К.е.н., доцент Клокар О.О.

Білоцерківський національний аграрний університет

Характеристика інноваційного розвитку агропромислового виробництва

 

        Підвищення ефективності функціонування, аграрного сектора економіки, досягнення стабільного розвитку аграрного сектора економіки можливо, передусім, за умови інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Проте відсутність позитивних наслідків реструктуризації (розпаювання землі та майна) сільськогосподарських підприємств, їх низька інвестиційна привабливість та відсутність коштів істотно загальмували розвиток інноваційного забезпечення цієї галузі в цілому. Так, кількість спеціалістів, які виконували науково-технічні роботи та кількість наукових організацій в сільському господарстві зменшилися в середньому на 18,2%  [2, с.163]. Тому актуальним питанням на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки є розробка та ефективне впровадження інновацій в сільськогосподарське виробництво.

        У результаті дослідження існуючих розробок нами встановлено, що існує декілька наукових підходів щодо визначення інноваційного забезпечення агропромислового виробництва в ринкових умовах. Вони подібні і відрізняються між собою лише частково окремими складовими елементами. Більшість науковців та практиків, що досліджували і досліджують дану проблему в соціально-економічному аспекті, визначають її як процес створення та впровадження нових, не типових, більш ефективних, ніж існуючі, агропромислових розробок під впливом різних внутрішніх і зовнішніх чинників [1, с.9]. Схвалюючи даний підхід в цілому, в той же час, вважаємо, що доцільно виділити основні етапи формування інноваційного забезпечення агропромислового виробництва (рисунок).

         Із вищенаведеної схеми слідує, що формування інноваційного забезпечення агропромислового виробництва базується, насамперед, на моніторингу відповідних потреб аграрного ринку.

Рисунок. Основні етапи формування інноваційного забезпечення агропромислового виробництва.*

*Складено автором.

        Крім цього, до провідних етапів інноваційного забезпечення в сільському господарстві належать: розробка інноваційних продуктів господарюючими суб’єктами та інші складові. На наш погляд, вищезазначений підхід забезпечить визначення умов для ефективної розробки та впровадження інновацій в аграрному секторі економіки в цілому. Так,  моніторинг інноваційних потреб аграрного ринку повинні здійснювати: спеціалізовані підрозділи підприємств (їх діяльність пов’язана з плануванням та контролем взаємодії в межах інноваційних проектів); зовнішні організації (працюють завдяки укладанню угод на створення та впровадження нових розробок); венчурні компанії (засновуються підприємством як дочірні венчурні фірми для реалізації інноваційного проекту та залучення додаткових сторонніх коштів).

        Отже, в результаті аналізу інноваційного забезпечення агропромислового виробництва нами встановлено його основні етапи, а саме: моніторинг відповідних потреб аграрного ринку; розробка інноваційних продуктів господарюючими суб’єктами (за рахунок внутрішніх та зовнішніх ресурсів); апробація результатів інноваційних розробок; оцінка ефективності впровадження інновацій в сільськогосподарське виробництво. Так, ефективність реалізації вищезазначених етапів є низькою, що підтверджується окремими макро та мікро показниками розвитку аграрного сектора економіки. Також охарактеризовано основні види зовнішніх (технопарки, бізнес-інкубатори, венчурні підприємства) та внутрішніх (конструкторські бюро підприємств) господарюючих суб’єктів відповідальних за інноваційні розробки в державі. Так, більш ефективними, на наш погляд, є діяльність внутрішніх структур.

        Крім цього, встановлено, що домінуючими інноваційними розробками в сільському господарстві є не прикладні, а фундаментальні, що не завжди сприяє задоволенню потреб споживачів даного виду продукції. Тому на нашу думку, всі вищенаведені результати забезпечать формування практично орієнтованих інноваційних розробок в агропромисловому виробництві. 

 

Література:

1.           Дацій О.В. Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук: спец. 08.02.02 – Економіка та управління науково-технічним прогресом / О.В. Дацій. – К., 2002. – 42 с.

2.           Україна у цифрах: Статистичний збірник. – К.: Державний комітет Статистики України, 2010. – 258 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторська довідка

Клокар Олег Олександрович, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Білоцерківського національного аграрного університету.

Адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 20,  кв. 81., поштовий індекс: 09100, електронна адреса: klokar@rambler.ru.

Контактні телефони: (04563) 9-30-30 – дом., (050) 346-46-34 – моб.