Біологічні науки/Мікробіологія

Дрегваль О.А., Матвієвська Г.В., Черевач Н.В., Вінніков А.І.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСЕКТИЦИДНОЇ АКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО БІОПРЕПАРАТУ «БАКТОФУНГІН»

У природних умовах часто спостерігаються змішані інфекції, в яких приймають участь декілька збудників захворювань комах. Це відкриття послужило основою для вивчення можливості використання комбінацій різних біологічних препаратів у боротьбі з комахами-шкідниками. Сумісне застосування різних мікробіологічних агентів розширює спектр їх інсектицидної активності. В деяких випадках відбувається підсилення дії одного мікроорганізму іншим. Дослідники відмічали перспективність комбінованого застосування штамів Bacillus thuringiensis та Beauveria bassiana проти звичайного павутинного кліща, оранжерейної тлі, тепличної білокрилки, колорадського жука, кукурудзяного метелика [1-5]. Усі існуючі технології комбінованого використання біоінсектицидів засновані на простому змішуванні різних біопрепаратів, що не завжди зручно для споживача. На кафедрі мікробіології та вірусології ДНУ ім. О.Гончара розроблено комплексний мікробний препарат «Бактофунгін» на основі асоціації ентомопатогенних бактерій B. thuringiensis та  грибів B. bassiana.

         Метою даної роботи було дослідити інсектицидну активність цього препарату у порівнянні з активністю біопрепаратів на основі монокультур   B. thuringiensis і B. bassiana та їх сумішшю.

Ефективність біопрепаратів визначалась у лабораторних умовах. В якості тест-об’єктів використовували личинки Musca domestica (мухи домашньої), Archips podana (листокрутки всеїдної), Archips fruit (листокрутки плодової). Кормом для мух слугувала суміш молока і води (1:1), до якої додавали 20 % дріжджів від об’єму, для листокрутки всеїдної – листя липи, для листокрутки плодової – листя яблуні. Для зараження личинок мух до корму додавали 5% розчин комплексного біопрепарату, монопрепаратів або суміші монопрепаратів (по 2,5 % кожного компонента); для зараження гусені листокруток листя дерев обробляли такими ж концентраціями біопрепаратів. Комплексний біопрепарат містив (1,30 ± 0,31)×109 ендоспор/мл B. thuringiensis та (2,67 ± 0,44)×108 бластоспор/мл B. bassiana. Біопрепарат на основі B. thuringiensis містив (1,09±0,20)·109 ендоспор/мл бактерій, біопрепарат на основі B. bassiana  -  (5,77±0,34)·108 бластоспор/мл грибів. Контрольним комахам давали неінфікований корм. Інсектицидну активність виражали у відсотках загибелі комах.

Смертність личинок мух при обробці корму монопрепаратами B.thuringiensis і B.bassiana та простою сумішшю цих препаратів була майже однакова –69,4 %, 72,0 % та 70,8 %, відповідно. Дія комплексного препарату перевищувала дію монопрепаратів та їх  суміші - 81,3 % загибелі (табл. 1).

Таблиця 1

Інсектицидна активність препаратів на основі  B. thuringiensis та Bbassiana  по відношенню до Musca domestica (n=3)

 

Препарат

Середнє значення загиблих комах

% загибелі

Монопрепарат B.thuringiensis

17,3±0,57

69,4±2,3

Монопрепарат B.bassiana

18,0±1,0

72,0±4,0

Суміш монопрепаратів

B. thuringiensis і

B. bassiana

17,7±1,52

70,8±3,11

Комплексний препарат (асоціація мікроорганізмів)

20,3±0,57

81,3±2,3*

Контроль

0

0

Примітка: кількість личинок комах в одному досліді – 25; * - (Р<0,05).

Застосування біопрепаратів проти листокрутки всеїдної показало, що на 2 добу після інфікування загибель комах від дії монопрепаратів на основі B. thuringiensis та їх суміші була незначна і становила 13,3% та 11,1%, відповідно (табл. 2).

Таблиця 2

Інсектицидна активність  препаратів на основі  B. thuringiensis та  Bbassiana по відношенню до Archips podana (n=3)

Препарат

Кількість загиблих личинок

Середнє значення

2 доба

% загибелі

2 доба

Середнє значення

7 доба

% загибелі

7 доба

Монопрепарат B.thuringiensis

2,0±0,6

13,3±3,8

8,0±1,0

53,3±6,7

Монопрепарат B.bassiana

3,0±0,57

20±0,57

8,7±0,57

58,0±3,8

Суміш монопрепаратів

B.thuringiensis і

B.bassiana

1,6±0,57

11,1±3,8

8,3±0,57

55,5±3,8

Комплексний препарат (асоціація мікроорганізмів)

3,3±0,57

22,2±3,8

10,6±0,57

71,1±3,8*

Контроль

0

0

0,67±0,14

4,5±0,6

Примітка: кількість личинок комах в одному досліді – 15; * - (Р<0,05).

