Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

 

Степаненко О.А., Коломієць Ю.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Дидактичні особливості організації роботи гуртка.

 

Важливим є питання щодо надання безперервного характеру процесові розвитку технічної творчості дітей та підлітків. Зробити творчу технічну діяльність дітей цілорічною, підсиливши цим її виховне й освітнє значення, можна шляхом організації технічних гуртків у літніх таборах юних техніків (із відповідно підготовленою матеріально-технічною базою та добором керівників). Як доводить практика, літній період є особливо сприятливим для використання технічної самодіяльності школярів для суспільно-корисних цілей, виготовлення стендів, обладнання лабораторій, майстерень, полігонів, виставок тощо.

Подальше удосконалення та розвиток системи технічної творчості школярів відповідно до завдань реформування школи дасть змогу створити кращі умови для виховання та навчання дітей, підлітків і молоді, підготувати їх до праці, активної громадської діяльності. 

Перш ніж створити   гурток, майбутній керівник повинний розробити його програму, структура й утримання якої повинні відповідати загальновідомим дидактичним принципам: науковість, (наочність, зв'язок теорії з практикою; актуальність, облік загальних (вікових) і індивідуальних особливостей дітей, їхніх конкретних інтересів і можливостей.

У програмі гуртка розкривається не тільки зміст, але і вказуються прогнозовані результати - опис знань, умінь і навичок, що одержать вихованці в ході занять, що розвиваються здібності і якості особистості.     Програму доповнює побудований на її основі план навчально-виховної, господарської й іншої роботи гуртка. Обидва ці документа затверджуються керівником навчального закладу. Велике значення має продуманий вибір об'єктів праці в гуртка. Для технічного напрямку це - виготовлення оснащення для шкільних майстерних, навчальних і побутових приладів, наочних приладів і т.д.

Необхідною підмогою для керівника гуртка служить календарно-тематичний план, у якому передбачаються дати проведення занять, назви розділів і тим, основні поняття, зміст практичної діяльності, методичне забезпечення й устаткування. При його обговоренні з членами гуртка випливає по можливості врахувати їхні пропозиції і побажання. Важливо, щоб хлопці самі сталі організаторами життя гуртка, відчули відповідальність за його роботу, а керівник уміло, й тактовно керував їхньою діяльністю. На основі календарно-тематичного плану розмотуються і проводяться конкретні заняття. Готуючись до кожного з них, керівник кружка уточнює зміст роботи, підбирає необхідне устаткування, матеріали.

Основним звітним документом у гуртку є навчальний журнал. На початку року в нього вносяться зведення про всіх гуртківців. Тут указується тема  заняття, відзначаються присутні. Крім цього керівникові гуртка рекомендується вести щоденник роботи, у який звичайно вписується план заняття, опорні поняття, перелік виконуваних виробів, короткі висновки зі спостережень за роботою  хлопців і підсумки роботи гуртка підводяться наприкінці навчального року і поряд з усною оцінкою досягнень кожного з гуртківців підкріплюються виставкою їхніх творчих робіт.

Запис у гурток проводить керівник у визначені години у приміщенні, де надалі будуть проходити заняття. Якщо гурток працює вже не перший рік, то на період проведення запису рекомендується організовувати невелику виставку моделей, учбово-наглядних посібників, виробів, зроблених гуртківцями й відображаючи характер його роботи.

Учасники гуртка повинні бути близькі за віком, різниця у віці може бути не більш 1-2 років. Одним з головних критеріїв добору є інтерес до роботи в гуртку.

Особливої уваги вимагає комплектування гуртка першого року навчання. Його доцільно проводити в другій половині вересня, після того як у школі вже уточнений розклад уроків. Інформація про набір у гурток (короткі зведення про гурток, про вік прийнятих, про час і місце запису) повинна бути вчасно доведена до зведення учнів.

Керівник розмовляє з кожним з новачків, виявляє область його інтересів і рівень підготовки. Запис проводиться в спеціальному журналі або на окремих бланках-картках. Тим, хто записався в гурток повідомляється розклад роботи, час і місце проведення першого заняття.

Комплектування кружка не закінчується з початком його роботи, він може продовжуватися ще і протягом навчального року. Це відбувається тому, що, з одного боку, має місце відсів, а з іншого боку - нерідко і після початку занять з'являються бажаючі записатися в гурток. Оптимальна кількість членів гуртка -15 чоловік.

Для регулярного відвідування школярами гурткових занять і запобігання відсівання велике значення має регламент роботи гуртка. Режим його роботи повинний бути стабільним, погодженим з розкладом навчальних занять і проведенням інших заходів у школі.