УДК 658.15

                                                                                                    Роюк Тетяна Анатоліївна

                                                                                                                                   МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                                                                             ІМ. АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ

 

 

Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємства

У статті розкрито проблеми та особливості організації обліку, аналізу і аудиту розрахунків з кредиторами та дебіторами підприємства. Досліджено засади ефективної взаємодії обліку, аналізу та аудиту на підприємстві. Запропоновано шляхи ефективної організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків пов’язаних з дебіторською та кредиторською заборгованостями.

Ключові слова: облік, аналіз, аудит, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, методи організації.

В статье раскрыты проблемы и особенности организации учета, анализа и аудита расчетов с кредиторами и дебиторами предприятия. Исследованы принципы эффективного взаимодействия учета, анализа и аудита на предприятии. Предложены пути эффективной организации учета, анализа и аудита расчетов связанных с дебиторской и кредиторской задолженностями.

Ключевые слова: учет, анализ, аудит, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, методы организации.

In the article revealed problems and peculiarities of accounting, analysis and audit of payments to creditors and debtors of the company. Investigated the principles of effective interaction of accounting, analysis and audit of the company. Proposed the ways for effective accounting, analysis and audit of payments related to accounts receivable and accounts payable.

Keywords: accounting, analysis, audit, debts receivable, payables, methods of organization.

Нині жодна організація, незалежно від відомчої належності і форм власності, неспроможна функціонувати без ведення бухгалтерського обліку та аудиту, бо тільки дані бухгалтерського обліку забезпечують повну інформацію про майновий і фінансовий стан організації. Синтетична і аналітична інформація про стан і надходження матеріальних, трудових ресурсів, про результативність інвестиційної та кредитної політики, про витрати та ефективність виробництва, дозволяє управляти господарсько-банківською діяльністю та контролювати виконання планів прибутку, розробляти довгострокові плани розвитку тощо.

Актуальність проблеми. У ринкових умовах господарювання наявність на підприємстві значних розмірів дебіторської чи кредиторської заборгованості по-різному впливає на стан підприємства. Надмірна дебіторська заборгованість знижує ліквідність його активів, негативно впливає на його платоспроможність, а також відволікає зайві грошові кошти. Так за товари, роботи, послуги, які надані покупцю з відстрочкою платежу, підприємство-продавець після закінчення звітного періоду має сплатити державні податки, заробітну плату працівникам, розрахуватись за орендну плату, матеріали тощо. Якщо оплата за надані товари вчасно не надійшла, то підприємство вимушене перетворювати власні високоліквідні активи у грошові кошти з метою здійснення розрахунків щодо зобов'язань та запобігання банкрутства. Своєю чергою перевищення норм кредиторської заборгованості має прямий вплив на стан підприємства, оскільки свідчить про його неплатоспроможність. Тому належна організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків пов’язаних з дебіторською та кредиторською заборгованостями сприяє ефективному управлінню її розмірами і термінами на підприємстві та посиленню контролю за своєчасним здійсненням розрахунків.

Аналіз останніх наукових досліджень. Вагомий внесок у дослідження та розвиток бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з кредиторами і дебіторами зробили: М. Білуха, М. Білик, Ф. Бутинець, В. Гавриленко, С. Голов, Л. Городянська, А. Герасимович, Н. Дорош, В. Казмирчук, Л. Кіндрацька, Д. Костюка, Л. Нападовська, Г. Нашкерска, А. Озеран, О. Петрик, Т. Писаревська, В. Рудницький, Я. Савченко, В. Сопко, Н. Ткаченко, В. Усач, Г. Чумаченко, та інші.

Проте незважаючи на великий спектр проведених досліджень та значні науково-практичні напрацювання, на сьогодні лишається низка питань у сфері організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами, які потребують подальших досліджень. Так, зокрема, досі не має єдиного трактування сутності аудиту розрахунків, не виокремлено окремих етапів та процедур організації обліку і аналізу на підприємствах, не до кінця розкрито особливості їх методик тощо.

