Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

 

Правдивець М.М., Коломієць Ю.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Особливості використання інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутнього вчителя технологій

Самі технічні засоби навчання не містять інформації, вона знаходиться в носіях цієї інформації — слайдах, кінофільмах, магнітофонних стрічках, дискетах, компакт-дисках і т.д.

По виконуваних педагогічних функціях технічні засоби навчання поділяються на три групи: технічні засоби інформації (аудіовізуальні); технічні засоби програмованого навчання і контролю знань (інформаційно-контролюючі); тренажерні. Технічні засоби інформації широко використовують для формування нових знань. Вони полегшують передачу навчальної інформації, допомагають керувати увагою учнів, заощаджують час.

Найбільш універсальними з усіх дидактичних засобів є учбово-наочні посібники, вербальні, аудіовізуальні засоби, тому що їх застосування в навчальному процесі дозволяє вирішувати різноманітні дидактичні задачі.

Вибір засобів навчання в кожнім конкретному випадку залежить від цілей і задач, змісту навчання, закономірностей навчального процесу, пізнавальних здібностей учнів, використовуваних організаційних форм і методів навчання, а також від дидактичних можливостей самих засобів навчання.

Натуральні посібники дають конкретне цілісне представлення про об'єкти. Наприклад, викладач демонструє учням коробку передач визначеного верстата. Однак принцип дії за допомогою цього об'єкта важко пояснити, тому необхідно після загального пред'явлення натурального об'єкта за допомогою креслень і схем пояснити, як конкретно працює коробка передач.

Макети і технічні моделі дозволяють учнем познайомитися з істотним у реальному об'єкті. їх конструюють так, що найбільш значимі компоненти конструкції чи принцип дії можна представити наочно. Дуже важливо те, що макети, як правило, менше натуральних об'єктів.

На фотографіях і малюнках реальні об'єкти представлені в одній площині. У навчанні більш продуктивними виявляються малюнки, тому що як наочний матеріал вони мають значні переваги: за допомогою малюнка можна показати властивості предмета роздільно від цілого, відокремити істотне від несуттєвого, показати найбільш типові риси об'єкта.

Технічне креслення передає точно, у виді символів, істотні просторові ознаки об'єкта (розміри, зовнішній вигляд і т.д.). По суті, креслення є умовним зображенням. Об'єкт показують у різних проекціях, у розрізі, для того щоб створити у свідомості учнів представлення про об'єкт із усіма його просторовими властивостями.

Графіки і діаграми застосовують для наочного показу кількісних і тимчасових залежностей. За допомогою графіків можна представити сутність і характер досліджуваного явища, у стиснутій, конкретній і зрозумілій формі вказати абстрактні взаємозв'язки (наприклад, графіки функціональних залежностей). Діаграми використовують для порівняння однакової ознаки двох чи більш різних груп об'єктів.

Таблиці, схеми, графіки, креслення в трудовому навчанні використовується як правило, при поясненні навчального матеріалу, і при його закріпленні. Ці наочні приладдя можуть бути представлені в двох варіантах: один (повний) служить для пояснення, а іншої (із пропусками, незаповненими місцями) — для перевірки засвоєного; в останньому випадку учень повинний відновити пропущене.

Дошка використовується як для пояснення нового матеріалу, так і організації самостійної роботи учнів, оформлення індивідуальних відповідей при перевірці знань і умінь.

Вербальні засоби навчання. Серед них особлива роль належить навчальній літературі для учнів. Вона є найважливішим джерелом знань, а разом з тим і засобом, що стимулює пізнавальної інтерес, самостійне пізнання, активність учнів. Але самий вдалий підручник буде приносити користь тоді, коли викладач сформує в учнів уміння працювати з ним. Аудіовізуальні засоби навчання по характері пред'явлення навчальної інформації поділяються на екранні, звукові, екранно-звукові.

Серед аудіовізуальних засобів навчання найбільш поширені діапроектор, графопроектор, епіпроектор, кінопроектор, лінгафонні пристрої.

Екранно-звукові засоби — навчальне кіно, навчальне телебачення, відеозапис, озвучені діафільми — займають особливе місце в навчальному процесі в силу своєї специфіки. На відміну від слова вчителя, об'ємних, друкованих і інших посібників ці засоби передають навчальну інформацію різних форм і видів, дозволяють спостерігати динаміку процесів живої природи, техніки, виробництва, побачити невидиме неозброєним оком.

Досить ефективно останнім часом себе зарекомендували мультимедійні засоби навчання. Доречне їх використання при розгляді окремих фаз і етапів протікання фізичних явищ чи технологічних процесів під час метало чи деревообробки, вивчення конструктивних особливостей верстатів чи інструментів. Велику роль мультимедія грає при показі пристроїв, послідовності етапів зборки, налагодження малогабаритних об'єктів (точних механізмів, радіоапаратури), при вивченні громіздких і дорогих механізмів, багатокомпонентних технологічних процесів, процесів, що протікають дуже швидкий чи дуже повільних процесів.