Економічні науки/3. Фінансові відносини

 

К. е. н., доцент  Тімарцев  О.Ю.

Голова ДПА в Запорізькій області

 

Функції  Державного казначейства України  в податковому процесі

 

Термін «казначейство» походить від поняття «казна», яке в перекладі з тюркської означає сукупність фінансових ресурсів держави, а з англійської (the treasury) - казначейство означає скарб, цінність.  Державне казначейство України  (ДКУ) було створено відповідно до Указу Президента України  № 335/95 від 27 квітня 1995 р. На ДКУ було покладено виконання всього комплексу завдань, пов’язаних із касовим виконанням бюджетів усіх рівнів та ефективним управлінням бюджетними коштами.

Порядок виконання державного бюджету за доходами затверджено наказом  ДКУ № 131 від 19 грудня 2000 р.  Він враховує набуття Державним казначейством України статусу учасника СЕП НБУ і розгортання роботи розрахункових палат. У процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та іншими надходженнями органи  ДКУ здійснюють такі функції [1]:

- установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в національній валюті в головних управліннях та  ДКУ для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень;

- здійснюють розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами відповідно до нормативів відрахувань;

- формують розрахункові документи і проводять відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів Державної податкової служби або судових рішень;

- ведуть бухгалтерський облік платежів  у розрізі кодів бюджетної класифікації;

- установлюють порядок складання та складають оперативну, місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями відповідно до кодів бюджетної класифікації та подають її відповідним органам, визначеним законодавством;

- надають інформацію про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями органам стягнення.

Для забезпечення повноти надходжень платежів до бюджетів згідно з бюджетною класифікацією України органи державної податкової служби  (ДПС) до 1 грудня кожного року подають відповідним управлінням ДКУ в електронному вигляді списки складу платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі (місті), за: юридичними особами та їх філіями;  фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (за відповідним запитом органу ДКУ) [2]. Списки складу платників податків повинні містити: назву (або прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи) платника податків, його ідентифікаційний код (номер), коди платежів відповідно до бюджетної класифікації України за доходами. При змінах у списках складу платників податків органи ДПС протягом двох тижнів від виникнення зазначених змін подають доповнення до первинних списків. 
Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів, операції на яких здійснюватимуться у термін не раніше 10 робочих днів надається управліннями та управліннями (відділеннями)  ДКУ відповідним органам ДПС України, Державним казначейством України - Державній податковій адміністрації України (в частині рахунків, відкритих на центральному рівні) протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) цих рахунків. Органи ДПС повідомляють реквізити аналітичних рахунків платникам. 

Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Зарахування податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів здійснюється щоденно. На кінець операційного дня залишки коштів, що склалися на відповідних дохідних рахунках, пере­раховуються на котлові рахунки. Акумульовані суми коштів, зараховані на котлові рахунки, розподіляються за встановленими нормативами.

Щомісячно, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним, управління (відділення)  ДКУ проводять з відповідними органами податкової служби звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі даних про надходження до державного та місцевих бюджетів та відомостей розподілу коштів станом на 1-е число місяця, наступного за звітним. Акти звірки органів, підпорядкованих Державному казначейству, Державній податковій адміністрації, разом із звітами про виконання доходної частини державного та відповідних місцевих бюджетів у терміни, передбачені для надання звітів, в обов'язковому порядку надсилаються до органів вищого рівня.
ДКУ (центральний рівень) та Державна податкова адміністрація (ДПА) України проводять звірки надходжень платежів до державного бюджету та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за всіма кодами бюджетної класифікації щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним. Зазначені звірки проводяться на підставі звітів про надходження до бюджетів, одержаних від Головних управлінь  ДКУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міністерства фінансів АР Крим, головних фінансових управлінь обласних і Київської державних адміністрацій та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації. 

На основі показників виконання бюджетів за доходами фінансовими органами та органами податкової служби складається прогноз надходжень на наступний місяць, квартал, до кінця року. Наявність інформації про очікувані надходження доходів до бюджетів дозволяє прогнозувати обсяг фінансових ресурсів для виконання бюджетних зобов’язань поточного періоду та проводити ефективну податкову політику у наступні періоди.

Досвід роботи з казначейського обслуговування державного бюджету переконливо свідчить про його перевагу в порівнянні з попередньою системою. Позитивними факторами казначейського обслуговування бюджетів є:

- отримання щоденної інформації про суми доходів, що надійшли до бюджету за кожним джерелом надходження та суми здійснених видатків кожним розпорядником коштів відповідного бюджету. Виконання державного бюджету стало прозорим як для органів управління, так і для суспільства;

- можливість на центральному рівні володіти оперативною інформацією про надходження доходів  по кожній окремій території;

концентрація бюджетних ресурсів в установах Національного банку України, що дозволяє уникнути ризику втрати бюджетних коштів;

·- можливість, у разі необхідності, відслідковувати стан дохідних рахунків в режимі реального часу, що дозволяє оперативно управляти фінансовими ресурсами країни.

Література

1.Порядок казначейського обслуговування доходів  та інших надходжень державного бюджету: Наказ  ДКУ  від 19.12.2000   131 (у редакції наказу  ДКУ від 03.03.2008  р. № 80) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0067-01>
2.Порядок  взаємодії між органами  ДКУ та органами державної податкової служби України  в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями: Наказ Державного  казначейства України та Державної податкової  адміністрації України від 25.04.2002  № 74/194 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0436-02>