Экономические науки/1. Банки и банковская система

Викладач Скоробогач О.І.

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ, Україна

Статутний капітал та прибуток як важливі джерела нарощування власного капіталу вітчизняних малих та середніх банків

Важливим фактором забезпечення ефективної та стабільної діяльності вітчизняної банківської системи є рівень капіталізації банків. Розмір капіталу банку прямо або опосередковано впливає на будь-який напрям діяльності банківської установи. Одним із головних показників, які беруться за основу при оцінці банківської надійності та захищеності є капітал банку. Завдяки достатньому рівню капіталізації установ банків забезпечується їх ефективна діяльність, а також вдається уникнути чималої кількості ризиків, які виникають в процесі банківської діяльності. Крім того, рівень конкурентоспроможності банку теж залежить від розміру капіталу банку.

Проте, як зазначають сучасні науковці, практики, теперішній рівень капіталізації вітчизняних банків, а особливо малих та середніх банків, не здатний забезпечити ефективний розвиток банківської системи та захистити банківську діяльність від наявних у ній ризиків [1, с.111]. А враховуючи постанову Правління НБУ від 09.06.2010 року № 273, на сьогодні малі та середні банки змушені шукати шляхи збільшення розміру їх регулятивного капіталу [2]. Варто відмітити, що у практиці розвинених країн світу активно використовується широкий спектр стимулів щодо нарощення капіталу банків. Тоді як в Україні ще не створено цілісної системи стимулювання нарощування капіталу банків як на рівні держави, так і на рівні окремих комерційних банків.

Разом з тим, у світі розроблено цілий діапазон стимулюючих важелів нарощення капіталу банків шляхом збільшення статутного фонду. Зумовлено це тим, що у структурі власного капіталу  статутний капітал займає найбільшу питому вагу [1, с.112-114].

Так, дані таблиці 1 свідчать, що у банківській системі України по всіх групах банків (окрім третьої) відбулось зростання і власного, і статутного капіталу. Проте лише по І та ІV групі банків розмір власного капіталу перевищував розмір статутного капіталу, а по ІІІ та ІІ групі банків статутний капітал перевищував власний капітал.

Таблиця 1

Капітал банківської системи України у розрізі груп банків станом на 01.01., млн.грн.

Назва банку

Група І

Група ІІ

Група ІІІ

Група ІV

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Статутний капітал

75805

87097

18557

32630

10777

10685

14049

15445

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди

10475

7984

2311

2386

1301

1195

1626

1447

Резерви переоцінки цінних паперів

7724

8582

1113

1158

1173

1172

1134

1190

Прибуток/ збиток минулих років

680

-13076

-366

-11043

71

-3892

-851

-3924

Прибуток/

збиток поточного року

-17033

-5094

-7057

-6993

-3478

-851

-3924

-88

Інший власний капітал

3733

5994

943

2296

253

66

64

44

Усього власного капіталу

81384

91487

15501

20433

10096

8375

13227

17430

 

 

Нарощення статутного капіталу як найбільш важливої складової банківського капіталу – дійсно важливе завдання, оскільки його зростання значно збільшує вільні банківські резерви. У зв’язку з необхідністю подальшого зростання капіталізації та стійкості вітчизняної банківської системи 15 лютого 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків”, який передбачає підвищення вимог до статутного капіталу банків з 75 млн.грн. до 120 млн.грн.[3]. Варто відмітити, що нарощування статутного капіталу не потребують лише банки І та ІІІ групи, тоді як один банк ІІ групи (Сітібанк) потребує збільшення статутного капіталу. Щодо ІV групи банків, то додаткового нарощування статутного капіталу потребують 70 банків із 115 банків у даній групі. Таким чином, 41% банків із загальної кількості банків потребують нарощення капіталу [4].

Окрім статутного капіталу, вагомою складовою власного капіталу є прибуток, який є також одним із важливих джерел нарощення банківського капіталу, а у світі широко використовуються різноманітні стимулюючі важелі нарощення капіталу банку через збільшення прибутковості банківської діяльності.  (рис. 1) [1, с.114; 5, с.82].

Аналіз прибутковості банківської системи України показує, що з 2003 по 2009 рік вона зросла в 11 разів, з 685 млн.грн. до 7,3 млрд.грн. (рис. 1). Проте, в абсолютному виразі це доволі низькі показники, оскільки кредитний портфель банків складає 269,7 млрд.грн., а сумарні активи дорівнюють 353 млрд.грн.

Рис. 1. Динаміка активів, капіталу та прибутку банківської системи України

Аналіз даного показника по групах банків показує, що в усіх групах банків протягом 2003−2009 років спостерігалося зростання прибутку ( рис. 2; 3; 4).

Варто зазначити, що хоча по IV групі банків прибуток зріс у порівнянні з 2008 роком у 1,3 рази і становив станом на 01.01.2009 року 510 млн.грн., то на збільшенні капіталу банків даної групи це суттєво не відобразилося (рис. 1). Капітал банків даної групи зріс лише у 1,5 рази, або на 4651 млн.грн. Така ж ситуація спостерігалася і по І та ІІ групах банків.

Рис. 2. Динаміка активів, капіталу та прибутку банків ІV групи за період 2005−2011 рр.

