К. е. н., доцент Глібов Р.В., студентка Гаврилюк І.М.

Житомирський національний агроекологічний університет

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КУМУЛЯТИВНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Постановка проблеми. Важливим елементом у розвитку ринкових відносин в Україні є створення та функціонування на її території міжнародних спільних підприємств, які розширюють внутрішні та зовнішні ринки збуту сільськогосподарської продукції, особливо продуктів її переробки. В основі цих підприємств лежить самостійна ініціатива, діяльність на власний ризик з виробництва продукції, надання послуг та зайняття торгівлею з метою одержання прибутку. Це довгострокова форма кооперації, яка об'єднує партнерів майном, управлінням, розподілом доходів, а також ризиком.

Метою дослідження є оцінка методичних основ кумулятивної трансформації маркетингової діяльності аграрних підприємств.

Результати досліджень. В сучасних ринкових умовах господарювання підприємництво з участю іноземних інвесторів за суттю і призначенням є об'єктивним процесом, який дедалі більше утверджується в аграрному секторі України. Його об'єктивний характер зумовлюється: необхідністю якомога швидшого й ефективнішого виведення продовольчої сфери країни з кризи з одночасним створенням передумов для подальшого прискорення розвитку агропромислового комплексу; дедалі більшим розумінням керівниками підприємств неможливості або надмірного малоефективного затягування виведення виробництва на вищий рівень лише власними силами; зростанням заінтересованості у спільній діяльності з боку інвесторів з інших країн, які бачать можливість ефективного використання власних капіталів і найновіших науково-технічних досягнень у сільському господарстві України; загальнодержавною спрямованістю на залучення іноземного капіталу в продовольчу сферу; наявністю відповідної законодавчої бази.

Перший досвід співробітництва з іноземними партнерами дає підстави для висновку про те, що воно може стати важливим джерелом повнішого задоволення продовольчих потреб країни, залучення прогресивних (в науково-технічному і екологічному відношеннях) зарубіжних технологій, матеріальних і фінансових ресурсів, розвитку експортної бази та скорочення імпорту. З його участю, вищий техніко-технологічний і організаційний рівень сільського господарства, переробної бази, агросервісних структур передових зарубіжних країн швидше проникатиме в продовольчий сектор нашої країни, створюючи передумови для розвитку в ньому глибоких кількісних і якісних структурних змін. Разом з кращим використанням внутрішніх можливостей це допоможе швидше й ефективніше стабілізувати виробництво на першому етапі, а надалі нарощувати його обсяги, поліпшувати якість продукції, зменшувати її втрати.

Виняткове значення має також те, що виробництво зможе здійснюватися з меншими трудовими й енергетичними затратами і стати більш ефективним. Це, так би мовити, безпосередній, прямий результат. Водночас будуть виявлятись опосередковані наслідки, значення, роль і місце яких у вирішенні продовольчих проблем поступово зростатиме.

Серед них особливе значення матиме й те, що спільні підприємства зможуть стати важливою і великою школою для розвитку підприємництва як способу господарювання. Очевидним є й те, що навичками підприємництва у його сучасному розумінні з багатьох причин у нас володіють поки що небагато керівників, а оволодіння ними дається нелегко і вимагає часу.

Робота ж з іноземними інвесторами, які діють виключно на засадах підприємництва і мають великий досвід, сприятиме прискореному формуванню підприємницьких рис в українських керівників. Справа не змінюється від того, що пряме перенесення іноземної підприємницької практики в нашу економіку неможливе і потрібний буде певний час для того, шоб якомога краще трансформувати її в наші умови. Проте освоєння загальноприйнятих підходів до підприємництва відбуватиметься швидше й ефективніше.

Через спільне підприємництво в агропромисловий комплекс впроваджуватимуться прогресивні технології, нова техніка, досконаліші форми організації виробництва. Завдяки цьому не лише підвищуватиметься ефективність виробництва, а й створюватиметься своєрідна школа для розширення виробничого кругозору та поліпшення кваліфікації працівників.

Спільні підприємства за участю іноземних партнерів, особливо в останні роки, набули великого поширення. Їх організація та функціонування є одним із шляхів подолання економічної кризи. Очевидними є виробничо-економічна і маркетингова мотивації іноземних партнерів.

При цьому, за їх оцінкою, можливість безпосереднього виходу на ринок України й ринки інших країн — не лише основний, а і найбільш стійкий збуджувальний мотив створення спільних підприємств. Основними цілями створення спільних підприємств в Україні є: найбільш повне задоволення потреб в окремих видах промислової продукції та продовольчих товарах; використання високопродуктивної зарубіжної техніки, прогресивної технології та управлінського досвіду; залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів; розвиток експортної бази і скорочення нераціонального імпорту.

Вимоги валютної самоокупності, котрі орієнтують спільні підприємства на зовнішній ринок, зумовлють суперечності в маркетинговій мотивації партнерів. Проте західні підприємці розраховують на конкурентоспроможність продукції і на світовому ринку, наприклад за рахунок низької вартості елементів виробництва. Так, за західними оцінками, реальна заробітна плата в промисловості України майже у 5 разів нижча, ніж у США, а продуктивність праці становить близько 40% американського рівня, витрати на робочу силу майже утричі менші, ніж у США, спостерігаються також більш низькі рівні цін на сировину та енергоресурси.

Висновки. Кумулятивні трансформації маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств активізують процес вкладення західного капіталу в інноваційну сферу України. Це зумовлює накопичення наукового потенціалу. Крім того, спільне підприємництво може стати також важливим чинником прискорення процесу виходу підприємств аграрного сектору України на світовий ринок.


Анкета учасника конференції

«Міжнародній науково-практичній конференції

«Прикладные научные разработки»

Реєстраційний номер роботи

Прізвище і ініціали

Тема роботи

Поштова адреса (бажано домашній)

Контактний телефон

Секція/підсекція

(якщо є)

Сума оплати

Дата і № платіжного документа

E-mail

??????

(прошу повідомити)

Глібов Р.В.,  Гаврилюк І.М.

Методичні основи кумулятивної трансформації маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств

 

ГЛІБОВ Руслан Вадимович, проспект Миру, 3-д, кв. № 55, м. Житомир, Україна, 10020.

 

Телефон (робочий): (0412)-37-04-21.

Телефоні (мобільні): 097-34-65-742; 096-488-18-06;

Економіка підприємств

36  гривень

 

26 травня 2010 р.,

 квитанція

923.341.1

 

RGlebov@academy.zt.ua