Економічні науки / 10. Економіка підприємства

Босенко А.В.

Європейський Університет, м. Київ

Методика моделювання оподаткування підприємств АПК

і прогнозування податкових вступів

У сучасних умовах трансформаційного періоду для економіки України особливої актуальності набула проблема створення ефективної системи управління оподаткуванням, розробки методів розвитку системи податкового регулювання діяльності підприємств АПК. Ефективним засобом державного регулювання економіки в усіх розвинутих країнах є вирішення проблем зниження податкового тягаря, виживання підприємств у швидкозмінному навколишньому середовищі та збільшення їх кількості шляхом формування науково обґрунтованих засад оподаткування. Аналіз наукової літератури вказав на недостатню увагу організації та вдосконалення всіх аспектів управління оподаткуванням, зокрема створення ефективної системи податкового моделювання і прогнозування на підприємствах агропромислового комплексу.

Податкова система є визначальною складовою економічної системи кожної країни і повинна забезпечувати її фінансову базу і бути головним знаряддям державної економічної політики. Сумісно  з іншими економічними інструментами (ціни, відсотки за кредит, зарплата, бюджетне фінансування та ін.) податкова система повинна бути еластичним важелем впливу на поведінку економічних і соціальних структур і конкурентні та господарські зв’язки.  В Україні ще не створена система оподаткування, яка відповідає сучасним ринковим відносинам. Податкова система, що існує зараз, спричиняє поглибленню економічної кризи. Тому одним з найважливіших завдань економіки України є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечила розвиток народногосподарського комплексу шляхом вирішення комплексу завдань, пов’язаних з управлінням економікою, розвитком виробництва, розвитком підприємництва, підвищення життєвого рівня населення. Виконання цих задач не можливе без ефективного управління оподаткуванням.

У сучасних умовах актуалізується наукове завдання моделювання оподаткування з урахуванням фінансових показників підприємств АПК.

Як критерії ефективності податкової політики підприємств нині використовуються ті ж показники, що і для ефективності функціонування підприємств у цілому, – різні показники рентабельності залежно від їх галузевої приналежності. Актуалізується проблема розробки єдиного підходу до оцінки ефективності їх фіскальної політики. Використання, наприклад, співвідношення прибутку до собівартості продукції як показник рентабельності застосовується при оцінці діяльності підприємств промисловості й аграрного сектору, але не застосовується для підприємств торгівлі. Нині мало розроблені наукові підходи, що враховують безліч чинників, які впливають на утворення прибутку й величину податків. На сучасному етапі комп'ютерне забезпечення підприємств, фірм дозволяє використовувати для оцінки ефективності фіскальної політики підприємств раніше недоступні через велику кількість розрахунків методики, засновані на застосуванні економіко-статистичних методів.

Аналіз ефективності фіскальної політики підприємств був проведений на основі даних про роботу 23 найбільш типових рентабельних підприємств аграрного сектора Полтавської області, що мають середні розміри й показники господарської діяльності. Вони були вибрані з 98 обстежених підприємств сільського господарства області. На основі розрахунку коефіцієнтів кореляції на підприємствах вибиралися чинники, що істотно впливають на величину прибутку. Аналізувалися такі чинники, що впливають на суму стягуваних податків (Y), : X1 - виручка від реалізації продукції, тис. грн.; X2 - витрати, тис. грн., X3 - чисельність працівників, осіб; X4 - продуктивність праці на 1 працівника, тис. грн.; X5 - середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

Обробка даних здійснювалася на персональному комп'ютері з використанням спеціально розробленого пакету прикладних програм. На основі чинників з найбільш суттєвими значеннями коефіцієнтів кореляції були побудовані регресійні функції такого виду:

                                (1)

де Н розрах. - сума стягуваних податків, отримана розрахунковим шляхом.

Про кількісний вплив розглянутих вище чинників на величину стягуваних податків говорять коефіцієнти рівняння регресії. Вони показують, на скільки тис. грн. змінюється їх величина при зміні факторної ознаки на одну одиницю. Як ми бачимо, збільшення виручки від реалізації продукції на 1 тис. грн. дає приріст стягуваних податків на суму 659 грн., а збільшення середньорічної вартості основних засобів спричинить приріст стягуваних податків на 16 грн.

За знайденим рівнянням регресії нами були визначені розрахункові значення суми стягуваних податків на кожному аграрному підприємстві.

Визначення ефективності фіскальної політики аграрного підприємства здійснювалося на основі розв’язку такого вираження за кожним підприємством:

,                                              (3)

де К i ЕФП - коефіцієнт ефективності фіскальної політики i-го підприємства, од.;

Н фактич. i - фактична величина стягуваних податків i-го підприємства, тис. грн.;

Н розрах. i - величина стягуваних податків i-го підприємства, отримана розрахунковим шляхом за рівнянням регресії.

