Педагогические науки / 2. Проблемы подготовки специалистов

                                                     Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Результати апробації мультимедійного електронного посібника «Планування уроку англійської мови в початковій школі»  

 

Широке впровадження інноваційних інформаційних технологій до системи вітчизняної вищої освіти передбачає розробку електронних навчальних комплексів, посібників, підручників, енциклопедій тощо, об’єднаних назвою електронні (комп’ютерні)  засоби навчання.

Електронні (комп’ютерні) засоби навчання, поряд з властивими їм недоліками (прямою залежністю від наявності комп’ютера, гіршим сприйняттям тексту з екрану монітора тощо), мають низку незаперечних переваг:

·  вільний вибір місця і часу для роботи,

·  швидка реакція навчальної програми на дії студента,

·  комбінування різних форм представлення інформації (текстової, графічної, анімації, відео, аудіо),

·  можливість програмної адаптації курсу до індивідуально-психологічних особливостей студентів,

·  керування обсягом і послідовністю представлення матеріалу,

·  навчання на власному досвіді (learning by doing), зокрема, можливість адресації до повторного проходження матеріалу, моніторингу навчальних досягнень

·  ефективна електронна система контролю, в тому числі й тестування.

Саме електронні (комп’ютерні) засоби навчання дозволяють підвищити ефективність як аудиторних, так і позааудиторних занять, що підтвердила апробація розробленого нами у співавторстві з кандидатом філологічних наук, доцентом Київського національного лінгвістичного університету (КНЛУ) мультимедійого електронного посібника «Планування уроку англійської мови в початковій школі», який було презентовано на науковій конференції «Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі» у жовтні 2006 року в КНЛУ та Всеукраїнській науково-методичній конференції «Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу» в листопаді 2007 року в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Електронні (комп’ютерні) засоби навчання, як відомо, відносяться до програмних засобів або програмно-технічних комплексів, які мають предметний зміст, а також орієнтовані на взаємодію з тим, хто навчається (в нашому випадку – зі студентом).

Передусім вимога предметного змісту передбачає, що електронний (комп’ютерний) засіб навчання повинен містити навчальний матеріал з певної предметної галузі (дисципліни, курсу, розділу, теми). Наш посібник уміщує дидактичний матеріал з професійно-вибіркової дисципліни «Нові підходи до викладання англійської мови в початковій школі», яку ми вже понад 10 років читаємо студентам факультетів англійської мови та заочного і вечірнього навчання КНЛУ.

По-друге, орієнтація на студентів означає, що вони складають базову категорію користувачів, у розрахунку на яких визначаються зміст і функція, втілювані в електронному (комп’ютерному) засобі навчання. Найважливішою характеристикою мультимедійного електронного посібника «Планування уроку англійської мови в початковій школі» є його орієнтація на самостійну роботу студентів, яка передбачає набуття ними як декларативних знань (про етапи формування мовленнєвих навичок і розвитку мовленнєвих умінь, про структуру уроку іноземної мови тощо), так і процедурних знань (про відповідні комплекси вправ, урок англійської мови та його фрагменти тощо).

Результати апробації мультимедійного електронного посібника паралельного з його друкованим аналогом (Бігич О.Б. Планування уроку англійської мови в початковій школі: Посібник.- К.: Ленвіт, 2006.- 64 с.) в минулому навчальному році при читанні професійно-вибіркової дисципліни «Нові підходи до викладання англійської мови в початковій школі» дозволили нам дійти таких висновків:

-                    декларативні знання (про етапи формування мовленнєвих навичок і розвитку мовленнєвих умінь, про структуру уроку іноземної мови тощо) формуються ефективніше при роботі студента з друкованим варіантом навчального посібника за рахунок відсутності низки негативних психофізіологічних чинників сприймання інформації з екрану монітора;

-                    в свою чергу, процедурні знання (про відповідні комплекси вправ, урок англійської мови та його фрагменти тощо) засвоюються більш якісно при роботі з електронним мультимедійним варіантом навчального посібника завдяки різним формам (текстова, графічна, анімація, відео, аудіо) і каналам (зоровий і слуховий) представлення навчальної інформації та інтерактивності;

-                    суто електронна форма друкованих видань є прийнятною передусім для збереження та накопичення інформації, в якості ж засобу навчання, зокрема, для вивчення іноземних мов, не є достатньо дієвою.

Зазначимо, що студенти самостійно (з огляду на різні чинники: передусім бажання працювати з мультимедійним електронним посібником, наявність компютера при самостійній роботі, елементарна компютерна грамотність тощо) обирали друкований чи мультимедійний електронний варіант посібника. При цьому ніхто не відмовився від роботи з його електронним варіантом. Навпаки, студенти висловили жаль, що посібник охоплює лише одну тему «Планування уроку англійської мови в початковій школі».

Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в імплементації модулів електронного контролю і моніторингу успішності студента, а також у переході на інші платформи й інтерфейси.