Що ж до ІІІ групи банків, то по даній групі банків взагалі спостерігалося скорочення прибутку у 2009 році у порівнянні із 2008 роком із 537 млн.грн. до 360 млн.грн. (у 1,5 рази). Незважаючи на це, капітал зріс із 8943 млн.грн.  у 2008 році до 11114 млн.грн. у 2009 році, тобто у 1,3 рази (рис. 3).

 

Рис. 3. Динаміка активів, капіталу та прибутку банків ІІІ групи (за період 2005−2011 рр.

Таким чином, дослідження прибутковості як банківської системи загалом, так і у розрізі груп банків показало, що суми прибутку як важливого внутрішнього джерела поповнення капіталу є недостатньо, тобто на капіталізацію спрямовується дуже незначна частка прибутку (табл. 2) [6, с.12].

Таблиця 2

Темпи росту прибутку в порівнянні з капіталом та активами банківської системи України (за період 01.01.2005−01.01.2011 рр)

Показник

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Прибуток, млн.грн.

1262,749

2170,099

4144,5

6620

7304

−31492

−13027

Темп росту

152,7

171,9

190,9

159,7

110,3

−431,2

−413,7

Власний капітал, млн.грн.

18420,0

25451,0

42566,1

69578

119263

115175

137725

Темп росту

143,0

138,1

167,2

163,5

171,4

96,6

119,6

Банківські активи, млн.грн.

141497,0

223024,0

340179,3

599396

926086

880302

942088

Темп росту

134,1

157,6

152,5

176,2

154,5

95,1

107,0

Питома вага прибутку в:

 

− власному капіталі

0,07

0,09

0,1

0,1

0,06

−0,3

−0,09

− банківських активах

0,008

0,009

0,01

0,01

0,01

−0,04

−0,01

 

 

Рис. 4. Динаміка прибутку банківської системи у розрізі груп банків протягом 2005-2009 р.р.

Але варто відмітити, що якщо з 2005 до 2009 року прибутковість банківських установ зростала, то 2009 рік банківська система України завершила зі збитками, які склали 31,492 млрд.грн., що є результатом фінансової кризи в країні (рис. 4). Але, дані свідчать, що станом на 01.01.2011 року збитки вітчизняних банків зменшилися на 18,5 млрд. грн. (або на 58%) порівняно із даними на 01.01.2010 року і складають 13,027 млрд. грн. (рис. 5). За підсумками 2010 року із 176 банків збитковими були 35 комерційних банків, із них по І та ІІ групах банків (їх загальна кількість по двох групах складає 39 банків) збитковими виявилися 14 банків або 36 % банків, тоді як по ІІІ та ІV групах банків (їх кількість – 136 банків) збитковими виявилися 21 банк або 15,4%.

Необхідно зауважити, що станом на 01.01.2011 р. 93% (або 12,2 млрд.грн.) із сукупних збитків вітчизняних банків припадало на 2 комерційні банки І групи та на 2 комерційні банки ІІ групи, а на банки ІІІ та ІV групи припадало 0,851 млрд.грн. та 0,088 млрд.грн. збитків (або 6,5% та 0,7% відповідно).

 

 

Рис. 5. Динаміка фінансового результату банківської системи у розрізі груп банків, млн. грн.

Аналіз даних табл. 2 засвідчує, що незважаючи на те, що вітчизняна банківська система зазнала чималих збитків, величина капіталу по банківській системі зросла на 22,550 млрд.грн або в 1,2 рази. Така ж ситуація спостерігалася і по І, ІІ та ІV групах банків. Так, по І групі банків власний капітал зріс на 10,103 млрд.грн., по ІІ групі банків – на 4,932 млрд.грн, по ІV групі – на 4,203 млрд.грн., тоді як по ІІІ групі банків величина капіталу зменшилася на 1,721 млрд.грн.[7, с.66-71].

  Висновки. Проведений нами аналіз свідчить, що така величина як прибуток, на сьогодні є досить незначним джерелом для нарощення капіталів як малих та середніх банків, так і комерційних банків усіх інших груп. Така ж ситуація із статутним капіталом. Тоді як у світовій банківській діяльності широко розроблені та практично реалізовані різні стимулюючі важелі нарощення банківського капіталу шляхом збільшення саме статутного фонду та нарощування прибутковості.  Тому як  зазначає Савлук С.М. „слід створити комплексну систему стимулювання нарощування банківського капіталу із залученням усіх стимулюючих чинників на макро- та макрорівнях” [1, с. 117].

Література:

1. Савлук С.М. Стимулювання нарощування власного капіталу банків / С.М. Савлук // Фінанси України.-2009.-№2.-С.111-117.

2. Постанова Правління НБУ від 09.06.2010 р. №273 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

3. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків від 15.02.2011 р.

4. Національне рейтингове агентство Рюрік” [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://www.rurik.com.ua/

5. Диба М.І., Осадчий Є.С. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України / М.І. Диба. Є.С. Осадчий  // Фінанси України.-2008.-№6.-С.77-88.

6. Криклій А.С., Лютий І.О., Рихлінський Т.Б. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах глобалізації  / А.С. Криклій, І.О. Лютий // Економіка та держава.-2007.-№5.-С.10-13.

7. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.01.2011 р. (у розрізі банків) / Вісник НБУ.−2011.−№3.−С.66-71.