Сакун Л.М., Ільченко Т.М.

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

Системний підхід до вивчення організаційних структур управління промислових підприємств

 

В сучасних умовах з метою оптимізації господарської діяльності будь-яке промислове підприємство доцільно розглядати як комплекс взаємопов’язаних і взаємодіючих підсистем, оскільки вивчення окремих функцій управління не дає повного уявлення про аналізуємий об’єкт дослідження. Саме тому дуже важливим є використання системного підходу до економічної діяльності промислових підприємств.

Одним з ключових етапів розвитку менеджменту було виникнення наприкінці 50-х років системного підходу до управління. Системний підхід базується на використанні теорії систем, яка була розроблена для потреб розвитку техніки і технології, але знайшла своє застосування і у багатьох суміжних галузях знань, таких як біологія, соціологія, економіка, менеджмент тощо.

Система – це сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які визначають характер об’єкта [1]. При цьому властивості системи не є звичайною сумою властивостей елементів цієї системи. Якщо система скомпонована оптимально, то сукупність її корисних властивостей значно перевищуватиме суму корисних властивостей її окремих елементів, більше того, можуть з’явитися якісно нові властивості системи, які не прослідковувалися у чистому вигляді в жодному з її елементів.

В свою чергу систему можна поділити на окремі підсистеми, кожну з яких можна також розглядати як окрему систему. Розробку декомпозиції виробничо-господарської структури розглянуто на прикладі ВАТ «КВБЗ».

ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є одним з найбільших виробників залізничного рухомого складу. Сьогодні в активі підприємства магістральні вантажні та пасажирські залізнодорожні вагони, запасні частини та комплектуючі до залізнодорожнього транспорту, вагонів метро та метрополітену.

Основними керованими підсистемами на ВАТ «КВБЗ» є: виробнича (В), збутова (З), технічна (Т), персоналу (П), комунікацій (К), фінансова (Ф), матеріальних ресурсів (М), обліку (О) (табл. 1).

Таблиця 1

Розгляд виробничо-господарських підсистем на прикладі ВАТ «КВБЗ»

Підсис-тема

Функції

Підрозділи, які забезпечують функції підсистем

В

Забезпечення виробництва і випуску готової продукції.

Управління виробництвом

Вагоноскладальний цех, пресовий цех, півскатно-візковий цех, цех пасажирського вагонобудування, зварювальний цех.

З

Організація збуту

Торгова фірма

Т

Забезпення технічної та технологічної підготовки (операцій)

Відділ технічної документації, технологічний відділ, відділ головного механіка, бюро технічної інформації; відділ головного конструктора.

П

Забезпечення виробництва необхідними трудовими ресурсами.

Відділ кадрів, учбово-виробничий центр.

К

Інформаційний обмін між структурними елементами організації

Цех зв’язку, управління комп’ютеризації й автоматизації виробництва.

Ф

Забезпечення виробництва необхідними фінансовими ресурсами.

Планово-економічне управління

Фінансовий відділ

М

Забезпечення виробництва необхідними матеріальними цінностями, паливом, енергією й іншими ресурсами.

Управління закупок і маркетингу

Транспортно-експедиційне управління

О

Укладання оперативної, місячної, квартальної, річної звітності з виробництва і реалізації продукції, матеріальних, енергетичних, трудових і фінансових ресурсів.

Головна бухгалтерія

 

В процесі функціонування підприємства між підсистемами виникає зв'язок, тобто співвідношення між компонентами системи, засноване на взаємозалежності і взаємообумовленості [3] (рис. 1).

Рис. 1. Схема зв’язку між підсистемами на прикладі ВАТ «КВБЗ».

Отже, декомпозиція системи та дослідження її підсистем, добре скоординований зв'язок між ними має важливе прикладне значення і дозволяє істотно покращити процес і результати управління підприємством.

 

Література:

1.                 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги: Пер. с англ. - М.: «Банки и биржи», Издательское объединение «ЮНИТИ», 1998. - 576 с.

2.                 Поршнев А.Г., Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Управление организацией: Учебник. - М.: ИНФРА - М, 1989. - 669 с.

3.                 Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учеб. пособ. - М.: ЗАО «Бизнес- школа «Интел- Синтез»», 1997. - 208 с.

4.                 Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Д., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.– 704 с.