Економічні науки/10. Економіка підприємства

Гедройц Г.Ю.

Кременчуцький державний університет імені Остроградського

Сутність та роль лізингу у сучасних умовах

Процес переходу до ринкових відносин, пов¢язаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур, примусив шукати нові шляхи вирішення поставлених питань.

Орендні операції зайняли в ньому одне з найважливіших місць,а разом з ним все частіше почало підійматися питання  лізингу.

В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним, виходячи з техніко-економічних причин і державної політики, яка формується щодо майна виробника, фінансування його, здійснення технічного обслуговування наданих в оренду засобів праці.

Лізинг представляє собою специфічну, доповнюючи форму перспективного фінансування капіталовкладень, альтернативного банківському кредитуванню, і передбачає використання своїх власних фінансових ресурсів. Він дає можливість всім суб¢єктам господарювання одержувати необхідні машини і обладнання без значних одночасних витрат, а також не мати проблем з старінням засобів виробництва. Лізинг –є найперспективнішою формою оренди, яка широко застосовується в західних країнах, тобто це –довгострокова оренда машин, устаткування. Вона являє собою по суті новий спосіб фінансування й активізації збуту, що ґрунтується на збереженні права власності на товар за орендодавцем. Механізм даної форми оренди полягає в тому, що компанія-орендодавець спеціально закуповує для конкретного орендаря на його прохання пов¢язані з тим, що він дає можливість швидко переходити на нову технічну базу, не вимагає значних одноразових затрат дає змогу звільнитися від обслуговування і зосередити всі зусилля на ефективному використанні нової техніки. Стрімкий розвиток лізингу у країнах з ринковою економікою пояснюється передусім необхідністю активізації інвестиційної політики.

По договору фінансового лізингу лізиногоодержувач приймає на себе зобов¢язання, пов¢язані з правом власності на матеріальні цінності і відповідальність за ризик їх можливої гибелі.

Фінансовий лізинг, право користування матеріальними цінностями розповсюджується на строк неменш 60% строка їх повної амортизації, а також передбачає подальшу передачу права власності лізингоодержувачу або по закінченні договору лізингу його викуп по залишкової вартості. Між тим, тут проявляється договірна форма  фінансово- підприємницької лізингової діяльності. Цю діяльність потрібно розглядати саме таким чином –як фінансовий лізинг, який проявляється в сумі повернення вартості об¢єкту лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору лізингу.

Фінансовий лізинг поділяється на :

● лізинг в обслуговуванні;

● ліверидж лізинг;

¢¢у пакеті¢¢;

Лізинг з обслуговуванням являє собою поєднання фінансового лізингу з обслуговуванням з договором підряду та передбачає надання цілого ряду послуг,пов¢язаних з утриманням на обслуговування та утримання зданого в оренду обладнання.

Ліверидж лізинг –особливий вид фінансового лізингу. У цій угоді більша частка (за вартістю) обладнення, що здається в оренду, береться внайми у третьої сторони –інвестора .У першій половині строку оренди здійснюються амортизаційні відрахування по орендованому обладнанню та виплата відсотків за взяту позикою на його придбання, що знижує оподаткований прибуток(доход) інвестора та створює ефект відстрочки податку.

Лізинг ¢¢у пакеті¢¢ система фінансування підприємства, при якій будівлі та споруди надаються у кредит,а обладнання здається орендареві за угодою оренди.

Лізингові стосунки виступають по суті як кредитні угоди. Орендар отримує у тимчасове користування вартість, втілену в машинах і обладнанні, на рівнях зворотності і платності. Активними учасниками лізингових стосунків виступають і комерційні банки. В Україні поки що не створено достатніх умов для розвитку довгострокової оренди основних фондів і, тим більше, для участі банків у орендних стосунках, тобто для здійснення ними лізингових операцій.

На сучасному етапі кількість випадків кредитування лізингових операцій в кожному банку не перевищує одиниці. Головна причина –нестабільність економічної ситуації, високі темпи інфляції,тощо.

Якщо банк проводе лізингові операції,то для нього більш вигідно обходитися без посередництва лізингових компаній. В такому разі банк, придбавши машини і устаткування, є їх покупцем, а здавши їх в оренду за лізингові угоди, стає лізингодавачем. Для оплати придбаного устаткування можуть бути використані власні кошти банку –статутний фонд,резервний фонд та інші фонди, які створені за рахунок доходу, який залишається в розпорядженні.

Отже, питання надання банками лізингових послуг є пріоритетним, а це  свідчить про необхідність подальшого удосконалення законодавства про лізинг, як взаємовигідну форму взаємовідносин виробників і споживачів, створення умов для заохочення банків для проведення лізингу, бо це дає можливість збільшення доходів, появи нових клієнтів, тощо.

Література

1. Економіка підприємства: Підручник. - В 2т. Т.II/ За ред.. С.Ф. Покропивного.-К.: «Хвиля-Прес», 1995. – 280 с.

2. Степаненко С. В. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Навчальний посібник. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – 350с.