Економічні науки / 1. Банки і банківська система

 

К.е.н. Корецька Н. І.

 

Луцький національний технічний університет, Україна

 

Національна система

регулювання грошово-кредитних відносин

в Чеській Республіці

 

Чехія, як і інші колишні держави соціалістичного блоку, здійснювала  перехід від адміністративної до ринкової економіки. До 1990 року банківське обслуговування клієнтів в цій країні здійснювали Державний банк і чотири спеціальних банки (інвестиційний, торгівельний, промисловий і ощадні каси) [1, с. 234].

Нова дворівнева банківська система Чехії почала діяти з 1991 року. На першому рівні знаходиться Чеський національний банк, на другому – мережа комерційних банків універсального типу.

Чеський національний банк (ЧНБ) країни створено у 1989 році. Він є самостійною і незалежною від органів державного управління, але водночас виконує банківські функції на користь держави.

Для досягнення своїх статутних цілей ЧНБ незалежний від політичного впливу та в ухваленні рішень щодо інструментів грошово-кредитної політики. Однак, високий ступінь незалежності ЧНБ компенсується його готовністю до розкриття інформації. Він використовує різні канали для інформування громадськість про визначення основних напрямів грошово-кредитної політики. Так, Чеським національним банком публікується дані грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, фінансової звітності, державних фінансів. В доповнення до статистичних даних ЧНБ публікує також інші відомості, що пов’язані з його діяльністю (протоколи засідань правління банку), проводить прес-конференції, публікує статті і дає інтерв’ю у пресі і інших засобах масової інформації, організовує презентації і виступи членів Ради банку і т. д.

Свою діяльність ЧНБ здійснює відповідно до Закону № 6/1993 «Про чеський національний банк». Штаб-квартира ЧНБ знаходиться у м. Празі.

Головним органом управління ЧНБ є Рада банку (керівник, два його заступники, чотири директора).

Виконання схвалених Радою рішень покладене на робочий апарат ЧНБ, у структурі якого є 13 департаментів та 7 регіональних управлінь [2, с. 371] (рис. 1).

Подпись: Генеральний секретаріат

Подпись: Відділ кадрівПодпись: Департамент бюджету і бухгалтерії

Подпись: Адміністративний департамент

Подпись: Кафедра інформаційних систем

Подпись: Відділ аналізу і 
фінансового стану ринку

Подпись: Відділ управління ризиками та підтримки трансакцій

Подпись: Департамент нагляду 
за фінансовим ринком

Подпись: Грошово-кредитний департамент та департамент статистики

Подпись: Департамент фінансових ринків

Подпись: Департамент економічних досліджень і фінансової стабільності

Подпись: Відділ готівки та платіжних системПодпись: Департамент ліцензування
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Організаційна структура Правління ЧНБ [3]

 

Основними функціями ЧНБ є:

- визначення основних напрямів грошово-кредитної політики;

- підтримка стабільності цін;

- розгляд та затвердження облікових ставок;

- нагляд за емісією та вилученням з обігу банкнот;

- здійснення нагляду за діяльністю банківського сектору, ринку капіталів, страхових компаній, пенсійних фондів, кредитних спілок;

- здійснення валютного контролю;

- надання послуг державі та в державному секторі.

- проведення операцій щодо купівлі та продажу державних цінних паперів;

- визначення політики щодо купівлі та продажу державних цінних паперів.

Також на Чеський національний банк було покладено завдання підтримки «загальної економічної політики уряди, що веде до стійкого економічного зростання» [3]. Це означало, що ЧНБ повинен був підтримувати інфляцію на низькому рівні, оскільки це мало важливе значення в контексті приєднання Чеської Республіки до зони євро та введення євро.

1 травня 2004 року Чехія вступила до ЄС. Крім того, Чеська Республіка стала єдиним з чотирьох нових членів ЄС в Центральній Європі, яка виконала три з п’яти основних критеріїв Маастрихтського договору (з інфляції, рівня процентних ставок і за розміром державного боргу). Однак, задля цього вона змушена була піти на зниження темпів зростання національної економіки [2, с. 372]. Щодо введення євро, то існує проблема: дефіцит бюджету до ВВП становить 4,1%, а для прийняття країною євро необхідно, що б він був нижчим 3%. Передбачається, що Чеська Республіка зможе ввести євро в 2012-2013 роках [4].

 

Література:

1. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы: Науч. пособ. / В. В. Ма-сленников. – Москва: ТД «Элит-2000», 2001. – 392 с.

2. Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних країн: Підручн. / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – Київ: Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.

3. Офіційна інтернет-сторінка Чеського національного банку // [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.cnb.cz/en/about_cnb/org_structure/

4. Чехия готовится ввести евро // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://light-city.biz/ru/new/echo/oll/614