Смертність від дії Bbassiana та комплексного препарату було дещо вищою, ніж від дії B. thuringiensis та простої суміші. Так, на 2 добу загибель становила 20 % і 22,2 % проти 13,3 % і 11,1 %, відповідно. На 7 добу найменше комах загинуло від дії монопрепарату на основі B. thuringiensis – 53,3 %. Від дії монопрепарату B. bassiana загинуло 58,0 % личинок. Дія суміші двох монопрепаратів виявилась трохи нижчою, ніж дія B. bassiana, загибель на 7 добу складала 55,5 %. Комплесний препарат, що містив асоціацію двох ентомопатогенних мікроорганізмів показав найвищу активність 71,1 %, що свідчить про синергічну дію мікроорганізмів, що входять до його складу.

Дослідження ефективності застосування біопрепаратів проти листокрутки плодової показало, що при обробці монопрепаратами B.thuringiensis, і B.bassiana та їх простої суміші інсектицидна активність становила – 51,1 %, 66,6 % та 57,7 % загибелі на 7 добу, відповідно. Тобто, смертність личинок від дії суміші була нижче, ніж від дії монопрепарату на основі ентомопатогенних грибів. Що стосується ефективності зараження препаратом на основі асоціації B.thuringiensis та B.bassiana смертність була на рівні більш активного компоненту - B.bassiana (66,6% загибелі).

Таблиця 3

Інсектицидна активність  препаратів на основі  B. thuringiensis B. bassiana по відношенню до Archips fruit (n=3)

Препарат

Кількість загиблих личинок

Середнє значення

2 доба

% загибелі

2 доба

Середнє значення

7 доба

% загибелі

7 доба

Монопрепарат

B.thuringiensis

1,3±0,57

8,3±3,8

7,6±0,57

51,1±3,8

Монопрепарат

B.bassiana

1,6±0,57

11,06±3,8

10,0±1,0

66,6±6,7

Суміш монопрепаратів

B.thuringiensis і

B.bassiana

2,3±1,2

15,3±1,7

8,6±0,57

57,7±3,8

Комплексний препарат (асоціація мікроорганізмів)

2,0±1,0

12,3±3,8

10,0±1,0

66,6±6,7

Контроль

0

0

0

0

  Примітка: кількість личинок комах в одному досліді – 15, Р>0,05.

Таким чином, комплексний препарат на основі асоціації B.thuringiensis та B.bassiana більш ефективний проти личинок досліджуваних шкідників, ніж суміш монопрепаратів. Це можна пояснити тим, що асоціація бактерій та грибів містить приблизно таку ж кількість спор та інших факторів патогенності, як і  монопрепарати, тоді як при використанні суміші монопрепаратів відбувається розбавлення компонентів один одним.

 

Література:

1.     Гораль С. В. Обґрунтування прийомів оптимізації малотоннажної технології виробництва грибних і бактеріальних засобів захисту рослин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” – К., 1998. 17 с.

2.     Aptness of insecticides (Bacillus thuringiensis and carbofuran) with endophytic Beauveria bassiana, in suppressing larval populations of the European corn borer / L. C. Lewis, E. C. Berry, J. J. Obrycki [et all] // Agric. Ecosys. and Environ. – 1996. – Vol. 57, № 1 – P. 2734.

3.     Ярошенко В. А., Титаренко Л. Н. Биометод в Кранодарском крае / В. А. Ярошенко, Л. Н. Титаренко // Защита и карантин растений. – 1999. - № 10. – С. 911.

4.     Огарков Б. Н. Комплексное применение микробиологических препаратов / Б. Н. Огарков, Г. Р. Огаркова // Защита и карантин растений. – 1999. - № 7. – С. 1516.

5.     Степанова Р. А. Разработка комбинированного микобактериального препарата (боверин + БТБ) для борьбы с листогрызущими и сосущими насекомыми / Р. А. Степанова, А. Н. Наумов, С. К. Жиглецова // Производство и применение биологических средств защиты растений от вредителей и болезней : междунар. научно-практической конф., 2-5 ноябр. 1994 г. : тезисы докл. – Одесса, 1994. – С. 1516.