Ветеринарні науки/2 Зооінженерія

К.с.-г.н. Литвиненко Т.В.,  Невінчана О.М.

Національний Університет Біоресурсів і природокористування України м. Київ

 

Ефективність довічного використання корів голштинської худоби в умовах лісостепу України

 

Тривалість господарського використання та довічна продуктивність корів є вирішальним чинником загальної ефективності та рентабельності галузі молочного скотарства в цілому. Показник тривалості господарського використання є складовою індексів оцінки племінної цінності перевіюваних бугаїв за загальною економічною ефективністю господарського використання їх дочок. Така оцінка здійснюється у США, Канаді, багатьох країнах Європи з розвиненим молочним скотарством. [1,2,8].

Довічний надій – ознака високої продуктивності, витривалості і життєздатності тварини. Селекціонери все більше звертають увагу на цей показник, особливо при доборі корів-донорів ембріонів[4,5,6].

Мета досліджень полягала в аналізі показників тривалості використання і довічної продуктивності корів голштинської породи зарубіжної селекції, а також їх потомків народжених і вирощених в умовах Лісостепу України.

Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для дослідження була чистопородна голштинська худоба, завезена у Головний селекційний центр України (ГСЦ) Переяслав-Хмельницького району із Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини і Нідерландів, а також корови отримані від завезеної худоби і вирощені в умовах господарства. Для аналізу було використано 1368 корів різних вікових груп.

Порівняльний аналіз ефективності довічного використання проводили в однакових умовах господарського використання з урахуванням усіх корів, що закінчили хоча б одну лактацію і до максимальної шостої стандартизованої (305 днів) лактації. Одержані результати наведені у таблиці.

 

Ефективність довічного використання корів різного походження

Показники

Групи корів за походженням

канад-ська

амери-канська

німецька

нідерланд-ська

ГСЦ

Кількість корів

174

152

548

51

443

Тривалість періоду, днів: життя

3329

3878

3530

2293

3228

       господарського використання

2475

2994

2646

1500

2466

       лактування

1520

1825

1830

918

1833

Число лактацій за життя

5

6

6

3

6

Довічна продуктивність, кг: надій

38129

43631

46067

21534

43465

         молочний жир

1479

1610

1851

846

1708

Середній довічний вміст жиру, %

3,88

3,69

4,01

3,93

3,93

Середній надій на 1 день, кг: життя

11,5

11,2

13,1

9,4

13,5

       господарського використання

15,5

14,6

17,4

14,4

17,6

       лактування

25,2

23,9

25,2

23,5

23,7

Середній вихід жиру на 1 день, кг: життя

0,53

0,51

0,59

0,44

0,57

       господарського використання

0,76

0,71

0,82

0,76

0,76

       лактування

0,97

0,88

1,01

0,92

0,93

Коефіцієнт господарського використання, %

74,3

77,2

75,0

65,4

76,4

 

У стаді Головного селекційного центру корови досліджуваних генотипів мають різну тривалість життя. Найбільш довготривале життя було у корів американського походження – 3878 днів. Корови німецької, канадської селекції і отримані в господарстві ГСЦ поступались за тривалістю життя, відповідно, на 348, 549 і 650 днів. Самим коротким було життя корів нідерландської селекції і становило 2293 дні. За тривалістю господарського використання корови досліджуваних груп розташовуються у тому ж порядку, що і за тривалістю життя.

Самий високий коефіцієнт господарського використання був у корів імпортованих із США (77,2 %). На другому місці – корови ГСЦ (76,4 %), а потім корови німецького (75,0 %) та канадського походження  (74,3 %) і найменший показник (65,4 %) був у корів завезених із Нідерландів.

За довічним надоєм та виходом молочного жиру перевагу мають корови німецької селекції. Від них за весь період життя (9,6 років – 6 лактацій) отримано 46067 кг молока, і 1851кг молочного жиру. Найменшу кількість молока отримано від корів нідерландської селекції (6,2 роки – 3 лактації) – 21534 кг молока і 846 кг молочного жиру.

Ефективність довічного використання корів найбільш повно характеризується показником середнього надою за 1 день життя. У дослідних груп корів він знаходився на рівні 13,5 – 9,4 кг. Кращими за даною ознакою, а

також за надоєм в період господарського використання (13,5; 17,6 кг) були корови, народжені і вирощені в господарстві ГСЦ. Інші досліджувані групи тварин розташовувались у такій послідовності: корови німецької селекції – 13,1; 17,4 кг, канадської – 11,5; 15,5 кг, американської –11,2; 14,6 кг та нідерландської селекції – 9,4; 14,4 кг.

Середній вихід жиру на 1 день життя, господарського використання і лактування найвищий у корів імпортованих із Німеччини і дорівнював 0,59; 0,82; 1,01кг. Найгірші показники були одержані від корів нідерландської селекції за середній вихід жиру на 1 день життя -  0,44 кг; у корів американської селекції за середній вихід жиру на 1 день господарського використання і лактування – 0,71; 0,88 кг.

Таким чином, виявлена диференціація використання корів голштинської породи різного походження в умовах Лісостепу України. Одержані результати свідчать про високий генетичний потенціал молочної продуктивності корів голштинської породи різних генотипів, який може бути реалізований за умов достатньо високого рівня вирощування і годівлі тварин, а також створення інших сприятливих умов середовища для тривалого ефективного їх господарського використання.

ВИСНОВКИ

1. Тривалість господарського використання корів досліджуваних генотипів у середньому становить 79,2 місяців, що відповідає 5,2 лактаціям. Найтриваліший термін господарського використання мають корови американського походження (98 місяців - 6 лактацій), найкоротший – корови із Нідерландів (49,2 місяці і 3 лактації).

2. За довічним надоєм та виходом молочного жиру перевагу мають корови німецької селекції. За весь період життя (9,6 років – 6 лактацій) отримано 46067 кг молока, 1851кг молочного жиру.

3. Задля досягнення високої ефективності та прибутковості молочного скотарства слід прагнути тривалого використання високопродуктивних корів, що забезпечує високу довічну продуктивність і розширене відтворення кращого генетичного матеріалу в потомстві.

Література:

1. Зубець М.В., Буркат В.П., Сірацький Й.З. Методи селекції української червоно-рябої молочної породи –К.: Державний науково-виробничий концерн “Селекція”, 2005. – 436 с.

2. Мельник Ю.Ф., Микитюк Д.М., та ін. Програма селекції української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби на 2003-2012 роки. –К.: Державний науково-виробничий концерн Селекція, 2003. – 84 с.

3. Рубан Ю.Д. Современные проблемы сохранения, создания и совершенствования породного генофонда скота // Породы и породообразовательные процессы. – Киев 1989. – С. 49-59.

4. Селекція сільськогосподарських тварин / [Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко та ін.] / За заг. ред. Ю. Ф. Мельника, В. П. Коваленка та А. М. Угнівенка. – К.: «Інтас», 2008. – 445 с. : 28 іл. (Навчальне видання).

5. Linear type evaluations // Holstein type-production Sire Summaries. – 1999. – 3. – p. 10-16.