Экономические науки/Управление трудовыми ресурсами

Ст. викл., Набока Р.М.

Херсонський національний технічний університет, Україна

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

          Реформування та оновлення суспільства на сучасному етапі економічного розвитку, яке полягає в становленні ринкових відносин, появі нових форм господарювання, трансформації форм власності і методів управління, кардинально змінює умови функціонування людини в новому для неї економічному середовищі. Реалізація курсу на проведення радикальних економічних реформ і активну соціальну політику, на всесторонню демократизацію суспільства в першу чергу пов’язана з підвищенням ролі трудового потенціалу. Практика господарювання, досягнення у соціально-економічному розвитку передових країн переконливо свідчать про значимість останнього у суспільному виробництві.

          На сучасному етапі не існує універсального підходу до виміру та оцінювання трудового потенціалу підприємства. Важливим аспектом при визначенні величини потенціалу й ступеня його використання є вибір показників виміру.

Традиційно використовують чотири типи одиниць виміру розміру трудового потенціалу підприємства – часові, натуральні, вартісні та умовні. Часові одиниці виміру базуються на використанні часових проміжків для характеристики рівня трудового потенціалу підприємства. Натуральні одиниці виміру визначають трудовий потенціал на основі кількості генерованих і передбачуваних матеріальних економічних благ. Вартісний вимір трудового потенціалу дає змогу інтегрувати на цій основі всі фінансові витрати та результати від діяльності підприємства, але разом з цим передбачає врахування спектра обмежень. Найбільшими проблемами під час використання вартісних оцінок трудового потенціалу є уникнення зміни вартості грошей у часі, а також адекватний вираз вартості нефінансових складових. Умовні одиниці виміру трудового потенціалу по своїй суті відображають суб’єктивні судження щодо природи та чинників, що визначають розмір трудового потенціалу підприємства. До них відносять різноманітні синтетичні коефіцієнти, рейтинги, бальні оцінки [2, с. 200-201].   

         Вимірювання трудового потенціалу підприє­мства утворює досить складну групу проблем. При їх вирішенні можливі різні підходи: згортки, різності, балан­сові, змістовні, функціональні, мет­ричні, кваліметричні, структурні, процесні, комплексні, подоби. Кожний з підходів може вимагати застосуван­ня особливих метрологічних проце­дур, вибору виду й складу вимірюва­них й оцінюваних показників, їх роз­мірностей, необхідних для цього мет­ричних систем й одиниць виміру, й, нарешті, різних мір, метрик і шкал, вибір яких (всіх разом узятих) у підсумку й буде визначати характер методології, придатної для виміру й оцінки стану трудового потенціалу. При цьому кожний із зазначених підходів може давати певні переваги в рішенні про­блеми виміру потенціалу й одночасно породжувати додаткові специфічні проблеми.

         Своєрідність і складність пробле­ми виміру трудового потенціалу полягає насамперед у множинності його проявів. Він може виступати як миттєво зафіксований рівень; як потік з невизначеним поданням про його одиницю; як запас, який існує у фізично різних формах і який зберігається впродовж невизначеного періоду; як різниця значень його компонент, що відпові­дають різним, але порівнюваним об­’єктам (компонентам потенціалу); як розходження, які відповідають різним моментам часу стану потенціалу, який сприймається у вигляді єдиного об­’єкта; як розносне або мультиплікативне відношення напружених станів різних його носіїв або змістовно різних компонентів [1, с. 38].

          Визначення напрямків розвитку трудового потенціалу та управління цим процесом передбачає необхідність його оцінки за кількісним та якіс­ним складом, що уможливлює розробку ефективних заходів, спрямованих на більш повне його використання та відтворення. Загалом, кількісна оцінка трудового потенціалу підприємства засно­вана на таких кількісних показниках:

- чисельність промислово-виробничого персоналу й персоналу непромислових підрозділів;

- кількість робочого часу, можливого до відпрацьовування при нормальному рівні інтенсивності праці.

Таким чином, при оцінці трудового потенціалу підприємства завжди можна визначити величину кількісної складової, але цього явно не досить із позиції вимог сьогоднішнього дня.

Більш складним завданням є визначен­ня величини його якісної складової. Проблема якісної оцінки трудового потенціалу полягає у:

-  визначенні еталону вимог (норм, стандартів) до кожної групи співробітників підприємства, відповідно до якого буде проводитися порівняння;

-  відсутності цілісної програми обліку й звітності про якісну струк­туру персоналу організації;

-  великій розмаїтості набору якісних параметрів трудового потенціа­лу, що, по-перше, унеможливлює приведення однієї якісної характеристики до іншої або знаходження єдиної їхньої еквівалентної основи; по-друге, якщо одна частина ознак якості трудового потенціалу є взаємозалежною, то інша характеризується відсутністю всякого внутрішнього зв'язку між ними; по-третє, трудовому потенціалу організації властиві такі ознаки, які не мо­жна безпосередньо зареєструвати в кожного працівника окремо (напри­клад, стабільність кадрового складу, плинність та ін.)

Тому на практиці використовується спрощений підхід, за якого якіс­на характеристика трудового потенціалу обмежується даними, що відбива­ють освітній і кваліфікаційний рівень, наявність спеціальної кваліфікацій­ної підготовки і її тривалість, статевовіковий склад, стан здоров'я.

Якісні й кількісні компоненти трудового потенціалу знаходяться у тісному взаємозв'язку, зберігаючи при цьому свою унікальність. Аналіз і оцінювання якісних та кількісних показників трудового потенціалу підприємства як цілісної системи необхідні для розробки прогно­зів у сфері праці; прийняття відповідних управлінських рішень щодо усу­нення дисбалансу між якістю трудового потенціалу людини й конкретним робочим місцем; максимального використання здібностей працівника до відповідної праці; визначення напрямків кадрової політики, які потребують першочергового фінансування; підвищення ефективності управління пер­соналом (мінімізації частки нереалізованих можливостей працівників, ско­рочення плинності кадрів, забезпечення умов для відтворення трудового потенціалу) [3, с. 209].

         Таким чином, проблема вимірювання та оцінювання трудового потенціалу є ключовою проблемою для оптимального управління трудовим потенціалом підприємства. Існуюча множинність припус­тимих підходів робить проблематику трудового потенціалу досить цікавою для дослі­дження й пошуку альтернативних шляхів її вирішення, перетворюючи її в самостійний науковий напрям у рам­ках як економічної теорії, так і теорії менеджменту. При цьому значний на­уковий і практичний інтерес може представляти пошук найкращих варіантів реалізації систем оптимально­го управління трудовим потенціалом підприєм­ства.

 

Література

 

1. Головкова Л.С. Методологічні проблеми вимірювання потенціалу підприємства// Економіка та держава. – 2007. – № 4. – с. 37-39.

2. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с.

3. Формування та оцінювання потенціалу підприємства: Навч. посібник/Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська та ін. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 352 с.