К.п.н. Осіпова І. В., Куртов І.І., Природа Т.

Південноукраїнський державний педагогічний університет

 ім. К. Д. Ушинського, Україна

Організація та проведення спортивно-масової роботи у ВНЗ

         Фізична культура і спорт – це засоби утворення гармонійно розвиненої особистості. Вони зосереджують всі внутрішні ресурси на досягненні поставленої цілі, підвищують працездатність, дозволяють втиснути в рамки короткого робочого дня виконання всіх намічених діл, вироблюють потребу у здоровому способі життя. Фізична культура – частина загальної культури, суспільства, одна зі сфер соціальної діяльності, спрямована на підтримку здоров’я, розвиток фізичних здібностей людини та використання їх відповідно з потребами суспільної практики. Фізична культура об’єктивно є сферою масової самодіяльності. Вона служить важливішим фактором становлення активної життєвої позиції.

         В ряді досліджень встановлено, що у студентів, включених в систематичні заняття фізичною культурою і спортом та проявляючи в них достатньо високу активність, виробляється певний стереотип режиму дня, підвищується впевненість поведінки, спостерігається розвиток „престижних установок, високий життєвий тонус. Вони в більшій мірі комунікабельні, в них спостерігається більш висока емоційна стійкість”, витримка, їм в більшій мірі властивий оптимізм, енергія, серед них більше наполегливих, рішучих людей, вміючи повести за собою колектив. Цій групі студентів більше властиво почуття обов’язку, сумлінності, зібраності. Вони успішно взаємодіють в роботі, що потребує наполегливості, напруги, зібраності, більш кмітливі, серед них частіше зустрічаються лідери, їм легше вдається самоконтроль.

         Ці дані підкреслюють обґрунтований позитивний вплив систематичних занять фізичною культурою і спортом на характерологічні особливості особистості студентів.

         Конкретні спрямовання та організаційні форми використання масових оздоровчих, фізкультурних та спортивних заходів в умовах вищих навчальних закладів залежать від статі, віку, стану здоров’я, рівня фізичної і спортивної підготовленості студентів, а також від наявної спортивної бази, традицій ВНЗ та інших умов. Можна виділити гігієнічне, оздоровчо-рекреативне, загально підготовче, спортивне, професійно-прикладне, лікувальне спрямовання.

         Гігієнічне спрямовання припускає використання засобів фізичної культури для відновлення працездатності та укріплення здоров’я як в умовах гуртожитку, так і вдома: ранкової гігієнічної гімнастики, загартовуючи процедур, правильного режиму труда, відпочинку та харчування відповідно вимогам гігієни, оздоровчих прогулянок, бігу, спортивних ігор, плавання та інших спортивних вправ.

         Оздоровчо-рекреативне спрямовання передбачає використання засобів фізичної культури і спорту при колективній організації відпочинку та культурного дозвілля у вихідні дні та в період канікул у цілях після робочого відновлення та укріплення здоров’я. До засобів цього напрямку відносяться туристичні походи, екскурсії, рухливі ігри, спортивні заходи, які можуть бути організовані на базі студентських гуртожитків, в домах відпочинку, оздоровчо-спортивних таборах, під час навчальної практики, тощо.

         Загальнопідготовче спрямовання забезпечує всебічну фізичну підготовленість та підтримує її протягом багатьох років на рівні вимог і норм комплексів державних тестів відповідного вікового ступеню. Засобами підготовки по цьому напрямку є види вправ, що входять в комплекс державних тестів: ранкова гігієнічна гімнастика, легка атлетика, плавання, лижний спорт, туризм, ігри, тощо. Для планомірної роботи по цьому напрямку організуються спеціальні групи та секції, проводяться спортивні змагання.

         Спортивне спрямовання передбачає спеціалізовані систематичні заняття одним з видів спорту в навчальних групах спортивного удосконалення, в спортивних секціях спортивного клубу або індивідуально; участь у спортивних змаганнях з ціллю підвищення та збереження певного рівня спортивної майстерності.

