Економічні науки / 10. Економіка підприємства

К.е.н. Галгаш Р.А.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ

Типологія координації економічних агентів

 

Проблема координації економічних агентів цікавила учених різних економічних шкіл. Можна сказати, що вони відстежували взаємодію в ланцюжку „індивід-організація”, а також „організація-індивід”. Проте відсутність однозначних обґрунтованих положень теорії координації і її визначення як економічної категорії, потребує подальших досліджень в цьому напрямку. Поняття „координація” відбулося від латинських слів („со” сумісне і „ordinatio упорядкування) – взаємозв’язок, узгодження, приведення у відповідність. Отже, теорія координації призначена для виявлення причин неузгодженості і розрізненості економічних процесів, слабких місць в управлінні. Координувати означає погоджувати, вносити ясність, встановлювати прозорість, наводити порядок між чим-небудь в процесі взаємодії.

Ступінь взаємозалежності економічних суб’єктів безпосередньо пов’язаний з певним рівнем координації. Залежно від кількості ступенів підпорядкування і супідрядності, а також етапів узгодження дій можна виділити три рівні взаємозалежності: високий – існує в системах з двома і більш ступенями підпорядкування і супідрядності, тобто суб’єкт, що знаходиться на четвертому ступені повинен погоджувати свої дії з суб’єктами третього, другого і першого ступеня (три етапи узгодження), дотримуючи певну послідовність узгодження; середній – існує в системах з одним ступенем узгодження, тобто з одним етапом узгодження дій, при цьому інформація передається на одному ступені і за її межі не виходить; слабкий – властивий незалежним суб’єктам, які не погоджують своїх дій, при чому суб’єкт самостійно ухвалює рішення і приступає до дії.

Чим більше ступенів узгодження, тим вище рівень координації, і тим більше часу потрібний на узгодження дій. Проблема взаємодії і взаємозалежності суб’єктів добре представлена в роботі В.Д. Граждана, де він виділяє дві групи соціальної взаємодії [1]: „суб’єкт-об’єкт” та „об’єкт-суб’єкт” (субординація); „суб’єкт-суб’єкт” та „об’єкт-об’єкт” (координація). На думку В.Д. Граждана, перша група взаємодії утворюють субординацію, а друга група – координацію. Субординацією називається модель соціального управління, при якій здійснюється вертикальне впорядкування, а один з елементів якої-небудь спільності або одна з взаємодіючих спільностей грає роль ведучого, що визначає початок в діяльності всіх інших [1]. Субординація – це взаємодія різних рівнів вертикальної впорядкованості, підпорядкування і супідрядності. У разі управління в режимі субординації основною формою відносин між контрагентами стає відношення „по вертикали” [1]. Відмітимо, що за загальними ознаками субординація схожа з ієрархічною координацією у зв’язку із спрямованістю дій.

Субординація і ієрархія – два поняття різних організаційних культур, але в одному вони схожі – несуть однакове смислове навантаження вертикальної супідрядності, тобто розташування систем і складних елементів певної системи у впорядкованому порядку від вищого до нижчого. Тому ієрархічна координація – це узгодження дій по вертикалі влади. Звичайне поняття „ієрархічна координація” застосовується в тих випадках, коли мова заходить про складні форми субординації.

Розглядаючи координацію з погляду процесу в системі, можна виділити три основні типи координації – це узгоджений, проміжний і неузгоджений. Застосовуючи даний підхід, доцільно виділити три типи координації: 1. Примусовий або адміністративний тип: взаємозалежність спостерігається в планових і логістичних системах з вертикальними каналами зв’язку і пов’язана з координацією на принципах планування і логістики (ієрархічна координація). 2. Горизонтальний тип: взаємозалежність спостерігається в групах з „горизонтальною комунікацією” і пов’язана з координацією на принципах взаємного управління. Ефективна координація за допомогою горизонтальних мереж стає все більш вирішальною в розумінні суб’єктами свого майбутнього, ніж управлінська ієрархія, яка може стати або невидимою, або неприйнятною (горизонтальна координація). 3. Вільний тип – взаємозалежність, що існує між діючими суб’єктами ринкової системи, пов’язана з координацією на принципах „стандартизації” і конкуренції. За цим вгадується ринкова форма, в якій слабкі зв’язки між учасниками і істотні елементи стандартизації в організації (вільна координація).

За умов планової економіки координація була пов’язана з реалізацією центром управління, що знаходиться вище в ієрархії системи централізованого управління, розпорядницько-контрольної функції, що перетворювало всю економіку і кожне підприємство лише у „внутрішнє середовище”, структура якого мала вертикальний характер. Тому для централізованої системи господарювання механізм координації носив переважно директивний і довгостроковий характер. Для ринкової економіки (де цілі та дії визначаються інститутом приватної власності та конкуренції, а не суспільним або державним інтересом) координація пов’язана з дією складного координаційного комплексу, який поєднує елементи різних підсистем як внутрішнього та і зовнішнього середовища підприємства.

Для економіки ринкового типу координація набуває характер окремого спеціального виду управлінської діяльності, що ширше ніж просто функція управління, оскільки управлінська діяльність пов’язана з реалізацією різних груп одноманітних дій (функцій). Сьогодні можна навіть говорити про особливий вид управління – координаційне управління. Координація набуває стратегічного характеру, адже виникає необхідність досягнення збалансованості у комплексі „цілі-внутрішнє середовище-зовнішнє оточення”, тобто у сукупності атрибутивних ознак стратегічного управління.

Література

1.     Граждан В.Д. Теория управления : [учеб. пособ.] / В.Д. Граждан. ¾ М.: Гардарики, 2006. ¾ 416 с.