Право/ 2. Адміністративне і фінансове право

К.ю.н. Городецька І.А.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна

Щодо сутності поняття адміністративної діяльності

 

В адміністративно-правовій науці немає єдиного підходу щодо визначення поняття адміністративної діяльності, оскільки у чинному законодавстві термін «адміністративна діяльність» не використовується, а в науковій літературі переважно ототожнюється з терміном «державне управління» [1, с. 8, 164; 2, с. 89; 3, с. 157].

Для з’ясування сутності поняття адміністративної діяльності варто проаналізувати найпоширеніші в адміністративно-правовій літературі його визначення. Так, Л.В. Коваль під адміністративною діяльністю розуміє видання нормативних та індивідуальних актів [4, с. 116]. Однак запропоноване визначення не дозволяє, по-перше, визначити сферу державної діяльності, в якій вона може бути реалізована, по-друге, суб’єктів, уповноважених на здійснення такого виду діяльності, по-третє, вона пов’язується лише з виданням правових актів, що залишає поза її межами такі форми діяльності, як, наприклад, учинення дій юридичного характеру чи здійснення організаційних заходів [11].

Поняття адміністративної діяльності було предметом досліджень багатьох вчених-адміністративістів – О.М. Бандурки, І.П. Голосніченка, А.Т. Комзюка, Я.Ю. Кондратьєва, О.І. Остапенка та інших науковців, проте здебільшого воно використовується для характеристики специфічного виду діяльності органів внутрішніх справ (міліції).

Так, Л.Л. Попов адміністративну діяльність міліції визначає як діяльність, пов’язану з охороною порядку в громадських місцях, із забезпеченням безпеки руху транспорту та пішоходів, правил використання транспорту, з дотриманням паспортної системи [5, с. 5]. Ковалів М.В. визначає адміністративну діяльність органів внутрішніх справ як специфічну, виконавчо-розпорядчу, підзаконну, державно-владну діяльність з організації та здійснення охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, попередження й припинення злочинів та інших правопорушень [6, с. 8]. Голосніченко І.П. визначає адміністративну діяльність органів внутрішніх справ як урегульовану нормами адміністративного права їх виконавчо-владну діяльність, яка спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, громадського порядку, громадської безпеки та боротьбу з правопорушеннями [7, с. 6; 8, с. 349], а в подальшому продовжує розвивати цю позицію щодо визначення адміністративної діяльності міліції [9, с. 5].

Певним елементом новизни наділено визначення аналізованого поняття, що міститься у словнику термінів і понять з адміністративної діяльності, а саме: адміністративна діяльність міліції являє собою виконавчо-розпорядчу діяльність щодо організації роботи підпорядкованих служб, співробітників та практичного здійснення адміністративно-правовими засобами охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки [10, с. 6]. Досліджуючи адміністративну діяльність митних органів, Д.В. Приймаченко визначає її як урегульовану переважно нормами адміністративного права, підзаконну, цілеспрямовану, державно-владну, виконавчо-розпорядчу діяльність, пов’язану з практичним здійсненням заходів, спрямованих на безпосередню реалізацію митної політики держави, та організацією і функціонуванням системи митних органів [11, с. 30]. Ці визначення аналізованого поняття є найбільш повними, адже звертається увага не тільки на зовнішню, а й на внутрішню спрямованість діяльності, здійснюваної органами внутрішніх справ (митнтими органами).  

Разом з тим треба зазначити, що в усіх позиціях, наведених вище, у зміст поняття вкладається діяльність спеціального суб’єкта, спрямована на досягнення необхідної мети.

Література:

1. Лунев А. Е. Теоретические проблемы государственного управления / Лунев А. Е. – М. : Наука, 1974. – 248 с.

2. Петров Г. И. Поощрение в государственном управлении / Петров Г. И. – Ярославль : Изд-во Ярославского ун-та, 1983. – 219 с.

3. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции / Тихомиров Ю. А. – М. : Юринформцентр, 2001. – 355 с.

4. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. – К.: Основи, 1998. – 208 с.

5. Попов Л. Убеждение и принуждение. Организационно-воспитательные и административно-правовые средства охраны общественного порядка в деятельности советской милиции / Попов Л. – М. : Московский рабочий, 1968. – 160 с.

6. Адміністративна діяльність : навч. посіб. / [В. В. Новіков, М. В. Ковалів, В. П. Столбовий та ін.] ; за заг. ред. доц. О. І. Остапенка. – Львів : ЛІВС, 2002. – 252 с.

7. Адміністративна діяльність ОВС. Загальна частина : підруч. / [І. П. Голосніченко, В. І. Шакун, І. П. Кириченко та ін.] ; за заг. ред. І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьєва. – К. : КМУЦА, 1999. – 180 с.

8. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П.,  Зуй В. В. та ін.] ; [В. Б. Авер’янов (голова ред. кол.)] – К. : Юридична думка, 2004. 

   Т. 2 : Особлива частина. – 2004. – 624 с.

9. Адміністративна діяльність міліції : підруч. / [О. О. Бандурка, О. К. Безсмертний, К. А. Бугайчук та ін.] ; за заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутрішніх справ, 2004. – 448 с.

10. Бородин С.С., Иванов П.В., Оськин Ф.Ф. Административная деятельность органов внутренних дел: Словарь терминов и понятий. – СПб.: Лань, 2000. – 240 с.

11. Приймаченко Д. В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Д. В. Приймаченко. – Ірпінь, 2007. – 39 с.