Економічні науки / 10. Економіка підприємства

К.е.н. Богацька Н.М., Херовімчук Ю.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

 

Лізинг, як інструмент відтворення основних фондів

ТОВ «Тандем-СК» с.Сосонка Вінницької обл.

 

 

Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена, передусім, незадовільним станом парку обладнання, а саме значною кількістю застарілого обладнання, низькою ефективністю його використання, відсутністю забезпеченості запасними частинами так далі. На сучасному етапі розвитку української економіки виникає потреба в модернізації українських підприємств, покращенні рівня їх технічного переоснащення, прогресивного обладнання, забезпеченні новими робочими місцями. Внаслідок впровадження лізингових схем для технічного забезпечення сучасних підприємств виникне потреба у збільшенні виробничих потужностей суб’єктів господарювання, випуску ними якісної конкурентоспроможної продукції, збільшенні прибутку та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.

Цю проблему досліджувало багато українських вчених Бєлявцева М. І., Опаріна В. М., Пащенка П. М., Соловей Н. О., Погорєлової Н. П. та іншу, що говорить про актуальність проблеми застосування лізингу сучасними вітчизняними підприємствами у своїй діяльності.

З моменту незалежності Україна стала на шлях глибоких перетворень, у яких головне місце посідають фінансово-кредитні відносини. Отже для структурної перебудови господарства Україна потребує інвестицій. Держава визначає галузі більш прибуткового вкладення капіталів, змінюючи розміри податків, встановлюючи податкові пільги, збільшуючи або зменшуючи строки амортизації, що призводить до розвитку економіки у потрібному їй напрямку. Отже стає необхідним застосування якісно нових методів оновлення матеріальної бази та модернізації основних фондів підприємств різних форм власності. Одним із найбільш ефективних сучасних методів є лізинг, під яким у загальному сенсі розуміється передача господарського майна в тимчасове користування на умовах певного терміну, зворотності та платності.

Лізинг — це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін лізингоодержувачу майна, яке є власністю лізингодавця або отримується ним у власність за дорученням та згодою із лізингоодержувачем у відповідного продавця за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [1].

Саме лізинг дозволяє підприємству, не відволікаючи власні ресурси, здійснити модернізацію основних фондів та отримати нове сучасне високотехнологічне обладнання., це такий спосіб фінансування, за якого отримання коштів на розвиток поєднується з оптимізацією оподаткування підприємства. Слід зазначити, що об’єктом лізингу може бути будь-яке майно, що належить до основних фондів і яке не заборонене до вільного обігу на ринку, а також нематеріальні активи. Тобто, можна виділити наступні групи об’єктів лізингу:

І. Рухоме майно:

1) обладнання промислового призначення (верстати, енергетичне обладнання, устаткування, складське обладнання і майно);

2) транспортне обладнання: повітряні, наземні та водні транспортні засоби, обладнання для їх експлуатації;

3) будівельна техніка;

4) оргтехніка, конструкторське обладнання;

5) ліцензії, ноу-хау, комп’ютерні програми та ін.;

ІІ. Нерухоме майно:

1) будівельні споруди і споруди виробничого, торговельного або комунально-побутового призначення;

2) споруди (нафтові та газові свердловини, гідротехнічні та транспортні споруди).

Крім того, необхідно визначити переваги лізингу для лізингодавця, перш за все лізинг це додатковий інструмент фінансування, необхідний для активізації та різноманітності діяльності, дослідження нових сфер прибуткового вкладення капіталів банків та їх дочірніх організацій; по-друге,  ризик знижується порівняно з банківськими позиками, що надаються; по-третьє, завдяки співробітництву з виробниками з’являються нові можливості для розширення ділової співпраці; по-четверте, оформлення лізингових операцій — це простіша й оперативніша процедура порівняно з банківським кредитуванням.

 

Постачальник

(продавець)

 
   3                       4  

Орендар

(одержувач лізингу)

 

                                               2         6                                                  7        1

Лізингова

компанія

 
  

 8               5

Комерційний

банк

 

1 - підписання лізингового контракту; 2 - придбання товару; 3 - постачання товару; 4 - приймання товару; 5 - кредитування комерційним банком операції придбання лізинговою компанією товару; 6 - оплата товару та постачання; 7 - виплата орендних (лізингових) платежів; 8 - повернення кредиту.

 

Рис. 3.16. Алгоритм лізингового фінансування ТОВ «Тандем-СК»

 

Разом з позитивними моментами, існують також негативні сторони лізингу, а саме:

1) лізинг передбачає тимчасове користування майном та не створює права власності;

2) лізинг із коротким терміном користування може виявитися економічно невиправданим для лізингоотримувача;

3) після закінчення терміну лізингу залишкова вартість устаткування повертається власнику;

4) лізинг може виявитися дорожчим, ніж отримання позикових коштів на купівлю устаткування;

5) НТП призводить до того, що устаткування, машини, техніка швидко стають застарілими в силу виникнення та розвитку нових технологій, а орендні платежі не припиняються до кінця лізингового контракту.

