К.п.н. Грицкова Ю.В.

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Україна

Організація роботи шкіл другої половини ХХ столітття

 з формування педагогічної культури батьків

Рівень розвитку сучасного суспільства залежить від багатьох чинників, серед яких педагогічна культура його членів, зокрема батьків, посідає значне місце. Завдання, що стоять сьогодні перед школою – виховання високоморальної, всебічно розвинутої, гармонійної особистості, – не можна вирішувати без активної допомоги громадськості, без свідомої участі сім’ї. Відтак, однією з важливих і складних проблем сучасної педагогічної теорії і практики є формування педагогічної культури батьків як основи вдосконалення сімейного виховання, а одним із шляхів її вирішення - опанування історико-педагогічного досвіду.

У контексті дослідження цікавою є друга половина ХХ століття. Аналіз педагогічної літератури досліджуваного періоду, архівних документів (звітів шкіл, протоколів засідань педагогічних рад, матеріалів тогочасної преси, педагогічних конференцій, нарад тощо) свідчить, що в другій половині ХХ століття склалася певна система формування педагогічної культури батьків, так звана «система батьківського всеобучу», реалізація якої зумовлювалася специфікою директивних змін у шкільній освіті, характером і ступенем розробленості педагогічних ідей, освітніх і виховних концепцій.

Друга половина ХХ століття, як відомо, характеризувалась зміцненням зв’язку школи з життям; запровадженням політехнічного, десятирічного навчання в школі; відновленням спільного навчання хлопців і дівчат; організацією широких дискусій щодо пріоритетності школи і сім’ї у вихованні дітей, напрямів побудови нової системи освіти в єдиній, трудовій школі (кінець 50-х – 60-ті рр.); посиленням ідеологічного компонента в навчально-виховному процесі, суперечностей між офіційною і новаторською педагогікою як альтернативним педагогічним рухом (70-ті – 80-ті рр.); зародженням демократичних змін, що призвели до розвитку ідей педагогіки співробітництва стосовно родинного виховання, а також здійсненням кроків у напрямку створення національної системи освіти (90-ті рр.).

Визначене обумовило мету, завдання, зміст, форми і методи формування педагогічної культури батьків і реалізацію їх за такими напрямами: цілеспрямована діяльність школи, класних керівників; організація плідної взаємодії школи, сім’ї та громадськості; підтримка ідеї педагогічної освіти батьків на державному рівні.

Особливу роль в реалізації системи формування педагогічної культури батьків відігравала школа, в якій зосереджувався загін професійно-підготовлених, з огляду на досліджувану проблему, кадрів – учителів. Зміст роботи школи визначався існуючою комплексною програмою «Примірний зміст виховання школярів» (І.С. Мар’єнко), згідно з якою забезпечувалась єдність морального, розумового, естетичного, трудового, фізичного виховання учнів, поступовість реалізації виховних завдань з 1-го по 10-й класи. Ця програма вдосконалювалася з урахуванням регіональних умов (області, міста, школи) і передбачала поєднання індивідуальної роботи з учнями та їхніми батьками з проведенням масових заходів.

Діяльність шкіл була спрямована на підняття ролі та значення авторитету сім’ї у вихованні дітей, озброєння батьків певним колом психолого-педагогічних знань, зокрема про закономірності, вікові особливості й етапи розвитку дитини; про потреби, інтереси, цінності, оптимальну організацію її життя; морально-психологічний клімат сім’ї та його вплив на громадське становлення особистості дитини; завдання, зміст, методи виховання, способи врахування досягнень педагогіки, психології, фізіології, гігієни у виховному процесі тощо, формування умінь синтезувати й застосовувати набуті знання на практиці, організовувати внутрішню сімейну взаємодію і діяльність дитини, створювати психологічно комфортну атмосферу в сім’ї, а також на сприяння самовдосконаленню, самоосвіті батьків.

Робота шкіл з питань формування педагогічної культури батьків здійснювалася у такий спосіб: проведення батьківських тематичних зборів і зборів-консультацій (зазначимо, що саме їм у досліджуваний період віддівався пріоритет); залучення батьків до роботи в батьківських комітетах, до керівництва предметними гуртками; організація масових освітньо-виховних заходів для батьків (читання лекцій, проведення батьківських вечорів, зустрічей, конференцій, диспутів, екскурсій тощо). Така різноманітність форм робила процес педагогічної просвіти більш цікавим та зрозумілим для батьків.

Як свідчить аналіз досвіду шкіл України, на підвищення рівня педагогічної культури батьків певною мірою впливала і співдружність школи, сім’ї і громадськості. Пронизуючи всі напрями навчально-виховного процесу, розв’язуючи провідне завдання педагогічного і виробничого колективів (підготовка дітей до суспільно-корисної праці, свідомого вибору професії), використовуючи різноманітні форми і методи роботи (наприклад, так звані «виїздні бесіди», підготовка бюлетнів на підприємства і т.п.), така взаємодія забезпечувала реалізацію загальнопедагогічних принципів (урахування вікових і індивідуальних особливостей дитини, виховання в діяльності і колективі, поєднання праці з життям) і вимагала високої компетентності, професійної, психолого-педагогічної культури від учителів, шефів, батьків.

Отже, у другій половині ХХ століття школа стала своєрідним центром педагогічної просвіти населення: працівниками шкіл проводилася значна робота з формування педагогічної культури батьків. Організованим саме в її стінах заняттям належало центральне місце у педагогічному всеобучі батьків.