Економічні науки

Студент Курносенко К.С.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

 імені Михайла Туган-Барановського

Обґрунтування вибору коефіцієнта дисконтування при оцінці інвестиційних проектів

 

У статті висвітлено методичні питання розрахунку ставки дисконтування, обґрунтовано необхідність розробки єдиної системи індикаторів, методики розрахунку ставки дисконтування, адаптованої до українських реалій.

Оцінка і обґрунтування інвестиційних проектів супроводжується одним із найскладніших завдань, що постають перед дослідниками, - розрахунком ставки дисконтування. Правильний вибір ставки дисконтування дозволяє підвіщити точність показників економічної  ефективності оцінюваного інвестиційного проекту (таких, як чиста зведена вартість (NPV), дисконтований строк окупності інвестицій, рентабельність інвестицій та капіталута та ін.) і забезпечити адекватність виконуваних розрахунків економічним умовам того ринкового середовища, в якому планується реалізація проекту. Актуальність даної теми визначається складністю обґрунтування і розрахунку ставки дисконтування в процесі оцінки інвестиційних проектів.

Метою дослідження є розрахунок ставки дисконтування в контекстситуації, що склалася в Україні, коли методи інвестиційного аналізу широко розповсюджені у практиці західних країн, але відносно нові для вітчизняних підприємців та інвесторів, набувають все більшого застосування у нашій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обгрунтуванням вибору коефіцієнта при оцінці інвестиційних проектів займалися Л.Г. Мельник, В.А. Новиков, а також Т. Коупленд, Т. Котллер, Джек Мурін.

У даний час для більшості проектів питанню оцінки ставки дисконтування приділяється мало уваги, внаслідок чого величина поточної вартості інвестиційного проекту виходить завищеною (рідше заниженою, в залежності від цілей оцінювача) і це пов'язано з високою чутливістю результатів розрахунку до величини ставки дисконту. Основні схеми розрахунку ставки дисконтування для оцінки інвестиційного проекту, такі як модель капітальних активів (САРМ) і середньозваженої вартості капіталу (WACC), враховують обидві групи факторів, хоча перша більше зорієнтована на зовнішні індикатори, а друга - на внутрішні показники діяльності компанії [3].

В даний час існує декілька схем розрахунку ставки дисконтування, що в основному базуються на моделях оцінки вартості капіталу і за базу оцінки обирається:

-   очікувана дохідність безризикових активів;

-    вартість використовуваних інвестиційних ресурсів.

До моделей першої групи відноситься модель оцінки капітальних активів (САРМ) і модель кумулятивної побудови. У моделі САРМ ставка дисконту розділяється на ставку доходу від безризикової інвестиції і додаткову ставку дохо для компенсацінції невизначеності, повязаною з інвестуванням у дане підприємство:  

                                                        ,                          (1)

 де r - необхідна ставка дисконтування, що виражає очікуваний доход на вкладений капітал,   - безризикова відсоткова ставка,  -  норма очікуваного доходу на ринковий портфель, β - коефіцієнт бета, міра систематичного ризику вкладень у даний проект [3].

Моделі другої групи основані на оцінці вартості інвестиційних ресурсів (власних і позичкових), що використовуються для фінансування проекту. Оскільки проект може фінансуватися з різних джерел, то застосовується модель, яка має компенсувати ризики інвестування власних коштів і затрати на залучення позичкового капіталу. Це все враховує модель середньозваженої вартості капіталу (WACC), що розглядає середнє із вартостей окремих компонент, зважених по їх долі в загальній структурі капіталу:

                                                          ,                              (2)

 де V- частка джерел фінансування,  - вартість i-го джерела капіталу,  - загальна величина капіталу.

         Отже, існуючи підходи до визначення ставки дисконту – недосконалі та неоднозначні.

Сьогодні потрібно розробити кардинально новий підхід до визначення дисконтної ставки або ж спростити існуючи підходи так, щоб розрахунок дисконтної ставки дав той результат, який би якоюсь мірою вирішував проблему довготермінового дисконтування.

 

 

Література

1. Бодня Д.Н. Разработка экспертной системы оценки эффективности инвестиционных проектов по критерию ставки дисконтирования// http://masters.donntu.edu.ua/publ2004/kita/ki-ta_bodnya.pdf

2. Хобта В.М. Управление инвестициями: механизм, принципи, методы. – Д., 2005. - 235 с.

3. ЛИПСИЦ И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. - М.: Издательство БЕК. - 2000. - 560 с.