Приходько Т.О.

 Академія муніципального управління

 

 

Проблеми малого підприємництва в Україні

 

Низький рівень розвитку підприємництва в малих містах та районах області вже сьогодні завдає таких негативних соціально-економічних наслідків:

1. Значне погіршення ресурсного потенціалу (людського, матеріально-технічного тощо), подальше наближення більшості малих міст та сіл України до межі зникнення, посилення трудової міграції та надмірної концентрації бізнесу та господарських ресурсів у обласних центрах і великих містах. Ця проблема підсилюється тим, що кожне п’яте мале місто України є монофункціональним (обслуговує одне містоформуюче підприємство).

2. Призупинення темпів розвитку підприємництва регіону та держави загалом, гіпертрофоване зростання «центру» за рахунок виснаження «периферії», сповільнення темпів соціально-економічного розвитку країни загалом. Як наслідок, більшість регіонів є дотаційними або депресивними, а нерівномірність регіонального розвитку – очевидною.

3. Скорочення обсягів фінансових надходжень до місцевих бюджетів, що призводить як до посилення соціально-економічних диспропорцій регіонального і субрегіонального розвитку в Україні, так і до погіршення соціально-побутової інфраструктури малих міст.

4. Формування у суспільстві негативного ставлення до ведення підприємницької діяльності та подальше погіршення рівня інвестиційної привабливості малих міст і сільських територій.

5. Погіршення демографічної ситуації у малих містах та районах.

6. Посилення тінізації бізнесу у малих містах та районах (особливо у прикордонних районах області) через участь населення в «човниковій» торгівлі підакцизними товарами.

7. Скорочення обсягів інвестицій (зокрема, у підприємницьку діяльність) і зменшення таким чином ресурсної бази економічного розвитку для наступних поколінь.

8. Наявність проявів «дискримінації» громадян України, які проживають у малих містах та на сільських територіях внаслідок концентрації ресурсів та інфраструктури підтримки підприємництва в великих містах та обласних центрах.

До основних перешкод розвитку малого підприємництва у малих містах можна віднести:

- відсутність єдиної, поетапно реалізованої стратегії та тактики розвитку малого бізнесу в малих містах та сільських територіях;

- недостатність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (районних та міських) для формування належної інституційної інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва;

- недостатній досвід, навики та рівень підготовки представників органів державного управління щодо реалізації проектів розвитку малого підприємництва на субрегіональному рівні управління; неефективність та декларативність субрегіональної політики розвитку підприємництва регіональними і місцевими органами влади;

- низький рівень розвитку транспортної, соціальної та ринкової інфраструктури в малих містах і сільській місцевості, віддаленість від великих населених пунктів і шляхів сполучень;

- недостатність навиків ведення підприємницької діяльності, нестача фінансових ресурсів населення у малих містах і сільській місцевості щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності;

- невідповідність сформованого у малих містах та районах підприємницького середовища, відсутність дієвих програм залучення коштів вітчизняних трудових мігрантів у підприємницьку діяльність;

- низький рівень розвитку інституційної інфраструктури підприємницької діяльності у малих містах та районах;

- чинник трансформаційної кризи (занепад багатьох містоформуючих великих підприємств, репресивність «старопромислових» районів, демографічна криза тощо);

- недовикористання коштів програм міжнародної технічної допомоги внаслідок недостатньої участі в залученні цих коштів місцевих органів державного управління.

До позитивного слід віднести ініціювання громадськими організаціями в Україні та організаціями з міжнародної технічної допомоги проектів розвитку підприємництва і створення робочих місць в сільській місцевості, а також затвердження Загальнодержавної та, відповідно, регіональних програм розвитку малих міст. Позитивним є наявність серед пріоритетних цілей розвитку малих міст в Україні забезпечення розвитку малого підприємництва та удосконалення інституційної інфраструктури його підтримки.

На сьогодні органи державної виконавчої влади не забезпечують належне системне управління та контроль за розвитком малого підприємництва у малих містах та районах своїх областей і тому реалізація розрізнених проектів за кошти міжнародної технічної допомоги та окремих заходів у межах регіональних програм підтримки підприємництва за вкрай незначні кошти не спроможні якісно покращити ситуацію щодо розвитку малого підприємництва на решті території області, окрім обласного центру та двох-трьох міст обласного значення.

 

Література:

 

1.                 Крупка М.І. Фінансово-економічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні // Фінанси України.–1998. – № 5. – С. 31 – 34.

2.                 Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 237с.

3.                 http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,142/id,4667.