Кандидат педагогічних наук, Комогорова М. І.,  студент, Таранич Я. В.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Україна

 

ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземних мов є організація навчання дітей молодшого шкільного віку за допомогою ігор. Сьогодні, як ніколи, широко усвідомлюється відповідальність суспільства за виховання іншомовної компетенції підростаючого покоління.

Аналіз останніх досліджень. Багато видатних педагогів звертали увагу на ефективність використання ігор у процесі навчання. Педагогічна сутність гри знайшла відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних педагогів (Н. Анікєєвої, П. Блонського, О. Газмана, П. Лесгафта та ін.) та закордонних  (К. Бюлер, Дж. Дьюї, Дж. Селлі, В. Штейн та ін.). Так, педагоги розглядали вплив ігрової діяльності на розвиток дитини (С. Логачевська, А. Макаренко, В. Мухіна, Н. Огаркова, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. Чепіга та ін.), виділяли гру як засіб пізнання дійсності (П. Підкасистий, Ж. Хайдаров та ін.), засіб засвоєння знань, умінь і навичок (П. Лесгафт, В. Сухомлинський та ін.), як засіб педагогічного впливу (А. Макаренко, К. Ушинський та ін.), виявляли взаємозв’язок гри та спілкування (Н. Анікєєва та ін.) тощо.

Мета статті полягає у з’ясуванні ефективності використання ігрових прийомів при формуванні навичок читання на уроках англійської мови у молодших школярів.

Виклад основного матеріалу. Гра - шлях до пізнання іноземної мови. За допомогою гри розвивається інтерес до іноземної мови та відбувається перше зіткнення з мовним світом іншої країни. У методиці викладання англійської мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів. Гра надає можливість зробити процес читання, повторення лексики та граматичних конструкцій захоплюючим для учнів.

Дидактична гра — не самоціль на уроці, а засіб навчання та виховання. Гру не можна плутати з розвагою, не слід розглядати її як діяльність, яка приносить задоволення заради задоволення. На дидактичну гру слід дивитися як на вид перетворювальної творчої діяльності у тісному зв’язку з іншими видами навчальної роботи. У понятті «дидактична гра» підкреслюється її педагогічна спрямованість, відображається різноманітність її використання.

На відміну від ігор узагалі, дидактична гра має істотну ознаку — наявність чітко поставленої мети навчання та відповідного їй педагогічного результату, навчально-пізнавальна спрямованість (в даному випадку - на розвиток навичок читання).

Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання на уроках іноземної мови, вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога й учнів, продуктивної форми їх спілкування.

У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до того ж до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні.

Використання на уроках англійської мови дидактичних ігор та дидактичного матеріалу робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу.

Кожна дидактична гра багаторівнева і містить окремі завдання, спрямовані на засвоєння певного матеріалу. Гру можна використовувати на різних етапах уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення, перевірки знань, умінь, навичок.

Водночас ігри мають передбачити поелементне засвоєння знань. Від гри до гри ці елементи складаються у певну систему, яка поступово і послідовно готує учнів до засвоєння наступних тем.

Під час організації дидактичних ігор необхідно продумувати наступні питання методики:

1. Мета гри. Які вміння та навички в галузі англійської мови школярі засвоять у процесі гри? Якому моменту гри треба приділити особливу увагу? Які інші виховні цілі переслідуються під час проведення гри?

2. Кількість гравців.

3. Які матеріали та посібники знадобляться для гри?

4. Як із найменшою витратою часу ознайомити дітей із правилами гри?

5. На який час має бути розрахована гра? Чи буде вона цікавою, захопливою? Чи забажають учні повернутися до неї ще раз?

6.  Яким чином забезпечити участь усіх школярів у грі?

7. Як організувати спостереження за дітьми, щоб з’ясувати, чи всі включилися до гри?

8. Які зміни можна внести до гри, щоб підвищити інтерес та активність дітей?

9. Які висновки слід повідомити учням на завершення, після гри (кращі моменти гри, недоліки у грі, результати засвоєння лінгвістичних знань тощо).    

 Дидактичні ігри на розвиток навичок читання сприятимуть зацікавленню та мотивації до прочитання як нових, так і вже відомих текстів. Розглянемо деякі з них.

Read without error

 Мета гри – формувати навички правильного читання.

Учнів об’єднують у три команди. На столі лежать картки з уривками тексту (по три-пять речень на картці). Представники кожної команди по черзі вибирають собі картку і зачитують речення. За кожне правильно прочитане речення команда отримує один бал. Перемагає команда з найбільшою кількістю балів.

Подана гра урізноманітнить звичайний урок англійської мови, сприятиме розвитку правильного читання, до того ж вмотивує дітей до активності.