Мета роботи. Метою даної статті є виявлення основних проблем організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємстві і розроблення на їх основі практичних рекомендацій. Відповідно до визначеної мети, основним завданням статті є розробка пропозицій та принципів ефективної організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків як з дебіторами так і з кредиторами підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. На ефективність діяльності вітчизняного підприємства значною мірою впливають створена організаційна структура, якість підготовки облікової інформації, професійний рівень фахівців, належна оцінка отриманих даних, які обумовлюють прийняття управлінських рішень і значною мірою впливають на ефективність проведення аудиту. Бухгалтер під час ведення обліку і здійснення податкових розрахунків на вітчизняному підприємстві має орієнтуватися у методологічних розбіжностях різних законодавчих баз, які регулюють дві економіко-правові системи – обліково-аналітичну та податкову [1, c. 128]. Також свої специфіки мають облік та аудит дебіторської і кредиторської заборгованостей, що і спричинює значні складності при організації ефективної системи обліку, аналізу та аудиту розрахунків по ним.

Для побудови ефективної організаційної системи обліку, аналізу і аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємстві слід розробити чітку структуру всіх розрахунків пов’язаних з ними (див. рис. 1). Як неоднозначність та не чіткість вітчизняної законодавчої бази відображається на економічних показниках країни, так і суперечливі методики, норми та методи обліку, аналізу чи аудиту відображаються на результатах діяльності підприємства. Тому для організації ефективної системи обліку, аналізу і аудиту розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованостями необхідно проводити в рамках цілісної системи, яка б базувалася на одній методиці.

Організацію обліку, аналізу і аудиту розрахунків за дебіторською та кредиторською заборгованостями на підприємстві необхідно починати з              процедури підготовки облікової політики, яка становить базу для аналізу та аудиту.

Рис. 1. Організаційна структура обліку, аналізу і аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємстві [2, с. 59]

 

Так, облікова політика на підприємстві повинна формуватися за трьома                 етапами:

1.   Організаційний етап – керівник підприємства призначає групу фахівців, які обов’язково беруть участь у підготовці проекту облікової політики та обґрунтовують форму ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

2.   Технологічний етап – фахівці повинні здійснити огляд та запропонувати побудову нової бухгалтерської служби, тип структури апарату бухгалтерії, форму організації облікового та аналітичного процесів за технічними ознаками, які є основними на кожному підприємстві. Необхідно також організувати обліковий процес на кожній ділянці, надати оцінку загальним й специфічним принципам та методам організації обліку і аналізу в залежності від галузі та специфіки діяльності даного підприємства. При прийнятті ефективних управлінських рішень пропонуємо розглянути обрані методи разом з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства та провести оцінку їх переваг в майбутньому.

3.   Заключний етап – фахівці готують і докладно обговорюють проект організації облікової політки підприємства, і тільки після врахуванням всіх пропозицій та особливостей проект затверджується керівником [6, c. 346-347].

У розробленому проекті також повинні визначатися терміни проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, з метою виявлення безнадійних заборгованостей та потенційних зобов’язань, необхідності в резервах безнадійних дебіторських заборгованостей тощо.

Наступним етапом організації обліку, аналізу і аудиту розрахунків є встановлення ефективного аналізу на підприємстві. На основі вже розробленої облікової політики група фахівців проводить комплексний аналіз для вибору найефективнішого методу аналізу розрахунків з дебіторами і кредиторами підприємства, що ґрунтувався б на принципах: всебічності, неперервності, комплексності аналізу даних бухгалтерського обліку тощо [6, c. 314]. Так розглядаючи питання аналізу дебіторської заборгованості (розрахунку з покупцями й замовниками), слід ознайомитися з одним із методів розрахунку з покупцями, що широко використовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами, а саме методом надання знижок за дострокової оплати. Відомо, що за умов інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство-виробник реально одержує лише частину вартості реалізованої продукції. Тому підприємству інколи вигідніше зробити знижку на реалізований товар за умови швидкої оплати рахунка (наприклад, у десятиденний строк), ніж втратити більшу суму в результаті інфляції [5, c. 36].

