Економічні науки / 10. Економіка підприємства

Петрашова О. М.

ПрАТ «УкрНДІСВД»

Виробнича реструктуризація як механізм забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства

 

Сьогодні в Україні проблемою управління економічною безпекою підприємства займаються недостатньо, некомплексно, основна увага приділяється лише щодо окремих складових – фінансовій, силовій та інформаційній. Одночасно, поза увагою залишаються інші складові, зокрема і техніко-технологічна безпека підприємства (ТТБП).

Розпочнемо з того, що у монографії Н. Реверчука ТТБП трактується як «…захист від можливих витрат унаслідок використання застарілої техніки і технології виробництва продукції, неефективної організації виробничого процесу» [4].

У навчальному посібнику В. Ортинського, І. Керницького, З. Живко та ін.  зазначається, що ТТБП полягає у рівні відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим світовим аналогам за оптимізації витрат [2].

У нашому трактуванні ТТБП ─ це складова економічної безпеки, пріоритетним завданням для якої є захист від негативних чинників з метою створення та найбільш ефективного використання технічної бази та технологічних процесів для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства [3]. 

Спираючись на сформоване визначення, на нашу точку зору, ТТБП повинна характеризуватися такими ознаками:

-  якістю і відповідністю технологічного процесу виробництва та основного капіталу потребам ринку;

-  захищеністю техніко-технологічної сфери підприємства від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз;

-  здатністю техніко-технологічної сфери підприємства забезпечувати його високу конкурентоспроможність;

-  за рахунок високої ефективності використання основного капіталу забезпечувати сталий розвиток підприємства.

Поруч із фінансовою та іншими функціональними складовими економічної безпеки, ТТБП відіграє важливу роль, зокрема на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ), де рівень конкурентоспроможності продукції, а відтак і самого підприємства у значній мірі залежить від техніко-технологічної сфери виробництва, тобто технології виробничого процесу, наявності, якісних параметрів та ефективності використання основного капіталу, до складу якого входять основні засоби та нематеріальні активи.

Важливість забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств, зокрема і ВПГ, потребує розроблення відповідного методичного забезпечення ТТБП.

На нашу точку зору, виходячи із поточного стану галузі, переліку та негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз [3], механізмом забезпечення належного рівня ТТБП на підприємствах ВПГ повинна стати реструктуризація. Розпочнемо з того, що поняття реструктуризації доволі поширене у науковій літературі, що спричинено як багатоаспектністю цього поняття, так і неоднорідністю трактування. Проведене дослідження дозволило узагальнити наявні точки зору вітчизняних та закордонних науковців та згрупувати у кілька підходів (див. табл.).

Таблиця. Трактування поняття «реструктуризація», авторська розробка

Підхід

Суть трактування

Автори

1

2

3

Комплексний

Передбачає перепроектування організаційної структури, виробництва і управління, підвищення технологічного рівня виробництва та здійснення інших заходів спрямованих на покращення ефективності виробництва та конкурентоспроможності

Т. Акімова, А. Алпатов, І. Ансофф , А. Афонін, В. Нестерчук, Т. Бень, С. Довбня, Л. Бєлих, М. Федотова, І. Бондар, В. Чінчікеєв, А. Мендрул, Л. Кальниченко, О. Паровий, О. Терещенко

 

 

продовження таблиці

1

2

3

Адаптивний

Увага зосереджується на адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища, що динамічно змінюється, у відповідності до стратегії розвитку  

М. Аістова,

І. Астраханцев, Л. Водачек, З. Герасимчук, С. Голобоков, С. Довбня, І. Отенко, Н. Москаленко, А. Ступницький, В. Рябов

Ресурсний

Комплекс заходів спрямованих на підвищення ефективності розподілу і використання усіх ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових, технологічних і т.д.)

Ю. Губені, І. Мазур, В. Шапіро, В. Кондратьєв, В. Краснова, Д. Коноков, В. Крижановський, В. Лавриненко, А. Мендрул, Л. Кальниченко, Дж. Монтгомері, С. Москвін, О. Паровий

 

Попри певну відмінність у трактуванні самого поняття «реструктуризація» більшість науковців погоджуються із тим, що її основною метою є формування ефективної системи підприємства, здатної своєчасно адаптуватися до змін середовища для виходу на якісно новий рівень розвитку.

У відповідності до цієї мети основні цілі реструктуризації можна умовно поділити на економічні, фінансові, управлінські, виробничі та соціальні. Оскільки об’єктом дослідження є техніко-технологічна безпека підприємств ВПГ, то особливої уваги заслуговують техніко-технологічні цілі, які коротко визначаються як [1]:

-  впровадження прогресивної технології;

-  зниження матеріаломісткості і енергомісткості продукції;

-  модернізація устаткування.

Зазначене ще раз доводить вірність обрання реструктуризації для здійснення техніко-технологічних змін для забезпечення високого рівня ТТБП.

Залежно  від функціональної сфери діяльності підприємства виділяємо реструктуризацію управління, виробництва, фінансово-інвестиційну, організаційну, кадрову, комерційної діяльності [5]. Серед зазначених різновидів реструктуризації, з метою здійснення техніко-технологічних змін нас у найбільшій мірі цікавить виробнича реструктуризація.

 У відповідності до специфіки функціонування підприємств ВПГ нами визначено суть виробничої реструктуризації наступним чином (рис. 1).

Рис. 1. Суть та основні параметри виробничої реструкризації для забезпечення ТТБП ВПГ, авторська розробка

 

З метою здійснення виробничої реструктуризації нами розроблений відповідний алгоритм  (рис. 2).

 

Подпись: Аналітичний етапПодпись: Підготовчий етапПодпись: Виконавчий етап

Рис. 2. Алгоритм управління виробничою реструктуризацією для забезпечення ТТБП ВПГ, авторська розробка

 

Окремо потрібно наголосити, що виробнича реструктуризація вимагає як розроблення спеціальної програми, що повинна бути узгоджена із загальними напрямками розвитку підприємства, так і пошуку додаткових джерел фінансування.

На нашу думку, вдала реалізація розробленого алгоритму дозволить отримати позитивні результати в т.ч. у найбільшій мірі у вигляді зростання рівня ТТБП видавничих та поліграфічних підприємств.

Література:

1.       Бень Т. Проблеми і передумови ефективної реструктуризації підприємства / Т. Бень, С. Довбня // Економіка України. –  2000. –  № 8. –  С. 36-41.

2.       Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]; - К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

3.       Петрашова О. М. Техніко-технологічна безпека: стан та ключові загрози для підприємств видавничо-поліграфічної галузі України / О. М. Петрашова // Наукові записки. – Укр. акад. друкарства. – 2011. - №2. – С. 19-26.

4.       Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур : моногр. / Н. Й. Реверчук. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.

5.       Штангрет А. Фінансова санація підприємств : навч. посіб. / А. Штангрет, В. Шляхетко, О. Волович, І. Зубрей. – Львів:  Укр. акад. друкарства. – 2010. – 338 с.