумку очікується або фактично досягається за рахунок впровадження інновацій, а ефективність інновацій методологічно обґрунтовується загальноприйнятим в економіці підходом порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень і витрат на їх розроблення, виробництво та споживання.

У сучасній економічній літературі зустрічаються різні точки зору щодо видів ефектів від інноваційної діяльності. Зокрема, у дослідженнях [1, с. 447] розглядається три види ефектів: економічний, науково-технічний, соціальний. У роботі [2, с. 283] враховується п’ять видів ефектів інноваційної діяльності, а саме: науково-технічний, економічний, ресурсний, соціальний та екологічний. У своїх працях О. Волков, М. Денисенко, А. Гречан [3, с. 536] пропонують враховувати шість видів ефектів: економічний, науково-технічний, фінансовий, ресурсний, соціальний та екологічний.

Слід зазначити, що ефекти інноваційної діяльності між собою взаємопов’язані. Так, економічні результати від інноваційної діяльності пов’язані із науково-технічним, соціальним та фінансовим ефектами. У свою чергу, ресурсний та екологічний ефекти виникають внаслідок науково-технічного прогресу й опосередковано впливають на економічний ефект від інноваційної діяльності. Тому, на нашу думку, від впровадження інноваційних проектів доцільно виділяти шість видів ефекту: економічний, науково-технічний, фінансовий, ресурсний, соціальний та екологічний.

За рахунок одержання економічного ефекту у формі прибутку підприємство здійснює комплексний розвиток і підвищення благополуччя співробітників. Інші види ефекту несуть у собі потенційний економічний ефект. Наприклад, розроблений організацією винахід як нововведення вищого рівня може дати економічний ефект або після його продажу, або після реалізації товару, розробленого на основі винаходу. Підвищення ступеня задоволення фізіологічних потреб співробітників і їхніх родин можливо також скоротить втрати робочого часу через хвороби, підвищити продуктивність праці, якісне відновлення ресурсів і т.д.

Ефективність інноваційної діяльності визначається її конкретною спроможністю створювати інновації, які зберігають відповідну кількість праці, часу, матеріально-технічних ресурсів, коштів, послуг, технічних систем або дають змогу збільшувати виробництво знарядь праці, предметів споживання, які створюють комфортні умови життя людей, нові правила соціальних відносин. Тому для оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємств доцільно виділити такі критерії як: цілі підприємства, політика, цінності, орієнтири; науково-технічні критерії; фінансові критерії; зовнішні та екологічні критерії.

Література:

1.           Завлин П. Н. Инновационный менеджмент : справ. пос. / Завлин П. Н., Казанцев А. К., Миндели Л. Э. – [2-е изд., переработ. и доп.]. – М. : ЦИСН, 1998. – 568 с.

2.           Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Академія, 2005. – 400 с.

3.           Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник / [Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. та ін.] ; за ред. О.І. Волкова та М.П. Денисенка. – [3-тє вид.] – К. : Центр навч. літер., 2007. – 662 с.