Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

 

Кліменко О.М., Коломієць Ю.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Впровадження інноваційно-інформаційних технологій у процес контролю знань учнів основної школи на уроках трудового навчання.

 

Сучасну, науково обґрунтовану педагогіку не можливо уявити без активного використання інструментарію об'єктивних методів вимірювання та оцінювання якісних характеристик, притаманних людині, до яких належить і рівень знань. Такий інструментарій створювався протягом останніх ста років, вдосконалюється і тепер. Його залежність від розвитку науково-технічного прогресу, з одного боку, та вплив на цей розвиток, з іншого, не можна недооцінювати.

Комп’ютеризація навчального процесу передбачає впровадження у шкільну практику сучасних інноваційно-інформаційних технологій. Останнім часом науковцями і методистами приділяється багато уваги дослідженням доцільного та ефективного використання комп’ютера у навчально-виховному процесі. На сьогодні вже накопичений багатий теоретичний і практичний досвід застосування інноваційно-інформативних технологій у навчанні учнів, який у сукупності складає фундаментально відпрацьовану концепцію комп’ютеризації навчання.

Згідно досліджень науковців, застосування комп’ютерних технологій справляє неабиякий вплив на ефективність реалізації навчального процесу. Доцільне використання інноваційно-інформаційних технологій урізноманітнює способи отримання учнями нової інформації, сприяє формуванню елементарних дослідницьких навичок, розвиває мислення, інтуїцію, сприяє індивідуалізації навчання учнів, дозволяє кожному учневі самостійно обирати прийнятний для нього темп і рівень опанування навчальним матеріалом, усуває психологічний дискомфорт від страху неправильно виконати завдання, формує позитивне ставлення до навчання.

Використання інноваційно-інформаційних технологій під час трудової підготовки учнів в основній школі надає реальні можливості для удосконалення методики реалізації контролю навчальних досягнень учнів. Застосування інноваційно-інформаційних технологій для контролю ЗУН учнів має ряд переваг перед класичними формами контролю. А саме:

­       використання інноваційно-інформаційних технологій дозволяє контролювати ЗУН усіх учнів у достатньо стислий термін, здійснювати контроль частіше, забезпечуючи його оперативність;

­       результати контролю виявляються більш об’єктивними і надійними, і також дозволяють аналізувати рівень, об’єм і глибину опанованих учнями ЗУН;

­       застосування інноваційно-інформаційних технологій у реалізації контролю навчальних досягнень учнів сприяє формуванню позитивної мотивації навчання через відсутність категоричної негативної оцінки і за рахунок новизни діяльності;

­       застосування інноваційно-інформаційних технологій у реалізації контролю навчальних досягнень учнів активізує у них процес формування рефлексії власної діяльності та поведінки, потреби, умінь та навичок самоконтролю.

Значною перевагою застосування комп’ютера для реалізації контролюючої функції освіти є можливість використання графіків, звуку, комп’ютерних відеокліпів, а також, за наявністю можливості, вихід до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.

Система комп’ютерного контролю дає вчителю трудового навчання ряд нових можливостей, які дозволяють підвищити якість навчального процесу:

-       автоматизована підготовка мети навчання, мети контролю та контролюючих методик;

-       отримання вихідної інформації про учня;

-       автоматизована деталізація змісту навчального матеріалу, який підлягає контролю, і можливий вибір прийомів та способів контролю навчальних досягнень;

-       вибір рівня проблемності навчання на основі проблемності змісту навчального матеріалу, типу формулювання та індивідуальних особливостей учня;

-       визначення рівня гнучкості управління процесом трудового навчання відносно до мети і бажань;

-       розгорнута система запропонованих завдань у відповідності з реальними навчальними досягненнями учнів;

-       статистична обробка інформації про динаміку роботи кожного учня та класу в цілому, аналіз ефективності і результативності використання різних прийомів і способів контролю.

Зміст та методика організації комп’ютерного тестування, індивідуальний підхід та диференціація відповідно до рівня розвитку трудової активності кожного учня, врахування їх інтересів, потреб тощо позитивно впливає на формування інтересу до навчання.

Підсумовуючи вищесказане можна стверджувати, що автоматизована педагогічна діагностика на основі використання засобів інноваційно-інформаційних технологій дозволяє значно підвищити ефективність реалізації функцій контролю освіти та значно розширити можливості учасників навчального процесу. Але досягти позитивного впливу інноваційно-інформаційних технологій на навчальний процес можна тільки за умови застосування якісного програмного забезпечення, його відповідності дидактичній меті та гармонічному поєднанні з традиційними методами.