Економічні науки/1.Банки і банківська система

Гузенко О.П., Гуменна Д.С.

Криворізький економічний інститут ДВНЗ „КНЕУ ім. В. Гетьмана”

Огляд ключових проблем проектного фінансування в сучасних економічних умовах

Актуалізація проблеми полягає в тому, що інтернаціональний характер проектного фінансування як однієї з форм міжнародного кредиту робить його перспективним методом капіталовкладень для України. Адже проектне фінансування включає цільові вкладення в стратегічні інвестиційні проекти у поєднанні з можливістю акумулювання значних за обсягами та різних за походженням і географічною приналежністю джерел капіталовкладень, які необхідні вітчизняній економіці.

Вітчизняна наукова думка має незначний арсенал робіт, присвячених проектному фінансуванню, що є порівняно новим продуктом. Комплексно намагаються охопити поняття проектного фінансування такі автори, як Г.О. Брадиш [1], Т.П. Куриленко [2] та А.А. Пересада [3].

Інтенсивніше розвиваючись в сусідній Росії, проектне фінансування отримало ширше висвітлення, зокрема, щодо окремих аспектів. Так, у своїй роботі І.І. Попов [4] намагається пояснити природу проектного фінансування, розглядаючи його як комплексну банківську послугу. В.В. Фаузер [5] конкретизує окреслене поняття на прикладі конкретного проекту.

За результатами досліджень можна стверджувати, що в економічній літературі увага здебільшого приділяється загальним характеристикам проектного фінансування, його базовим принципам і ознакам, але малодослідженим є проектування переваг даного методу на національні проблеми економіки.

На даний час, проектне фінансування є однією з найбільш поширених форм організації залучення інвестицій у реальний сектор економіки як у промислово розвинених, так і в нових індустріальних країнах, що розвиваються. За схемою проектного фінансування реалізується сьогодні значна кількість проектів загальним обсягом кожного до 100 млн. дол.

Ключовими чинниками, які роблять неможливим використання проектного фінансування в Україні вважаються: недостатній рівень розвитку вітчизняних джерел боргового фінансування у порівнянні з розвиненими країнами, а також фактично відсутній досвід оцінки та прийняття на себе частини або всіх проектних ризиків; невідповідність між доходами і позиками всередині країни та обслуговуванням зобов'язань у валюті; недостатньо розвинені правова культура і законодавча стабільність у сфері узгодження і розподілу ризиків, а також надання гарантій та інших форм зобов'язань за кредитним фінансуванням; відсутність достатньої кількості фахівців з проектного фінансування; обмежений досвід роботи кваліфікованих учасників проектного фінансування - організацій і фірм, які можуть брати на себе функції керівників великими проектами; інвестиційний клімат, який залишається несприятливим для залучення капіталу; серйозною перешкодою для широкого використання схем проектного фінансування є нерозвиненість банківського сектору України.

Практика доводить, проектне фінансування не може виявити всіх своїх позитивних сторін без розвинутої мережі фінансових посередників: інвестиційних банків, універсальних банків, інвестиційних фондів, довірчих товариств тощо. Сьогодні в Україні реально забезпечити організацію проектного фінансування спроможні тільки універсальні банки з причини фактичної відсутності інших.

Проте, незважаючи на існування ряду проблем, з метою розвитку проектного фінансування реалізація Законів України «Про концесії» і «Про угоди щодо розподілу продукції» створила базу для практичного застосування схем проектного фінансування. До форм проектного фінансування, які успішно використовуються в українських умовах для реалізації великих інвестиційних проектів, можна віднести схеми залучення іноземних інвестицій при зіставленні фінансування з обмеженим регресом фінансування під державну гарантію компенсації і забезпечення політичних ризиків шляхом їх страхування або привілейованого статусу кредиторів.

Наприкінці зауважимо, важливого значення для розвитку проектного фінансування в Україні набувають вивчення можливостей адаптації досвіду світової практики до вітчизняних умов, аналіз різних схем проектного фінансування, використовуваних у розвинених країнах, і можливостей їх застосування в Україні. Першим кроком для розвитку проектного фінансування в Україні має стати створення певних передумов формування нормативно-законодавчого блоку, який здатен охопити кожен етап фінансування запропонованого проекту. Окрім того, з’являється нагальна потреба визначення методу розподілу ризику між фінансовими установами, які витрачають кредитний ресурс для підтримки проекту. Разом з тим, має з’явитися дієва схема відбору інвестиційних проектів, які пройшли крок апробації та визнанні пріоритетними в умовах економічних програм.

 

Література:

1. Бардиш Г. О. Проектне фінансування: [підручник] / Г.О. Бардиш. – [2-ге вид.]. – К. : Алерта, 2007. – 463 с.

2. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: підручник / Т.П. Куриленко. –К. : Кондор, 2006. – 208 с.

3. Пересада А.А. Проектне фінансування [підручник] / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. – К. : КНЕУ, 2005. – 736 с.

4. Попков И.И. Проектное финансирование как комплексная банковская услуга / И.И. Попков // Банковские услуги. – 2006. – № 11. – С. 9-19.

5. Фаузер В. Проектное финансирование: опыт Ярегского горно-химического комплекса / В. Фаузер // Международная экономика. – №9. – 2007. – С. 25-28.