ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Современные методы преподавания

 

К.мед.н. Мироник О.В., к.мед.н. Давиденко О.М.

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

Буковинського державного медичного університету

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

6-ГО КУРСУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

 

         Удосконалення вищої медичної освіти у відповідності із Болонською декларацією визначило необхідність та пріоритети в підготовці медичних кадрів у країні, а також, сприяло розробці нових поколінь стандартів для базової освіти та безперервного професійного розвитку лікаря. Провідними критеріями освіти є міждисциплінарна організація навчального процесу, інноваційний підхід до змісту та вибору методів навчання, а також формування системного мислення майбутнього лікаря. Відповідно до цього відбувся перехід від традиційної нормативно-функціональної структури освіти до особисто-орієнтованої структури. Впроваджені технології диференціації навчально-виховного процесу з врахуванням особистністно-індивідуальних якостей як носія суб’єктивного досвіду [2].

Одним із найважливіших завдань вищих навчальних закладів в межах Болонського процесу є підвищення якості вищої освіти, яке ґрунтується на об'єктивнішому оцінені навчальних досягнень студента, що певним чином унеможливить суб'єктивне відношення до нього викладача. Студента стимулює до навчання демократизація навчального процесу, а також підвищується мотивація до навчання через активне застосування новітніх інформаційних технологій, використання комп’ютерної техніки, локальних інформаційних мереж [1,3-8].

Дистанційне навчання базується на принципах самостійного навчання студентів. Зокрема студенти 6-го курсу при вивченні дисципліни „Інфекційні хвороби” мають можливість використовувати сервер дистанційного навчання в системі MOODL, де викладено: методичні матеріали,  навчальні матеріали, тестові завдання для самоконтролю та контролю викладачами.

У сучасних технологіях надання освіти особливого значення  набуває самостійна робота студента. Вона тісно пов’язана з самоосвітою, самовихованням, самоконтролем, самоаналізом. Основним способом самостійної роботи є пошук і вивчення наукової та навчальної спеціальної літератури. Самостійне вивчення предметів забезпечується методично розробленими до кожної теми різноманітними тестами, задачами, запитаннями.

З метою підвищення якості наочності в навчальному процесі застосовуються інформаційні технології, зокрема мультимедіа. Для покращення сприйняття навчального матеріалу нами було створено банк відеоматеріалу по різних інфекційних хворобах передбачених навчальною програмою. Створено комп’ютерну навчальну програму до якої ввійшло 423 фотографії інфекційних хворих. Кожна фотографія супроводжується текстовим поясненням в якому чітко вказані особливості тієї чи іншої патології, виділені патогомонічні ознаки для даної хвороби.  Відомо, що особливістю перебігу ряду інфекційних хвороб є етапність розгортання клінічної картини. Ми, по можливості, намагалися відобразити це і в нашій програмі. Так, наприклад, зміни на шкірі хворих з вітряною віспою, скарлатиною, кором та ін.  відображені не тільки на початку хвороби, а і в наступні дні захворювання.

Важливою і обов’язковою вимогою сучасної вищої освіти є опанування практичних навичок студентами. Тому пропонується стимулювати роботу студентів підчас аудиторних та позааудиторних занять шляхом розгляду клінічних випадків, опанування практичних навичок при роботі із хворими або на муляжах тощо.

 

Таким чином, кожному студенту в межах вивчення дисципліни створюються умови для розвитку та формування первинного досвіду, як основи професіоналізму.  Студента стимулює до навчання демократизація навчального процесу, в наслідок чого підвищується мотивація до навчання через активне застосування новітніх інформаційних технологій, використання комп’ютерної техніки, локальних інформаційних мереж.

Література:

1.             Габрусєв В. Інтернет. Мережеві технології // Інформатика. – 2005. – № 15-16. – С. 3-95.

2.             Дорофеев А.Л., Павлова С.П., Цой С.М. Новые технологии в организации последипломной подготовки медицинских работников // Материалы 9-ой международной конференции, Прага. – 2013. – С. 33-36.

3.             Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.

4.             Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атіка, 2005. – 272 с.

5.             Мадзігон В.М.. Проблематика та перспектива інформатизації освіти. – К., 2006. –  112 с.

6.             Ніколаєнко С. Інформаційна революція в освіті // Вища школа. – 2005. – № 5. – С. 3-10.

7.             Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебн. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.С. Петров; под ред. Е.С.  Полат. – М.: Изд. Центр "Академия", 2003. – 272 с.

8.             Сікорський П.І. Компютерні технології навчання: сутність та особливості впровадження // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 4. – С. 29-36.