Экономические науки/ 2. Внешнеэкономическая деятельность

Муквич О.І.

Національний авіаційний університет

Інститут міжнародних відносин, Україна

Діяльність транснаціональних корпорацій в Україні

 

За останні кілька десятиліть на міжнародній арені з’явилися нові потужні гравці, які швидко зайняли свою нішу у світовій економіці. Потужність діяльності таких агентів та кількість їх активів іноді можна порівняти лише з ВВП декількох країн разом узятих. Як можна зрозуміти з вище сказаного ці економічні гіганти – транснаціональні корпорації (далі - ТНК). Цей феномен з’явився ще досить недавно, але все ж встиг за якісь 50 – 60 років, стати одним з головних учасників міжнародних економічних відносин.

Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіці, що відбувався б без участі ТНК. Вони приймають як пряму, так і опосередковану участь у світових економічних, а також політичних процесах.

Транснаціональні корпорації значно поглибили рівень взаємозалежності між країнами, інтенсифікувавши процес міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперації національних економік.

Хоча ТНК здійснюють свою діяльність у системі світового господарства, їх вплив поширюються і на політичну сферу, що дозволяє розглядати ТНК поряд із державами і міжнародними організаціями [4].

Сфера діяльності ТНК на сьогоднішній день розповсюджується майже на всі країни світу та галузі економіки. Україну, хоч і відносно молоду державу, також не оминув процес транс націоналізації.

Стабільний розвиток країни в сучасних умовах глобалізації не можливий без взаємодії з транснаціональними корпораціями. Враховуючи стратегічний курс України на інтеграцію у світове господарство, суттєве значення має дослідження її співпраці з ТНК.

Наша країна ще нещодавно здобула незалежність і стала на шлях самостійного економічного розвитку, запорукою успішності якого є зважена економічна політика та зовнішньоекономічні зв’язки.

Залучення потужностей ТНК в національне господарство України залежить від інвестиційного клімату та сприятливості економічного середовища. Також стабільність взаємовідносин України з транснаціональними корпораціями насамперед залежить від якості державного регулювання, що забезпечує правомірне та об’єктивне урегулювання спірних питань та подальшу безконфліктну співпрацю.

Не менш важливим для ослабленого національного господарства України є залучення додаткового іноземного капіталу та інвестицій, які можуть допомогти відновити економіку країни, переоснастити виробництво та надати сильний поштовх для її подальшого розвитку.

Однією з запорук надходження прямих іноземних інвестицій в Україну є розміщення на її території потужностей транснаціональних корпорацій. Наша держава почала брати участь у міжнародних економічних відносинах, що свідчить про повільне, але все ж  зростання її ролі як актора на світовій арені. Україна, не зважаючи на кризові явища та економічні труднощі, намагається поступово нарощувати свій потенціал, на який безпосередньо впливають транснаціональні корпорації.

Однак, для того щоб залучити корпорації до розміщення своїх потужностей в нашій державі необхідно суттєво покращити її інвестиційний клімат та економічну привабливість. Діяльність ТНК на території України досить динамічно набирає обертів, що має для н6аціональної економіки як позитивний так і негативний вплив. Всі ці питання свідчать про беззаперечну актуальність даної теми, особливо в наш час.

Діяльність транснаціональних корпорацій є дуже важливою для економіки будь-якої країни. Україна також не є вийнятком у цій ситуацій, оскільки її політика, котра спрямована на широку інтернаціоналізацію, напряму залежить від обєму прямих іноземних інвестицій, а також капіталовкладень ТНК, що надходять у національну економіку [1].

На сучасному етапі наша держава ще не завоювала достатньої довіри світової спільноти та транснаціональних корпорацій, зокрема, щоб останні проявляли бажання співпрацювати з Україною та розміщувати в ній свої потужності.

Для української економічної політики важливим питанням є вихід на міжнародний ринок та конкурентноспроможність на ньому, важливим фактором якої є створення власних ТНК. На сьогоднішній день в нашій державі їснує лише одна компанія з повним циклом виробництва, яке харектерне для транснаціоналізації це -  ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» - найкрупніше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне за своїми маштабами та можливостями з повним металургійним циклом.