         Професійно-прикладне спрямовання визначає використання засобів фізичної культури для підготовки до роботи по обраній спеціальності з урахуванням особливостей отримуваної професії.

          Лікувальне спрямовання міститься у використанні фізичних вправ, загартовуючи факторів і гігієнічних засобів в системі лікувальних мір по відновленню здоров’я або окремих функцій організму, знижених або втрачених в результаті хвороб або травм. Засобами є раціональний режим життєдіяльності, природні фактори, загартовуючи процедури, лікувальний масаж, механотерапія, трудотерапія та широке коло різноманітних фізичних вправ. Використання засобів фізичної культури у лікувальних цілях повинно супроводжуватись систематичним лікарським контролем та суворим урахуванням індивідуальних особливостей студентів.

          Фізичне виховання у ВНЗ проводиться протягом всього періоду навчання студентів та здійснюється у багатообразних формах, які взаємопов’язані, доповнюють один одного та є єдиним процесом фізичного виховання студентів.

         Навчальні заняття є основною формою фізичного виховання у ВНЗ. Вони плануються у навчальних планах по всім спеціальностям, їх проведення забезпечується викладачами кафедр фізичного виховання.

         Самостійні заняття студентів фізичною культурою, спортом, туризмом сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, дозволяють звеличити загальний час занять фізичними вправами, прискорюють процес фізичного удосконалення, є одним з шляхів впровадження фізичної культури і спорту у побут та відпочинок студентів. У сукупності з навчальними заняттями правильно організовані самостійні заняття забезпечують оптимальну безперервність та ефективність фізичного виховання. Ці заняття можуть проводитись у поза навчальний час по завданню викладачів або в секціях.

         Фізичні вправи в режимі дня спрямовані на укріплення здоров’я, підвищення розумової і фізичної працездатності, оздоровлення умов навчальної праці, побуту і відпочинку студентів, звеличення бюджету часу на фізичне виховання.

         У вищих навчальних закладах отримали поширення такі форми організації фізкультурно-оздоровчої роботи, як фізкультурно-спортивні клуби по інтересам, групи здоров’я, спортивні секції, індивідуальні заняття.

         Велике місце у житті колективу фізичної культури ВНЗ займає навчально-тренувальна робота у різноманітних спортивних секціях. Спортивні секції рекомендується організовувати поперед всього по таким видам спорту, які краще всього забезпечують різноманітну фізичну підготовку, підвищують рівень фізичної та розумової працездатності людини, укріплює здоров’я. Це легка атлетика, ритмічна гімнастика, спортивні ігри, тощо.

         У багатьох випадках до занять у спортивних секціях допускаються особи, які не мають спортивного розряду, але володіють достатньою всебічною фізичною підготовкою та бажаючі займатися тим чи іншим видом спорту, який культивується у ВНЗ.

         Одним з показників ефективності занять у спортивних секціях є динаміка спортивних результатів.

         Програмою передбачена також здача студентами заліків з фізичного виховання. Залік проводиться у вигляді співбесіди викладача з кожним студентом. У ході співбесіди визначається ступінь оволодіння студентом теоретичного програмного матеріалу. До заліку допускаються студенти, що повністю виконали практичний розділ навчальної програми, тобто ті, що виконали всі заплановані практичні контрольні вправи та здали нормативи державних тестів. Процес навчання організується в залежності від стану  здоров’я, рівня фізичного розвитку і підготовленості студентів, їх спортивної кваліфікації, а також з урахуванням умов та характеру труда їх майбутньої професійної діяльності.

         Ціллю фізичного виховання у ВНЗ є сприяння підготовці гармонійно розвинених, висококваліфікованих спеціалістів, формування розуміння ними ролі фізичної культури в розвитку особистості та підготовці її до професійної діяльності, мотиваційно - цінісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне удосконалення та самовиховання.