У процесі аналізу кредиторської заборгованості необхідно дати оцінку умов заборгованостей підприємства, звернути увагу на строки, обмеження використання ресурсів, можливості залучення додаткових джерел фінансування. Передовсім треба перевірити достовірність інформації щодо видів і строків кредиторської заборгованості. Для цього користуються прямим підтвердженням контрагентів, вивченням контрактів і договорів, особистими бесідами з працівниками, які мають інформацію про борги і зобов'язання підприємства. Як збільшення, так і зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості можуть призвести до негативних наслідків для фінансового стану підприємства. У процесі виробничої діяльності часто трапляються випадки, коли кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Деякі економісти-теоретики вважають, що це свідчить про раціональне використання коштів, оскільки підприємство залучає в оборот більше коштів, ніж відволікає з обороту. Але бухгалтери-практики оцінюють таку ситуацію тільки негативно, оскільки підприємство мусить погашати свої борги незалежно від стану дебіторської заборгованості. Тому, аналізуючи дані дебіторської і кредиторської заборгованості, необхідно вивчити причини виникнення кожного                                   виду заборгованості, виходячи з конкретної виробничої ситуації на                               підприємстві [4, c. 10].

Останнім етапом організації є забезпечення ефективного аудиту на підприємстві. За умови достовірного обліку та ефективного аналізу на підприємстві фахівці матимуть всю необхідну інформацію для проведення аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємства. Проте організація аудиту на підприємстві обов’язково повинна включати два етапи підбір кваліфікованих фахівців та забезпечення професійних критеріїв аудиту:

1)  індивідуального аудиторського підходу;

2)  визначення ключових моментів аудиторського процесу;

3)  визначення ефективних аудиторських процедур;

4)  використання системного підходу «згори-донизу»;

5)  використання ефективних технологій;

6)  забезпечення професіоналізму та достатнього досвіду аудиторів [3, c. 56-57].

Ретельне виконання всіх етапів організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків дасть змогу побудувати на підприємстві ефективну систему за допомогою якої можна ефективно керувати дебіторською і кредиторською заборгованостями підприємства. Така система не тільки покращить розрахунки з контрагентами, але й надасть більші можливості до ефективного залучення коштів в грошовий обіг на підприємстві, що відобразиться на результатах його діяльності в цілому.

Висновки. Стан розрахунків у будь-який момент їх існування характеризується дебіторською та кредиторською заборгованістю для кожного учасника. Надмірна дебіторська заборгованість знижує ліквідність його активів, негативно впливає на його платоспроможність, а також відволікає зайві грошові кошти. Своєю чергою перевищення норм кредиторської заборгованості має прямий вплив на стан підприємства, оскільки свідчить про його неплатоспроможність. Діяльність підприємств, організацій, установ незалежно від організаційної форми і форми власності тісно пов'язана з виникненням як дебіторської, так і кредиторської заборгованості. Невідповідність податкового та бухгалтерського обліку також ускладнює процес організації ефективного обліку, аналізу і аудиту розрахунків стосовно дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства. Тому в майбутньому необхідно внести зміні в Податковий кодекс, а саме щодо умов признання безнадійної дебіторської заборгованості та врегулюванні різниць, які виникають при нарахуванні пені.

Отже правильна організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами сприяє упорядкуванню інформації та її аналізу, прозорості та достовірності даних, а також ефективному аудиту розрахункових операцій підприємства. Саме тому для впливу на ефективність управління діяльністю підприємства необхідно правильно організувати облік, аналіз та аудит на підприємстві, що дозволить маневрувати розмірами дебіторської і кредиторської заборгованостями та якісно покращити діяльність підприємства в цілому.

Література

1.    Гавриленко В.А. Проблеми оподаткування прибутку в умовах нового Податкового кодексу України// Наукові праці ДонНТУ. Серія:економічна. – 2011. – №39-1 – С. 128-134.

2.    Казмирчук В. Сомнительня и безнадежная задолженность // Справочник экономиста. – 2012. – №11. – С.56-61.

3.    Карпова, В. М. Туманність вітчизняного підзвіту [Текст] / В. М. Карпова // Бухгалтерія. – 2008. − № 11. – С. 51-54.

4.    Костюк Д. Безнадёжная задолженность и валовые расходы// Налоги и бухгалтерский учет. – 2009.-№21. – С.4-5.

5.    Нашкерская Г. Особенности признания и оценки текущей дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы и услуги. // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2009. - № 11. – С.31-37.

6.    Хендріксон Є. С. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Є. С. Хендріксон, М. Ф Ван Брен. – М.: Фінанси і статистика. – 2009. – 576с.