Государственное управление/ 2.Современные технологии управления

Пилипенко І.Л.

Донецький державний університет управління, Україна

Політичні проекти

В рамках процесів політичного реформування, що відбуваються в Україні останнім часом, важливе місце посіли політичні проекти.

Термін «політичний проект» включає не просто запуск проекту, але і його завершення, певні результати. Дуже багато проектів з політичною метою запускаються, а потім достроково згортаються. Політичні проекти на відміну від більшості соціальних, як правило, короткострокові.

Розкриття досліджуваної теми потребує вирішення питань щодо особливостей політичного проектування. Ці тенденції поки ще слабко вербалізовані, проте в науковій літературі деякі аспекти цього процесу все ж таки висвітлюються. З цього приводу можна виокремити роботи М. Афанасьєва, Р. Громової, Ю. Древаль, В. Лупація, Т. Гребньової та ін.

Використання проектного підходу в органах державного управління та місцевого самоврядування було запропоновано рядом авторів, серед яких варто відзначити праці Н.Парасюк, В.Худолей, Н.Загиней, Д.Кульчицької, І.Кульчицького, Л.Телишевської, І.Чикаренко, Л.Полбіциної, П.Цегольника та ін. Однак якщо загальні засади проектного менеджменту опрацьовано на високому рівні, то окремі напрями роботи в цій сфері є малодослідженими. До таких напрямів потрібно віднести передусім методологію використання проектного підходу в окремих органах державної влади, зокрема в місцевих державних адміністраціях. Сьогодні це питання набуває особливої актуальності, адже практика свідчить, що  запровадження інструментів проектного менеджменту в органах влади здійснюється не результативно і неефективно.

Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновок, що проблема реалізації політичних  проектів не дістала належної наукової розробленості. Поряд з тим у багатьох сферах управлінської та політичної наук, зокрема, в партійному менеджменті, створені передумови сприйняття й розуміння процесів реалізації політичних  проектів.

Найчастіше під політичними проектами розуміється будь-яка позитивна діяльність кандидата (партії), результати якої в подальшому використовуються в виборчій кампанії [1], але єдиного загальноприйнятого  визначення поняття „політичний проект” на сьогоднішній день не існує.

Нами термін „політичний проект” буде розумітися в першу чергу, як науково обґрунтоване судження про ймовірні стани політичної системи або окремих її суб'єктів у майбутньому й про можливі шляхи й терміни їхнього досягнення, які мають чітко визначений період реалізації  й тісно пов'язані з можливістю оперативної реакції на них у вигляді політичних рішень.

Політичні проекти характеризуються тим, що їх цілі повинні корегуватися по мірі досягнення проміжних результатів, кількісна і якісна оцінка майже не можлива; терміни і тривалість проекту залежать від можливих факторів, які тільки намічаються і в подальшому підлягають уточненню; витрати на проект, як правило, не залежать від бюджетних асигнувань; ресурси виділяються у міру потреби в межах можливого. Політичні проекти мають найбільшу невизначеність.

Нами пропонується розбити всі політичні проекти на дві великі категорії - політичні проекти з механізмом управління  „держава” та політичні проекти з механізмом управління „партія” (Рис.1).

Політичні проекти з механізмом управління „держава” - загальнонаціональні та місцеві.

До загальнонаціональних проектів належать:

·                   президентські вибори;

·                   парламентські вибори;

·                   референдуми (державні);

·                   проекти законодавства та правового регулювання;

·                   проекти удосконалення інституту влади;

·                   доктрини оборони та безпеки.

 


Подпись: Політичні проекти

Локальні проекти

 

Політичні проекти з механізмом управління  „політична партія”

 

Проведення громадських або депутатських слухань

 

Створення регіональних комітетів громадської дії

 

Створення громадських комітетів підтримки партії

 

 

Добродійні акції та програми

 

Заснування регіональних фондів

 

Партійні школи

 

Проекти по роботі зі ЗМІ

 

PR - кампанії

 


До місцевих проектів відносяться:

·        сільські, селищні, міські референдуми;

·        місцеві (муніципальні) вибори;

·        вибори сільських, селищних, міських голів;

·        місцеві ініціативи;

·        громадські слухання.

В свою чергу до політичних проектів з механізмом управління „партія” належать:

-        проекти загального характеру,  які передбачають безпосередню роботу партії і її активу зі всіма або ж із значною частиною виборців округу;

-        локальні проекти, що не планують безпосереднього виходу партійного активу на масового виборця.

До типових політичних проектів загального характеру відносяться наступні:

·              організація референдуму (державного, регіонального або місцевого);

·              організація опитування;

·              громадські кампанії;

·              кампанії протесту.

Головна відмінність між локальними політичними проектами і проектами загального характеру полягає не стільки в ідеї проекту, скільки у формі його реалізації, крім того локальні проекти, як правило, менш трудомісткі і дорогі.

До типових локальних політичних проектів відносяться наступні:

·        РR-кампанії;

·        проекти по роботі зі ЗМІ;

·        партійні школи ( школи для навчання партійних функціонерів та школи, в яких навчаються не пов'язані з партією громадяни);

·        заснування регіональних фондів;

·        добродійні акції і програми;

·        створення громадських комітетів підтримки партії; 

·        створення регіональних комітетів громадської дії;

·        проведення громадських або депутатських слухань.

Ми розглядали дотепер політичне проектування  в рамках діяльності державної  влади та політичних партій, але воно може виникнути й, дійсно, виникає при відповідних умовах у всіх інших видах політичного процесу пов'язаних з функціонуванням неурядових, недержавних різновидів влади. До перших, очевидно, можна віднести різного роду стихійні, організаційно слабко оформлені рухи, що не мають самоврядування – народні, специфічні рухи  із приводу яких-небудь актуальних подій (антивоєнні, за або проти якихось аспектів життя, політики, економіки й т.п.), а також усілякі неоформлені маргінальні, групові. Наявність лідерства, ініціативних груп, керівних комітетів подібних рухів, безсумнівно, не виключається в якості зародкових форм влади. Але вони можуть бути й цілком розвиненими в неурядових формуваннях другого роду – у неправлячих політичних партіях, профспілковому русі, організованих масових рухах тощо.

 

Література

1.Макух Я.Д. Термінологічні рівні поняття “проект” // Глобалізація та управління проектами у ХХІ столітті: Матеріали наук.-практ. конф., Львів, 9-10 жовт. 2003 р. / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац.акад. держ. упр. при Президентові України. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2003. - С. 35-37.