Отже, говорячи про розвиток лізингу в Україні, можна сказати, що інфраструктура ринку лізингових послуг у достатній мірі сформувалася за останні декілька років, що пов’язано з тим, що сьогодні іноземні банки входять на ринок, спрощуючи доступ до фінансування та збільшуючи можливості таких фінансових інструментів, як лізинг. У подальшому необхідно рекомендувати ТОВ «Тандем-СК» звернути увагу на збільшення кількості лізингових компаній, засновниками яких є банки, що сприятиме більш широкому розповсюдженню лізингу. В останні роки досить розповсюдженим став міжнародний лізинг, який, за підсумками світової практики у сфері здійснення міжнародних лізингових операцій, досить позитивно впливає на внутрішнє законодавство держав. Якщо обладнання купується у іноземної фірми та передається для використання вітчизняному підприємцю, угода називається імпортним лізингом. Іноземним практичним досвідом для розвитку лізингу в Україні є досвід східноєвропейських країн, які мають з Україною спільні риси розвитку. Наприклад, Польща, де так само, як і в нашій країні, лізингові операції здійснюються спеціалізованими компаніями, які контролюються банками. Але їх форма організації лізингу має декілька суттєвих переваг: по-перше, лізингова форма, що контролюється банком, отримує можливість залучати пільгові кредити для розширення своєї діяльності, за якими звичайно фінансується власна діяльність банку; по-друге, банки мають у своєму розпорядженні великі можливості зі встановлення справжньої платоспроможності лізингоодержувача. Це дозволяє цьому типу лізингових компаній приймати рішення на підставі більш достовірної інформації.

Необхідно зазначити, що потреба у лізингових операціях виникає у багатьох суб’єктів господарювання різних галузей економіки. Така потреба виникла і у ТОВ «Тандем-СК». Також, коли ми говоримо про необхідність використання лізингу в ТОВ «Тандем-СК», то потрібно також визначити основні переваги використання лізингових операцій:

1. За відсутності дієвої державної підтримки малого підприємництва, прямих інвестицій у цю сферу діяльності, а також неможливості отримання дешевих кредитів, лізинг дозволяє підприємцю (виробнику) розпочати власну справу без значних стартових капіталовкладень.

2. Лізингоотримувач має змогу скористатися податковими пільгами - лізингові платежі відносяться на собівартість продукції, включаються до валових витрат, що зменшує розмір оподаткованого прибутку.

3. Завдяки лізингу активізується інноваційна діяльність, створюються умови для оперативного оновлення основних виробничих фондів без повної оплати їх вартості.

4. Лізинг підвищує ліквідність підприємства, тому що лізингове майно не зараховується на баланс лізингоотримувача, не збільшує його активів, воно також не включається у кредиторську заборгованість[3,4].

5. Можливе укладання лізингових угод без надання застави.

Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «Тандем-СК» спостерігається дефіцит саме таких інвестицій.

На наш погляд, в умовах сучасного розвитку України, коли практично зупинилося фінансування капіталовкладень в оновлення основних фондів у зв’язку з недостатністю прибутку підприємств та значним зменшенням виробництва, лізинг стає найбільш доцільним варіантом і може сприяти збереженню ліквідності більшості підприємств України. Активне впровадження лізингових операцій на ТОВ «Тандем-СК» може стати потужним імпульсом технічного розвитку, переобладнання виробництва.

Можна відзначити привабливість лізингу як фінансового інструменту інвестування в реконструкцію та технічне оновлення виробництва, особливо в умовах обмежених можливостей отримання довгострокових кредитів. Тобто, використання лізингу дасть можливість для оновлення основних фондів, залучення інвестицій, що, в свою чергу, позитивно вплине на фінансовий стан та результати діяльності ТОВ «Тандем-СК».

 

  1. Погорєлова Н. П. Проблеми розвитку ринку лізингу в Україні / Н. Погорєлова // Держава та регіони. — 2007. — № 3. — С. 154–157
  2. Усик Ю. М. Особливості алгоритму лізингового фінансування в науково-технологічній сфері// Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №9.– С.157.
  3. Опарін В. М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення / В. Опарін // Вісник НБУ. — 2000. — № 5. — С. 312–316.
  4. Мазуркевич І.О. Розробка системи моніторингу управління відтворенням основних засобів на підприємствах вантажного автомобільного транспорту