Мартиросян Л.І.

 

ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА: ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛІЦИТНОЇ ТА ЕКСПЛІЦИТНОЇ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ДІЄСЛІВНИХ СЕМЕМ

/ на матеріалі української та російської мов/

 

Комплексний підхід до моделювання міжсемемних відношень на діахронічному зрізі спрямовано на з’ясування лексико-семантичної типології первинних дієслівних етимонів, набору мотиваційних ознак, покладених в основу номінативних розбіжностей омонімічних дієслів, відтак, встановлення спільної семантеми, яка об’єднує комплекс як денотативно відмінних одиниць, так і тематично (сигніфікативно) подібних семем омонімічних дієслівних знаків, зокрема й некорелятивні словотвірні деривати, ЛСВ. Зазначена проблематика тісно переплітається зі специфікою і закономірностями типологічних змін у лексико-семантичній системі конкретної мови, а отже, виходить на проблему гомогенності чи гетерогенності її складових в контексті діапазону семантичних зрушень номінативних одиниць у близькоспоріднених мовах, які можна описувати за допомогою понять і категорій структурної лексичної семантики [2, 389].

Аналогічну думку висловив і О. М. Соколов, який вважав, що дієслівні категорії найбільш адекватно відображаються через акціональний, дієслівний план у вигляді семантем, під якими розуміється лексичне значення дієслова, що складається із сукупності семем. У плані моделювання семантема, на його думку, – це та домінанта, інтегральне значення, яке цементує комплекс семем.

 Вважаємо за потрібне підкреслити, що при з’ясуванні типу, характеру семантичних розбіжностей дієслівних міжмовних омонімів основну увагу закцентовано на генетичній та структурно-семантичній характеристиці гомогенних міжмовних омознаків. Це зумовлено недостатнім вивченням одно- та багатозначних дієслів з позицій дієслівної семантичної варіативності, а також категорій  каузативності, фазовості, аспектуальності, способів дієслівної дії, формальних, словотвірних та синонімічних рядів, створюваних їхніми лексико-семантичними варіантами (далі – ЛСВ), їхньої належності до певних лексико-семантичних груп. В основу розмежування покладено як сигніфікативний компонент лексичного значення дієслів, розбіжності сигніфікатів, так і специфіку вияву інших структурних компонентів дієслівної семантики, зокрема і внутрішню форму.

Останній аспект виявляється найбільш суттєвим при з’ясуванні особливостей імпліцитної та експліцитної семантичної деривації дієслівних ЛСВ у плані лексико-семантичних змін дієслівної семантики, включаючи й появу омонімічних значень дієслів у російській та українській мовах. 

На нашу думку, основним інструментом аналізу гомогенної або семантико-етимологічної омонімії виступає внутрішня форма слова, як імпліцитна, так і експліцитна, за допомогою якої з’ясовуються типи міжмовних лексичних корелятів – абсолютних та відносних – встановлюється можливість їхнього входження у парадигматичні, таксономічні, синтагматичні та епідигматичні зв’язки на рівні первинної, вторинної, в т.ч. і фразової номінацій, узагальнюються основні семантичні і формальні закономірності міжмовних утворень, що омонімізуються у випадку полісемантичної реалізації семем залежно від ступеня їх застарілості/актуальності, загальновживаності, кодифікованості/ обмеженості, територіальної, соціальної, входження у різноманітні тематичні й номенклатурно-термінологічні блоки-субструктури та інші функціонально-стилістичні характеристики.

Гомогенна міжмовна омонімія дієслівних значень постає в результаті трансформації етимологічно спільного лексичного архетипу і виявляється у різній корелятивності, типології збігів/ розбіжностей – від часткової видозміни первинного і вторинного значення, що виявляється на спільному історичному або сучасному тлі, до яскраво виражених семантичних розбіжностей діалексем праслов’янського походження. Останні зумовлені різними семантичними процесами, що лежать в основі структурування неідентичної семантики лексичних позначень.

У пропонованій розвідці зупинимося тільки на абсолютних міжмовних дієслівних омонімічних знаках в українській та російській мовах.

Абсолютними гомогенними етимологічними омонімами є власне дієслівні омоніми та дієслівні омонімічні дублетизми, які з формального погляду можуть мати як повний, так і частковий збіг плану вираження, а в плані семантики характеризуються досить широким діапазоном семантичних розбіжностей як у плані первинної, так і вторинної номінації. Слушною з цього приводу є думка Ю.Д. Апресяна про те, що "різні типи регулярних семантичних відмінностей дієслів, включаючи й полісемію разом з омонімією, простежуються не на денотативному, а на сигніфікативному рівні."

До таких омонімічних одиниць належать структурно похідні (дієслова з похідною основою) передусім омопари з нерозгалуженою семантичною структурою, моносемічні омопари, кожен член яких має по одному некорелятивному значенню, наприклад, рос. втачать "вшити" (втачать рукава)укр. вточити "налити, влити тонкою цівкою води, націдити"; рос.выгибать "надавати чому-небудь гнутої форми, згинати" – укр. вигибати "гинути, вмирати (про всіх або багатьох), рос. нашкодить "накапостити", напустувати, здійснити недобрий вчинок"укр. нашкодити "завдати шкоди" та ін.

