Економічні науки/10. Економіка підприємства

Різніченко К.Г.

Кременчуцький державний університет імені Остроградського

Підвищення ефективності формування та використання оборотних коштів

 

Однією з причин фінансово-економічної кризи для підприємств є неефективне використання оборотних коштів та невикористання їх  резервів взагалі. Фінансове становище підприємств знаходиться у прямій залежності від стану обігових коштів і передбачає зіставлення витрат із результатами господарської діяльності та їх відшкодування  власними коштами. Підприємства зацікавлені в раціональній організації та ефективному використанні обігових коштів із мінімально можливою сумою для отримання найбільшого економічного ефекту.

Обігові кошти – це об’єктивно необхідна економічна категорія, що є авансованою в грошовій формі сукупною вартістю для створення обігових виробничих фондів і фондів обігу, що постійно переходить у процесі планомірного кругообігу з однієї функціональної форми в іншу з метою забезпечення безперервного розширеного відновлення виробництва.

Вони становлять значну частину матеріально-грошових активів різногалузевих підприємств країни. Тому раціональне та економічне використання оборотних коштів суб’єктів господарювання має неабияке економічне значення.

Одним із шляхів ефективності формування та використання обігових коштів в умовах ринку, як свідчать результати дослідження, може бути створення оптимально функціонуючої гнучкої системи управління обіговими коштами, яка здатна швидко адаптуватися до змін, що відбуваються. Необхідний оперативний контроль за станом обігових коштів, постійний їх облік та оцінка

Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їхнього обертання, оборотністю. Прискорення оборотності цих коштів зумовлює: по-перше, збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства; по-друге, вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва.

Для прискорення оборотності оборотних коштів необхідним стає створення певних умов для виробництва, удосконалення обладнання, модернізація старого та введення нового, яке б дало змогу економити час на виробництві одиниці продукції.

З-поміж заходів для підвищення ефективності використання оборот них коштів чільне місце належить оптимізації виробничих запасів. Саме з оптимізацією пов’язані найбільші резерви скорочення запасів на підприємствах особливо з матеріаломістким виробництвом. Зменшення тривалості виробничого циклу на таких підприємствах усього на один день дає змогу зменшити обсяг незавершеного виробництва на суму понад 2 млн гр. од. Якщо ж прискорити реалізацію продукції також на один день, то можливе вивільнення оборотних коштів становитиме приблизно 1/3 обсягу залишків готової продукції на складах підприємств.

Необхідним є налагодження збутової діяльності підприємства. Це може бути відкриття як власних магазинів, так і робота з торговими посередниками. Відділ маркетингу повинний постійно слідкувати за станом зовнішнього середовища попитом на товар і сприяти зацікавленості споживачів купувати продукцію, яка реалізується підприємством.

Найважливішим завданням управління є правильне розміщення обігових коштів у сфері виробництва та сфері обігу, що буде можливим  тільки за умови доцільного їх планування та визначення економічно обґрунтованої кількості. При розмежуванні обігових коштів на власні й позичені джерела, їх поповнення будуть можливі також на основі планування.

 

Щодо співвідношення власних та запозичених коштів, то вважається, що ситуація є кращою за умови зростання першого. Але варто зауважити, що якщо підприємство, наприклад, вкладає кошти в цінні папери, сума дивідендів за які перевищує відсотки, які фірма сплачуватиме за кредит, то така політика є ефективнішою.

Таким чином, пошук шляхів покращення оборотних активів передбачає, перш за все, впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і зростання якості продукції. Важливу роль в цьому відіграє удосконалення відносин з іншими господарюючими суб'єктами, контрагентами даного підприємства. Мова йде про удосконалення умов матеріально-технічного обслуговування. Крім того, покращення свого становища на ринку передбачає стабільність у відносинах з покупцями, вибір форм розрахунків, що гарантують платежі і забезпечують прискорення завершення реалізації продукції і надходження коштів на рахунки підприємства. Це не тільки сприяє поліпшенню фінансового стану конкретного підприємства, а й забезпечує закріплення господарських зв'язків, покращення фінансової і платіжної дисципліни.

 

Список використаної літератури

1.Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 528 с.

2. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання – Прес, 2006. – 350 с.

3.Гур'єва Я.В.  "Обігові кошти та резерви підвищення ефективності їх використання (на базі промислових підприємств м.Харкова)"/http://dissua.com/ob_n1/ist1-63--pk-36028--l-ua--st-183--s-2--p-2.html

4. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 2000.—   300 с.