Ефективною фіскальну політику аграрного підприємства можна визнати в тих випадках, коли величина коефіцієнта більша одиниці. Величина коефіцієнта, більша одиниці, означає, що фактична сума податку на прибуток підприємства більша усередненої за вибіркою.

Анкетування працівників податкової служби Полтавської області і підприємств АПК показало, що розроблена методика визначення ефективності фіскальної політики проста в розрахунковому відношенні й доступна розумінню кожного працівника. Використання її в практиці аналітичної роботи фахівців податкових служб і апарату управління підприємств АПК дозволить підвищити якість порівняльного аналізу в цьому напрямі й точність оцінки в умовах ринку при використанні разом з традиційними показниками ефективності.

Необхідно відмітити гнучкість методики, що дозволяє враховувати безліч чинників, які впливають на суму стягуваних податків підприємства, й доцільність її застосування при оцінці ефективності фіскальної політики не лише підприємств АПК, але й підприємств інших галузей регіону при коректному відборі факторних ознак.

Проведене дослідження дозволило нам зробити такі висновки.

1. Податкове регулювання діяльності підприємств можна визнати ефективним, якщо воно дозволяє швидко «реагувати» на умови господарювання, що міняються, попереджати негативний вплив чинників зовнішнього середовища, удосконалювати механізм проведення фіскальної політики.

2. У ході дослідження була розроблена і апробована методика прогнозування податкових вступів. Актуальність наукової розробки цієї проблеми підвищується у зв'язку з тим, що прогнози потрібні для складання середньо- і довгострокових планів, вироблення стратегії підприємства АПК в цілому.

Для прогнозу величини податкових вступів була розроблена спеціальна програма, за допомогою якої прогноз здійснювався за 5 математичними моделями: лінійною, логарифмічною, поліноміальною, степінною, експоненціальною.

Для визначення прогнозного значення податкових вступів, окрім перерахованих вище 5 моделей, доцільно використовувати багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз.

На основі розрахунку коефіцієнтів кореляції в ході дослідження нами вибиралися чинники, що істотно впливають на величину засобів податкових вступів.

Обробка даних здійснювалася на персональному комп'ютері з використанням спеціально розробленої надбудови до EXCEL.

3. Практичні працівники податкових служб нині обґрунтовують прогнозні значення в основному інтуїтивно, спираючись на свій досвід роботи, тенденції, що намічаються в оподаткуванні підприємств. Нами пропонується для наукового обґрунтування вибору моделі прогнозування використовувати унікальний математичний апарат - методи парних порівнянь і розставляння пріоритетів.

4. Найбільшу оцінку при використанні методів парних порівнянь і розставляння пріоритетів і спеціально розробленої комп'ютерної програми отримала модель прогнозування податків на основі багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу.

5. Проведене анкетування працівників податкової служби Полтавської області показало, що запропонований методичний підхід до оцінки моделей прогнозування податків з використанням методів парних порівнянь і розставляння пріоритетів і спеціально розробленої комп'ютерної програми простий у розрахунковому відношенні й доступний розумінню кожного працівника. Використання його в практиці аналітичної роботи працівників податкових служб України дозволить підвищити якість аналітичної економічної роботи.

6. Нині як критерії ефективності податкової політики підприємств АПК використовуються ті ж показники, що і для ефективності функціонування підприємств, – різні показники рентабельності залежно від їх галузевої приналежності. Актуалізується проблема розробки єдиного підходу до оцінки ефективності податкової політики.

Для визначення ефективності фіскальної політики підприємства пропонується використовувати коефіцієнт ефективності фіскальної політики, визначуваний як відношення фактичних податків до їх розрахункової величини.

7. Анкетування працівників податкових служб і підприємств Полтавської області показало, що розроблена методика визначення ефективності фіскальної політики проста в розрахунковому відношенні й доступна розумінню кожного працівника. Використання її в практиці аналітичної роботи фахівців податкових служб і апарату управління підприємств дозволить підвищити якість порівняльного аналізу в цьому напрямі й точність оцінки в умовах ринку при використанні разом з традиційними показниками ефективності. Безперечною перевагою є гнучкість методики, що дозволяє враховувати безліч чинників, які впливають на суму стягуваних податків підприємства, що обґрунтовує доцільність її застосування при оцінці ефективності фіскальної політики не лише підприємств АПК, але й інших галузей регіону при коректному відборі факторних ознак.