Важливим джерелом забезпечення інвестиційного розвитку України є залучення іноземних інвестиційних капіталів в її економіку. Особливої уваги та створення сприятливого інвестиційного клімату потребують прямі іноземні інвестиції у виробничий сектор економіки всіх країн, що розвиваються, які значно перевищують портфельні інвестиції.

Інвестиційний клімат  сукупність економічних, правових, регуляторних, політичних та інших факторів, які у кінцевому рахунку визначають ступінь ризику капіталовкладень та можливість їх ефективного використання [6].

Я вважаю, що визначальною ознакою, яка яка зумовила зміни макроекономічних показників економіки України в І кварталі 2010 року стали наслідки світової фінансової кризи, на тлі яких з’явилися перші ознаки пожвавлення виробничої діяльності та покращення економічної ситуації.

Станом на 1 січня 2010 року в економіку України іноземними інвесторами  внесено 40 026,8 млрд. дол. США (див. рис. 3.1.).

За моїми спостереженнями, у 2009 році приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці становив 4,3 млрд. дол. США, що складає 69,4 % рівня попереднього року. Інвестиції надійшли зі 125 країн світу.

Суттєві обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 23,0 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у т.ч. переробної – 19,7 % [7].

 

Рис. 3.1. Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну станом на 01.01.2010 року, млн. дол. США

Примітка: побудовано автором за даними з офіційного сайту Міністерства економіки України. [Електорнний ресурс]. - Режим доступу: www.me.gov.ua

 

Однією з головних запорук розвитку України є залучення в її економіку прямих іноземних інвестицій. Надходження ПІІ забезпечується розміщенням на території держави потужностей транснаціональних корпорацій.

Наша країна почала брати участь у міжнародних економічних відносинах, що свідчить про повільне, але все ж  зростання її ролі як актора на світовій арені. Україна, не зважаючи на кризові явища та економічні труднощі, намагається поступово нарощувати свій потенціал, на який безпосередньо впливають транснаціональні корпорації.

Однак, для того щоб залучити корпорації до розміщення своїх потужностей в нашій державі необхідно суттєво покращити її інвестиційний клімат та економічну привабливість.

Вплив прямих закордонних інвестицій транснаціональних корпорацій на економічний розвиток країни має як позитивні, так і негативні наслідки.

На мій погляд, для України є доцільною державна політика використання переваг транснаціоналізації економіки із одночасним захистом національного виробника у визначених галузях та створення передумов виходу українських компаній на закордонні ринки, а негативний вплив інвестицій ТНК на економічні процеси в Україні необхідно звести нанівець збалансованою системою державного регулювання іноземних інвестицій.

         Для взаємодії з ТНК як в Україні, так і на світових ринках, необхідно  створювати власні, українські транснаціональні структури, і певні кроки до цього вона вже зробила [5].

Вирішивши такі проблеми як складність адміністрування податків, кількість та складність отримання дозволів, надмірне технічне регулювання (сертифікація та стандартизація), часті перевірки органів державного нагляду, а також удосконаливши державне регулювання надходження прямих іноземних інвестицій та діяльності транснаціональних корпорацій, Україна зробить великий крок до безпечної взаємодії та взаємовигідної співпраці з транснаціональними  корпораціями, що виведе нашу країну на міжнародний рівень та дозволить їй міцно закріпити свої позиції на ньому [2].

 

Література:

1.      Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України / Новицький В.Є.- К., 2003. – 948 с.

2.      Консультаційна програма Міжнародної Фінансової корпорації з інвестиційного клімату. Інвестиційний клімат в Україні, яким його бачить бізнес. - 2009. – 225 с.

3.      Обзор перспектив мировых инвестиций на 2008 - 2010 год: материалы Конференции ЮНКТАД, (Женева, 24 сент. 2008г.)- ЮНКТАД.,- 2008.-15 с.

4.      Філіпенко А. С. Світова економіка: Підручник / Філіпенко А. С., Рогач О. І., Шнирков О. І.  – К.: Либідь, 2006. – 582 с.

5.      Беляев А.Ю. Создание ТНК в Украине, как движущая сила участия страны в международном обмене. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.intkonf.org

6.       www.in.gov.ua – Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та розвитку

7.      www.me.gov.uaОфіційний сайт Міністерства економіки України