Екологія

Юдіна С. А., Крюковська О. А., Толок А.О.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Екологічні проблеми біосфери

          Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності люд­ського життя, сфери її діяльності і взаємозв'язків з навколишнім середови­щем, ми повинні розглянути таке поняття, як «середовище», в якому живе і діє людина. Навколишнє природне середовище в ширшому розумінні — косміч­ний простір, а в вужчому — біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфе­ри, що взаємозв'язані складними біогеохімічними циклами міграції речовин і енергії.

Біосфера в даний час відчуває сильний вплив людини, причому на слідки цього впливу неоднозначні. З одного боку, людина створила десятки тисяч нових сортів рослин і порід тварин, вона прискорює еволю­цію видів у природі, підвищує родючість ґрунтів. З іншого боку, відбу­вається інтенсивне знищення природної рослинності, тварин, погіршен­ня умов життя живих організмів. Саме тому одна з найважливіших проб­лем сучасності — охорона біосфери, розумне використання її багатств.

Екологічні проблеми нашої планети виникли в процесі взаємодії сус­пільства і природи. Протягом усієї своєї Історії людство поступово посилю­вало тиск на природу, усе більше порушуючи в ній екологічну рівновагу.

У процесі господарської діяльності людина спалює величезний обсяг палива. У результаті відбувається теплове забруднення атмосфери. В атмосферу викидається величезна кількість вуглекислого газу, моле­кули якого затримують теплове випромінювання поверхні Землі. В ре­зультаті може виникнути «парниковий ефект», що веде до глобального потепління клімату.

Руйнація озонового екрана, що захищає Землю від короткохвильової сонячної радіації (ультрафіолетових променів), може призвести до заги­белі всього живого на планеті.

Великі викиди в атмосферу двоокису сірки й окисів азоту сприяють утворенню «кислотних дощів», що завдають шкоду живій природі, лю­дині, ґрунту, будівлям, дорожнім покриттям тощо.

Зростає дефіцит чистої прісної води. Це пов'язано не тільки з рос­том водоспоживання, але і з забрудненням багатьох водойм, звідки без спеціального очищення воду брати вже неможливо.

З метою зберігання природи, унікальних ландшафтів і об'єктів, рідкісних рослин і тварин на Землі створюються території, що особливо охороняються, — заповідники, природні національні парки тощо.

На територію заповідника допуск сторонніх осіб заборонений. Тут спеціалісти займаються вивченням природи в її натуральному стані (вона служить за еталон). Більш вільний режим (хоча і з рядом заборон для відвідувачів) мають національні природні парки. На їх території виділені ділянки, що мо­жуть відвідувати організовані туристи, екскурсанти; виділені місця для постійного або тимчасового відпочинку, лікування.

Екологічні проблеми людства проявляються в різкому протиріччі у взаємовідносинах суспільства і природи, порушенні природних про­цвів через надмірний антропогенний вплив, зростання енергоспоживання і використання палива. Проблема забруднення довкілля виникла з вини людини. Масштаби забруднення набувають глобального характеру і за­грожують не передбачуваними наслідками.

Основна причина забруднення атмосферного повітря — спалюван­ня великої кількості природного-палива. У великих містах найбільшим джерелом забруднення є автотранспорт. Для багатьох країн і промислових районів справжнім лихом стали кислотні дощі. Через них гине риба в озерах, ліс втрачає листя, швидше руйнуються будівлі. До атмосфери при згоранні палива надходить дедалі більша кількість вуглекислого газу, і це посилює парниковий ефект, внаслідок якого підвищується темпера­тура повітря в приземному шарі. Великі побоювання викликає руйнація озонового шару атмосфери різними хімічними сполуками.

Відбувається інтенсивне забруднення Грунтів. Щоб компенсувати зниження природної родючості ґрунтів, у них вносять мінеральні добри­ва, що змінюють їх хімічний склад. Для боротьби з бур'янами і шкідли­вими комахами використовують ядохімікати, які накопичуються в ґрунті. Забруднюють ґрунт важкі метали та інші інгредієнти, що осідають із забрудненої атмосфери. В результаті діяльності людини різко скороти­лася площа лісів, перетворюються на пустелі савани.

Головною умовою розв'язання екологічних проблем є раціональне природокористування. Основними засновами людської діяльності ма­ють бути: максимальне збереження ресурсів; розширення заповідних територій; впровадження нових технологій, що забезпечують ресурсо­збереження, нових джерел одержання екологічно чистої енергії; розум­на економія і самообмеження в усіх сферах життя і діяльності; зворотне водопостачання і багаторазове використання матеріалів у виробництві (рециклічність), перехід до безвідхідного виробництва; контроль за рівнем забруднення довкілля.

З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері, почалася тра­гедія біосфери. На шлях, який посилює конфронтацію з біосфе­рою, предки сучасної людини ступили близько 1,5—3 млн років тому, коли підпорядковуючись командам свого розумового апара­ту — головного мозку, який потребував все більшої кількості енергії для, задоволення своїх потреб, вперше запалили вогнище в надрах Африки і Північної Якутії (у селищі Дирин-Юрях). З того моменту шляхи людини і біосфери остаточно розійшлися, почалося їх про­тистояння, наслідком якого може стати колапс біосфери або зник­нення людини.

У глобальній екосистемі, біосфері, яка є єдиним цілим, ніщо не може бути виграно або втрачено, не може бути об'єктом загального поліпшення. Усе, що добуто з неї людською працею, повинно бути повернене. Оплати цього «векселя» не можливо уникнути, він може бути лише відстрочений.