Економічні науки. Економіка підприємства

Нелідіна Ю.С.

Донецький національний університет економіки і торгівлі                                 ім.. М.І. Туган-Барановськог, Україна

Виробнича програма підприємства

 

Важливе економічне та фінансове значення для підприємств корпоративного сектора України в ринкових умовах господарювання приносять такі варіанти розв`язку задачі, результатом яких є формування оптимальної річної виробничої програми як важливого розподілу поточного плану підприємства.

Ціль статті – визначення змісту поняття  «виробнича програма підприємства» та формування моделі вибору оптимальної виробничої програми.

Оптимальна виробнича програма (річний план виробництва) – це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями. Дана програма повинна включати певну номенклатуру продукції, її обсяги (у натуральних та вартісних показниках), числові значення критеріальних техніко-економічних, соціальних та інших показників, а також враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей, тощо.

Номенклатура – це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент – це різновид виробів в межах даної номенклатури.

Виробнича програма підприємства є:

-         планом виробництва та реалізації продукції;

-         основним та вихідним розділом плану господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Вона визначає:

-         обсяг випуску продукції

-         номенклатуру

-         асортимент

-         кількість

-         якість

-         строки

-         вартість

Задачі розроблення виробничої програми:

1.     Підвищення якості, надійності, поліпшення дизайну виробу з урахуванням попиту, а також дії конкурентів;

2.     Забезпечення високих і стійких темпів зростання випуску продукції як у вартісних, так і у натуральних показниках;

3.     Формування номенклатури та асортименту виробів відповідно до стадій їх життєвого циклу;

4.     Найбільш повне використання виробничих потужностей та ресурсного потенціалу підприємства.

Показниками виробничої програми є:

-         кількісні (вартісні, натуральні, умовно-натуральні, трудові)

-         якісні (сортність, марка, вміст корисного компонента, частка продукції, що відповідає світовим стандартам, частка експортної продукції)

Натуральні показники характеризують виробничу спеціалізацію підприємства та частку на ринку того чи іншого продукту.

Трудові показники використовуються у внутрішньовиробничому плануванні для оцінки трудомісткості одиниці продукції та виробничої програми.

Вартісні показники необхідні для узагальненої оцінки обсягів діяльності підприємства, яке виробляє широкий асортимент продукції, для співставлення витрат з отриманим прибутком, оцінки ефективності діяльності підприємства.

Універсальними показниками в системі оцінки обсягів виробництва та реалізації продукції є вартісні, до яких відносяться:

-         товарна продукція

-         валова продукція

-         реалізована

-         чиста.

Для складання оптимальної річної виробничої програми необхідна така методика, в основі якої лежить метод багатокритеріальної оптимізації, який дозволяє використання декількох критеріїв оптимальності. Тому процес моделювання оптимальної виробничої програми є складним і включає шість етапів.

 

Огляд та аналіз основних показників виробничої діяльності підприємства

 

Загальна характеристика документації підприємства

 

Вибір та загальна характеристика асортименту підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Перший етап «Вибір та загальна характеристика асортименту підпри­ємства» відображає характеристику товарів, що входять до його асортименту, на основі яких буде формуватися оптимальна річна виробнича програма.

Наступний етап визначає основні елементи документації, які використову­ються при складанні річної виробничої програми. До них відносять: стратегіч­ний план розвитку, перспективний прогноз випуску продукції, результати мар­кетингових досліджень цільового ринку, довгострокові і поточні договори тощо.                                                                                                      Важливим етапом, пов'язаним із формуванням річної виробничої програми під­приємства, є огляд та аналіз основних показників виробничої діяльності підпри­ємства, на основі яких вибираються та обґрунтовуються критерії оптимальнос­ті, які послідовно включаються в економіко-математичну модель задачі.

До критеріїв оптимальності виробничої програми підприємства рекомендує­мо віднести такі критерії: обсяг валового прибутку, обсяг реалізованої продукції та частку освоєного цільового ринку. До обмежень — обмеження щодо викорис­тання певних видів ресурсів (сировини, матеріалів) або загальні витрати.

Побудова багатокритеріальної моделі виробничої програми — наступний етап процесу моделювання оптимальної виробничої програми підприємства.

 

 

Список використаної літератури:

1.     Гукалюк А.Ф. Моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми // Актуальні проблеми економіки. – 2006. –  № 9

2.      Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник: Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 356 с.