Be Attentive

Мета гри – формувати навичку правильного читання, орієнтуватися в тексті, бути уважним.

Учитель читає слово чи фразу з тексту, а учні повинні якнайшвидше знайти її в тексті й правильно прочитати речення з цим словом чи фразою. Хто першим знайде потрібне слово чи фразу у реченні, той далі обирає слово, котре шукають усі інші учасники.

      Дана гра сприятиме підвищенню мотивації учнів до читання текстів, розвиватиме уважність та правильність читання.

 

Take Out The Word From Vocabulary

 

Мета гри – формувати вміння вільно читати іншомовний матеріал.
Гру можна проводити на матеріалі двомовних словників, які розміщені в кінці кожного підручника, а також англо-українських словників, призначених для середньої школи. Клас ділять на дві команди. Вчитель дає різноманітні завдання. Наприклад, при роботі зі словниками підручника англійської мови можна запропонувати учням такі завдання:

1.Знайдіть у розділі літери «А» всі слова, що відносяться до теми «…».

2.Знайдіть у розділі літери «L» слова, що вживаються в англійському тексті і як іменник, і як дієслово.

3.Знайдіть усі іменники (дієслова, прикметники, займенники тощо), що починаються з літери «D» («H», «R», «M» тощо).
Час для пошуку обмежений. Учні виконують перше завдання, переглядають словники до тих пір, поки вчитель не повідомить, що час вичерпався. Кожен учень підраховує свої слова і називає кількість знайдених слів. Учень, що має найбільшу кількість слів, читає їх уголос. Якщо він помиляється, його місце займає учень, у якого менша кількість слів.

За кожне правильно вибране слово команда одержує бал.
Так само виконують інші завдання. В кінці гри підводять підсумки. Виграє команда, яка набере найбільшу кількість балів.

      Запропонована гра сприятиме збагаченню словникового запасу учнів іншомовними словами, а також може бути використана при повторенні вивченого матеріалу, з метою закріплення попередньої лексики.

 

Put Missing Word or Word-Combination In Sentеnce

 

    Мета гри – формувати вміння вільно читати, підбираючи ключові слова та словосполучення.

Клас ділять на дві команди. Вчитель записує на дошці речення, виписані з будь-якого тексту підручника, що передають його загальний зміст. Але в реченнях пропущені ключові слова або словосполучення. Учні уважно читають про себе всі речення, виписані на дошці. Потім за сигналом вчителя гравці обох команд відкривають підручник на вказаній сторінці і починають читати текст, шукаючи у ньому необхідне слово або словосполучення до кожного речення. Учень, котрий першим знайшов слово, підходить до дошки і вписує його у відповідну клітинку. Якщо він не помилився, його команда одержує бал. Виграє та команда, яка набере найбільшу кількість балів.

      Наведена гра сприятиме розвитку осмисленого читання дітьми іншомовних текстів, допомагатиме уникнути одноманітності у вивченні англійської мови.

Висновки. Отже, за вмілого використання, гра стає незмінним помічником педагога. Цінність дидактичних ігор на уроках англійської  мови полягає в тому, що у процесі гри діти значною мірою самостійно набувають нових знань, активніше включаються в роботу, допомагають один одному. Під час гри всі мають рівний статус. Вона під силу навіть слабким учням. Слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі, а звідси у дітей з’являється віра у власні сили, мотивація пізнання та бажання до подальшого вивчення предмету.

Анотація.

У статті розглядається проблема організації процесу навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку за допомогою ігор, умови їхнього використання при формуванні навичок читання та пропонуються кілька прикладів таких  ігор.

Ключові слова: англійська мова, дидактична гра, навички читання, молодші школярі.

Аннотация.

В статье рассматривается проблема организации процесса обучения английскому язику детей младшего школьного возраста с помощью игр, условияих использования при формировании навыков чтения и предлагаются несколько примеров таких игр.

Ключевые слова: английский язык, дидактическая игра, навыки чтения, младшие школьники.

       Annotation

      This article addresses the problem of organizing the process of teaching English to elementary school children through games, the conditions of their use in the formation of reading, as well as some examples of such games.

      Keywords: English, didactic game, reading, junior schoolchildren.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.                                                                                                             Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов: посібник для
вчителів. – К: Освіта, 1997. – 64 с.

2.                                                                                                             Валуєва К. М. Гра в процесі вивчення англійської мови. // Англійська мова і література. – 2005. – №7. – С. 2 – 4

3.                                                                                                             Врублевська Л.В. Методичні розробки «Ігри на уроках англійської мови» // Англійська мова і література. – 2009. – №19-21. – С. 63 – 64