Фисун Ірина, к.е.н., доцент кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі

Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні

Одним із еле­ментів гарантування стабілізації фінансового стану аграрних підприємств в ринкових умовах є страхування, що забезпечує безперервність розвитку сільськогосподарського виробництва, функціонування аграрного ринку й може слугувати джерелом інвестицій у сільське господарство.

Проведені дослідження світового досвіду в галузі страхування сільськогосподарського виробництва свідчать про функціонування в багатьох країнах національних систем страхування сільськогосподарських ризиків. При цьому кожна країна створює власну, необхідну їй систему страхового захисту сільськогосподарського виробництва (табл. 1).

Таблиця 1

Системи страхування аграрних ризиків у країнах світу

Країна

Учасники системи агрострахування

Основні заходи, передбачені системою страхування аграрних ризиків

1

2

3

США

Федеральна корпорація страхування врожаю (Federal Сгор Іnsurance Согрогation) Департаменту сільського господарства;

страхові компанії;

товариства взаємного страхування

Забезпечення виконання Федеральної програми страхування врожаю, яка включає:

-              перерахунок страховикам із федерального бюджету за фермерів 60% страхових премій;

-              забезпечення додаткового страхового покриття фермерам, які беруть участь у Федеральній програмі страхування врожаю;

-              контроль організації перестрахування;

-       забезпечення перестра­хування понад 40%

         ризиків агропромислового комплексу за

          кордоном.

Канада

Державна корпорація  страхування аграрних ризиків (Аgгісulturе Finanсіаl Sегvісеs Согрогаtion);

страхові компанії; товариства взаємного страхування

 

Забезпечення виконання Державної програми страхування аграрних ризиків, яка передбачає:

-              субсидовані заощадження для фермерів;

-              виконання програми забезпечення доходів

( рівня доходів фермерам не нижче ніж 70% від попереднього рівня за останні три роки);

-              контроль організації перестрахування;

-              забезпечення перестра­хування понад 40%  

        агроризиків за кордоном.

 

Продовження табл. 1

1

2

3

Португалія

Система «державного та приватного партнерства»

Держава: субсидії фермерам на страхування та організація перестрахування. 

Приватні страхові компанії (інтегровані в систему страхування сільськогосподарських ризиків): розроблення програм страхування та контроль за їх виконанням; відшкодування частини ризиків, не відшкодованих державою. 

Італія, Франція, Австрія, Німеччина

Система страхування під контролем держави та за участю товариств взаємного страхування (перехід до іспанської моделі агрострахування)

Страхові компанії: розроблення страхових продуктів зі страхування аграрних ризиків.

Держава: контроль за здійсненням страхового та перестрахового захисту сільськогосподарських товаровиробників.

Іспанія

Державне Агентство аграрного страхування при Міністерстві сільського господарства;

Консорціум Компенсації страхування та Головне управління страхування при Міністерстві економіки;

страховий аграрний пул (33 страхові компанії); Федерація сільськогосподарських кооперативів (4195 кооперативів)

Державне Агентство аграрного страхування:

-              затвердження щорічного урядового плану страхування агроризиків, який містить:

1)список видів сільськогосподарських культур, тварин і риб, які підлягають страхуванню;

2)розділ бюджетного фінансування страхування, який складається з агро­промислового і фінансово-страхового аспектів;

3)умови страхування, зокрема встановлені періоди страху­вання тієї чи іншої культури;

4)комплекс необхідних сільгоспробіт, ураховуючи технологію вирощування врожаю.

-       надання субсидій фермерам для сплати

        страхових премій;

-              забезпечення надійної системи перестрахування за кордоном.

Консорціум Компенсації страхування забезпечує:

-              організацію внутрішнього перестрахування;

-              формування й функціонування  катастрофічного (стабілізаційного) фонду.

Головне управління страхування:

- контроль за діяльністю ринку аграрного страхування.

Страховий аграрний пул: допомога страховикам у здійсненні страхування аграрних ризиків.