Неважко помітити й те, що у зіставлюваних дієслівних семантичних структурах актуалізується спільна каузативна фізична дія, спрямована на певний об’єкт – вилучення, видалення, зміна певного стану (деформація). Ця  дієслівна семантика реалізується за допомогою префіксів ви-, за-, і може вважатися категоріальною: вона пронизує практично всі досліджувані типи омонімів.

Зокрема, для дієслів типу втачать "вшити" (втачать рукава)укр. вточити "налити трохи, націдити" характерна спільна  каузативна ідея обробки (модель "обробляти певним способом" – спричинювати зміну стану (наповнення посуду водою) чи "змінювати вигляд одягу, додаючи, приєднуючи щось". Значення прямої або опосередкованої фізичної (рідше – словесної) дії приєднання чогось, додавання до чогось, втиснення в середину чогось збереглось в семантичній структурі цього дієслова в староукраїнській мові. У Словнику Є. Тимченка наводяться кілька значень для  протиставлених за видом одиниць втачати, вточити, які не зовсім збігаються з хронологічно пізніми і сучасними: 1) "точачи, всувати, всунути, впустити, 2) "точучи вливати, влити", 3) "наводити, приточувати, цитувати, призадумувати" [5, 350].

Варто звернути увагу на невелику групу абсолютних гомогенних дієслівних міжмовних омонімів, що здебільшого виявляються подібними за внутрішньою формою, мають спільне словотвірне значення, хоча й співвідносяться з різними словотвірними типами, а в окремих випадках і способами дієслівної дії та способами деривації. Цей тип омонімії репрезентований спільнокореневими парами з різною семантичною структурою (по одному різному значенню від базового дієслівного деривата, названого твірною основою); здебільшого останні мотивуються словами, що належать до спільних семантичних груп, а про зміну значення сигналізує афікс. Так, дієслово заветреть в російській мові має значення "втратити свіжість, почати псуватися" і вживається у розмовній, невимушеній сфері спілкування. У цій семемі розвинувся додатковий запаховий компонент "підлягати процесу псування, видавати неприємний запах, смердіти". Його стилістично нейтральний відповідник в українській мові завітрити "починати віяти" містить у своїй семантичній структурі значення "початку дії", співвідноситься з "початковою" фазою дієслів. У цих дієсловах відсутнє значення цілеспрямованої дії, обидва значення неперехідні. З неоднаковою сигніфікативною сферою співвідносяться і дієслівні омоніми, що мають прямий об’єкт фізичної дії, а з формального погляду різняться акустично (акцентологічно): рос. набурить "просвердлити буром в якісь кількості" – з наголосом на суфіксі тематичної основи (укр. насвердлити)  та укр. набурити "налити багато чого-небудь" – з накореневим акцентом. Показово, що цих дієсловах  на підставі спільної моделі "обробка, вилучення – каузація зміни стану" простежуються синонімічні зв’язки з розглянутою омопарою вточить – втачати. Причому, структурно, мотиваційно відмінні відповідники в одній окремо взятій мові (укр. вточити – набурити ) мають частковий збіг значення. Семантика диференціюється за ознакою протиставлення, антонімії – "мала кількість", "трохи рідини" (для  укр. вточити) і "велика кількість", "багато рідини" (для набурити). Водночас на внутрішньомовному рівні у російській мові збіг також не може вважатися повним, оскільки набурить містить в собі значення великої кількості, інтенсивності дії з метою досягнення певного результату, на відміну від дієслова втачать, в якому помітний відтінок тривалості, пов’язаний з іншою поняттєвою сферою – ткацтвом. Мають спільну мотиваційну ознаку, хоча співвідносяться з різними твірними основами перехідні дієслова недоконаного виду відповідно рос. навозить "угноювати" – укр. навозити "привозити кого – або що-небудь у великій кількості". Ці омопари співвідносяться з різними мотивуючими: рос. від навоз "гній" укр. від дієслова  навозити зі значенням переміщення та великої кількості, повторюваності, інтенсивності дії (остання маркується за допомогою префікса на-).

За спільним значенням взаємності, що розвинулось із семантичної групи дієслів, що позначають акт думання, зближуються між собою взаємнозворотні неперехідні дієслова,  вихідна семантика яких зазнає трансформації, можливо, під впливом префіксів: рос. обознаться "помилитися, прийнявши когось або щось за інше" – укр. обізнатися "звикнути до чогось, освоїтися". Ці дієслова утворені від дієслова обо-знать. На основі цього прямого значення в українській мові розвивається ще й семантично похідне, метафоричне, що виникло у результаті функціональної подібності "вивчити досконало що-небудь". Члени того самого словотвірного гнізда відносяться до часткових гомогенних омонімів, оскільки одному прямому значенню російського дієслова вызнать "вивідати, взнати", що є просторічним, відповідає чотири різних, в основному стилістично нейтральних і перехідних значення в українській мові. Порівняймо визнати 1)"вважати дійсним, законним", 2) "зізнатися в чому-небудь", 3)"вважати когось або щось за кого -, що-небудь", нарешті, ще одне значення, на відміну від попередніх, вживається на позначення релігійних почуттів, віросповідання.