Федерація сільськогосподарських кооперативів:

-              захист інтересів членів кооперативів при агрострахуванні;

-              надання інформації учасникам щодо програм страхування агроризиків.

Польща

Приватна система страхування під контролем держави

Забезпечення функціонування Страхового гарантійного фонду для здійснення 100% виплат страхового відшкодування за договорами обов’язкового страхування відповідальності осіб,  зайнятих сільським господарством.

Продовження табл. 1

1

2

3

Латвія

Міністерство землеробства; страхові компанії

Міністерство землеробства:

- забезпечення субсидування страхових премій;

- створення накопичувального фонду за участю держави,сільськогосподарських товаровиробників, та страхових компаній;

- створення компенсаційного фонду за участю сільськогосподарських товаровиробників і держави

Примітка. Складено автором на основі узагальнення світового досвіду в галузі агрострахування.

 

Притому світовий досвід свідчить, що в міжнародній практиці страхування сільськогосподарських ризиків сформувались дві основні моделі, які умовно можна назвати «американська» та «європейська». Для «американської» моделі, яка застосовується в США та Канаді, характерна значна підтримка держави у страхуванні сільськогосподарських ризиків. Для «європейської» моделі характерна мінімальна участь держави в аграрному страхуванні, котра зводиться головним чином до виконання контрольних функцій щодо діяльності приватних страхових компаній у цьому секторі ринку страхових послуг. Обидві ці моделі мають свої переваги і недоліки, але, як свідчить міжнародний досвід, найефективнішим при страхуванні аграрних ризиків є поєднання цих двох моделей. Саме така система страхування сільськогосподарських ризиків діє в Іспанії, яка, за оцінками експертів міжнародного проекту ЄС Tacis «Вдосконалення управління ризиками фермерських господарств та малих і середніх господарств в аграрному секторі», є країною з найрозвиненішою системою агрострахування в Європі [1].

         У результаті проведених досліджень розвитку страхування сільськогосподарських ризиків в Україні виявлено низку причин недосконалого формування цього сектора ринку страхових послуг, зокрема: недосконалість страхового законодавства щодо здійснення обов’язкового страхування сільськогосподарських ризиків; висока вартість страхової премії для страхувальника; використання системи «податкового кредиту» щодо компенсації частини сплаченої страхувальником страхової премії; низька страхова культура страхувальників та недостатній рівень кваліфікації працівників страхових компаній; недовіра потенційних страхувальників до страхових компаній; відсутність постійної прозорої й доступної інформації щодо діяльності страховиків, які здійснюють цей вид страхування.

Це зумовлює необхідність формування в Україні державної політики стосовно розвитку ринку сільськогосподарського страхування. Проведені дослідження свідчать, що на сьогодні в Україні є напрацювання щодо розв’язання вказаної проблеми на державному рівні. Зокрема, Проектом ЄС «Вдосконалення управління ризиками фермерських господарств та малих і середніх господарств в аграрному секторі» разом з ННЦ «Інститут аграрної економіки» розроблений Проект концепції розбудови системи аграрного страхування та підготовлений проект Закону України «Про аграрне страхування в Україні» [2-3]. Проте вступ в дію вказаних законодавчих актів ще залишається у майбутньому.

З огляду на це й з урахуванням досвіду зарубіжних країн, виникає доцільність створення в Україні ефективної системи страхування сільськогосподарських ризиків за державною підтримкою та формування ефективної системи сільськогосподарського страхування в добровільній формі.

Література:

1.      Якубович В. Система страхования аграрных рисков в Испании: выводы для Украины / В. Якубович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.agroinsurance.com/files//Spenish%20sistem%20_%20rus.pdf.

2.      Дем’яненко М.Я. Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку / М.Я. Дем’яненко // Матеріали Дев’ятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 26-27 квітня 2007 р. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. – С. 5 – 21.

3.      Проект концепції Національної програми страхування сільськогосподарських ризиків: оприлюднено Міністерством аграрної політики України від 19 листоп. 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.minagro.kiev.ua/page/?5326.