Спорадично представлені дієслівні омодеривати дубить – дубити, що постали унаслідок імпліцитної деривації зіставлюваних у двох мовах ЛСВ. У семантичній структурі цих дієслів в одній мові  значення є прямим, пов’язаним із сферою матеріальної культури; воно має відповідники в інших мовах: болг. дъбя "дубити шкіру", в.-луж. dubiж "дубити", польськ.dкbiж "здирати кору з дерева", рос. дубить "обробляти шкіри тварин, вимочуючи їх у спеціальних хімічних розчинниках, а також у настої кори дуба, верби, ялини" [6, 92]. А в другій становить результат стертої метафори, подібності внутрішнього стану (ставати подібним до дуба, втрачати рухомість, чутливість, застигати): дубіти 1)"втрачати чутливість, рухомість від холоду", 2) "застигати, цепеніти від страху, здивування, захоплення". За свідченням Б.Грінченка, дієслово дубити з накореневим наголосом має три значення, два з яких  "вимочувати сукно у відварі вільхової кори", "виробляти шкіру" покривають значення російського відповідника (ці значення є діалектними, засвідчені в гуцульських та лемківських говірках), а третє – стилістично марковане "дерти, здирати гроші"  [1, 451] виявляється безеквівалентним. Не виключено, що воно постало унаслідок метафоризації, подібності за семантичною, фразеологічною моделлю "здирання кори дерева для подальшої обробки, дублення" – дерти три шкіри.

Інхоативний спосіб дії "ставати подібним до чогось", "ставати носієм ознаки, названої мотивуючим словом-прикметником, притаманний і омонімічним дієсловам, неперехідним, зі значенням  зміни стану типу  рос. дурнеть "ставати менш красивим, втрачати привабливість"  (укр. поганіти, миршавіти) – укр. дурніти "ставати дурним." У цьому разі міжмовна омонімія зумовлена міжчастиномовною і внутрішньомовною омонімією у їхньому поєднанні. Певним свідченням тому є той факт, що семантична і словотвірна структура цих дієслів лише частково співвідноситься, збігається з відповідними прикметниками рос. дурной і укр.дурний. Лише неосновне (переносне значення) цих прикметників дурной "негарний, поганий, бридкий" та укр. дурний "розумово обмежений, тупий" реалізувалось в дієсловах, утворених від цих прикметників.  Причому в українській мові останнє є загальноуживаним, хоча й стилістично зниженим, з помітним відтінком розмовності, а в російській воно взагалі є периферійним, просторічним, діалектним.

Таким чином, аналіз семантико-етимологічних омонімів як вияв гомогенності лексичного складу зіставлюваних мов спирається, з одного боку, на сигніфікативне поле дієслівної семантики, тобто специфіку об’єктивації референтів, типологію засобів словотвірної номінації, внутрішньої форми, а з другого боку – зорієнтовується на з’ясування кореляції останньої з власне дієслівними категоріями – каузативністю, способами дієслівної дії, перехідністю/неперехідністю, аспектуальністю, зворотністю тощо. При цьому простежується специфіка вияву категоріальних та диференційних сем, типологія семного набору некорелятивних ЛСВ дієслів, яка поєднує або диференціює омонімічні пари в плані їхньої належності до певних лексико-семантичних груп. Таким семантичним інваріантом для розглянутих абсолютних омонімічних дієслівних корелятів є ЛСГ з каузативним значенням активної фізичної дії, деструкції, поділу, зміни фізичного стану. Трапляються одиниці із значенням "доведення, набуття певного фізичного (рідше – психічного) стану". Абсолютна більшість таких дієслів імпліцитно передбачає прямий об’єкт дії, на який остання переноситься повністю або частково.

ЛІТЕРАТУРА

1.     Грінченко Б.Д. Словарь української мови. - К.: АН УРСР, 1907-1909.- Т.1- 4.

2.     Кочерган М. П. Слово і контекст. - Львів: Вища школа, 1980.

3.     Кочерган М. П. Контрактивна семантика на порозі нового тисячоліття // Проблеми зіставної семантики. - Вип. 5. – К., 2001.

4.     Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов: Словник російсько - українських міжмовних омонімів. - К.: Академія, 1997.

5.     Тимченко Є. Історичний словник українського языка. - Харків-Київ, 1930-1932. - Т.1.- Вип.1, 2.

6.     Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. - М.: Наука.1971.- Вып. 1 – 14.